Stedenbouwkundige verordeningen

Beschrijving

Stedenbouwkundige verordeningen leggen voor het grondgebied een aantal stedenbouwkundige regels vast. Deze regels kunnen heel divers zijn: kwaliteit van gebouwen, vergunningsplichtig stellen van bepaalde werken, lasten bij het uitvoeren van vergunningen, enzovoort.

Elke overheid kan stedenbouwkundige verordeningen laten vaststellen (het Vlaams Gewest, de provincie, de gemeente). Een verordening van een lagere overheid mag niet strijdig zijn met een verordening van een hogere overheid.

Een stedenbouwkundige verordening blijft geldig zolang het niet gewijzigd wordt.

Na een consultatie van alle betrokkenen (minstens GECORO en hogere overheden) wordt een stedenbouwkundige verordening door de gemeenteraad goedgekeurd. Uiteindelijk is het de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen die de verordening definitief goedkeurt.

Gewestelijke verordeningen

  • Verordening wegen voor voetgangersverkeer:

Deze algemene bouwverordening bevat voorschriften inzake wegen voor voetgangersverkeer, aan te leggen of aan te passen in de bebouwde kom.

  • Verordening hemelwaterputten:

Wateroverlast wordt vaak veroorzaakt doordat de riolering de plotse en massale toevloed van regenwater na een felle regenbui niet kan verwerken. Deze stedenbouwkundige verordening legt elke verbouwer een aantal maatregelen op om te voorkomen dat regenwater onmiddellijk afgevoerd wordt.

Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid water met een vertraging wordt afgevoerd. De plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden.

  • Verordening toegankelijkheid:

Deze verordening geldt sinds 1 maart 2010. De verordening geldt bij nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen van gebouwen die publiek toegankelijk zijn (denken we aan winkels, banken, overheidsgebouwen). De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat iedereen het gebouw kan betreden, ook rolstoelgebruikers, mensen met een kinderwagen, slechtzienden, grotere personen, mensen met een ledemaat in het gips enz.

  • Verordening weekendverblijven:

Deze verordening bevat nadere voorschriften inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven.

Provinciale verordeningen

  • Verordening weekendverblijven:

Deze verordening is gericht op het beperken van de ruimtelijke impact van nieuwe weekendverblijven en het voorkomen van permanente bewoning ervan. De verordening voorziet in oppervlakte- en volumebeperkingen, verplicht het gebruik van natuurlijke materialen en beperkt de ontbossing en terreininname.

Gemeentelijke verordeningen

  • Baangrachten
  • Beplantingen

Je kan deze verordeningen downloaden onderaan deze pagina.

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 34
Tel. tel.
03 740 02 33
Tel. tel.
03 740 36 96
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be