Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's) en Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP's)

Bijzondere Plannen van Aanleg

 

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die in het verleden gemaakt werden om het gewestplan te verfijnen.

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP's). De bestaande BPA's blijven evenwel geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP.

Ook in de gemeente Kruibeke zijn er nog een aantal BPA's van toepassing. De meest recente BPA's kan je onderaan deze pagina downloaden.

 

Ruimtelijke UitvoeringsPlannen 

Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP's) zijn toekomstgerichte ruimtelijke bestemmingsplannen. Met dergelijke plannen wordt voor elk perceel grond in een gemeente of stad geregeld wat er wel of niet mag gebouwd worden, er wordt met andere woorden een ruimtelijke bestemming aan toegekend.

De plannen in hun geheel hebben als doel ervoor te zorgen dat er een ruimtelijke harmonie is tussen wonen, recreatie, natuur, mobiliteitsinfrastructuur, economie, landbouw en andere bestemmingen en stedelijke functies.

 

Gemeentelijk RUP

Een gemeentelijk RUP maakt de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan concreet. Bij hun beleidsbeslissingen moeten de verschillende betrokken overheden verplicht rekening houden met het ruimtelijk structuurplan en het RUP.

Een RUP moet een vrij lange administratieve weg doorlopen, die strikt wettelijk vastgelegd is. Het duurt gemakkelijk 1,5 jaar vooraleer een RUP-procedure afgerond is:

 1. een voorbereidende faze, met informatievergaring en de opmaak van een voorontwerp van het RUP
 2. een plenaire vergadering, waarin het ontwerp RUP wordt voorgelegd aan verschillende administraties
 3. de voorlopige vaststelling van het RUP door de Vlaamse Regering
 4. een openbaar onderzoek
 5. de verwerking van de resultaten van het openbare onderzoek
 6. de definitieve vaststelling van het RUP door de Vlaamse Regering
 7. de publicatie van het RUP in het Belgisch Staatsblad

Een RUP bestaat uit verschillende delen: een toelichtingsnota, een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften. Soms wordt er ook binnen de context van een RUP-procedure een onteigeningsplan opgemaakt.

 • Een toelichtingsnota:

In de toelichtingsnota kan je lezen hoe het ruimtelijk uitvoeringsplan van je buurt past in het grotere geheel van het ruimtelijk structuurplan. Het ruimtelijk structuurplan omschrijft hoe de gemeente zich in de toekomst zal ontwikkelen. De toelichtingsnota beschrijft voor jouw buurt de visie en de krachtlijnen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

 • Een grafisch plan:

Dit plan geeft aan welke functies er in een gebied thuishoren: waar er woningen mogen komen, waar bedrijven toegelaten zijn, welke zones er voorbehouden zijn voor recreatie, natuur of landbouw, sportvelden …

 • Stedenbouwkundige voorschriften:

Dit zijn de regels die men moet naleven als men op die plaats iets wil bouwen of verbouwen. Bijvoorbeeld: hoe hoog men mag bouwen, wat de afstand tot de straat moet zijn …

 • Onteigeningsplan:

Soms wordt er tijdens de procedure van een RUP ook een onteigeningsplan opgemaakt. Dit bevat de gronden en panden die moeten onteigend worden, om het RUP te kunnen realiseren.

De meest recente gemeentelijke RUP's kan je onderaan deze pagina downloaden.

 

Provinciaal/gewestelijk RUP 

Naast de gemeentelijke RUP's worden er ook provinciale en gewestelijke RUP's gemaakt. De gemeentelijke RUP’s zullen langzamerhand de vroegere gewestplannen en BPA's vervangen. Binnen de gemeente Kruibeke zijn geen provinciale RUP's van toepassing, wel een aantal gewestelijke RUP's:

 

Planologisch attest voor bedrijven

Bedrijven die kampen met bestemmingsproblemen, bv. voor een eventuele uitbreiding van de bedrijfsgebouwen, kunnen los van deze procedure ook rechtszekerheid krijgen voor de toekomst van de onderneming, door het aanvragen van een planologisch attest.

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.  Het attest dat de overheid afgeeft spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf.  Daaraan gekoppeld maakt het attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

RUP Kruibeke Centrum

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 34
Tel. tel.
03 740 02 33
Tel. tel.
03 740 36 96
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be