Goed voorbereid naar een stedenbouwkundige vergunning

Dienst stedenbouw: je eerste aanspreekpunt

Als je wil bouwen of verbouwen, moet je daarvoor vaak een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Vooraleer je de procedure opstart, is het belangrijk om je goed te informeren. Ook als architect of projectontwikkelaar is dit aangeraden.

Is er voor je project inderdaad een stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding? Moet je werken met een architect? In welke zone ligt je perceel? Wat is de juridische context? Voldoen je plannen aan de voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen of verkaveling?

Al deze informatie krijg je bij de dienst stedenbouw. Het loket is je eerste aanspreekpunt als je informatie wenst over je (ver)bouwproject. Ook over de vergunde toestand en/of eventuele bouwovertredingen kan je bij hen meer informatie opvragen.

Afspraak maken voor een voorbespreking

Rekening houdend met de geldende voorschriften werk je je (ver)bouwproject verder uit. In bepaalde gevallen kan een voorbespreking met de stedenbouwkundig ambtenaar zinvol zijn. Dit gebeurt vooral bij complexere projecten.

Voor een voorbespreking maak je best een afspraak. Hiervoor neem je contact op met de dienst stedenbouw.

Welke documenten breng je mee naar de voorbespreking?

Om een vlotte eerste screening mogelijk te maken vragen we je om de voorbespreking goed voor te bereiden en het volgende mee te brengen:
 
  • Een schetsmatig uitgewerkt voorstel met een duidelijke weergave van de bestaande en de nieuwe toestand. Duid hierop de belangrijkste afmetingen aan, net als andere relevante gegevens (bouwdiepte, -breedte en –hoogte, afstand perceelsgrenzen, eventuele geplande wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen …).
  • Foto’s van de straat- en tuinzijde.

Mocht je voorstel om bepaalde redenen toch afwijken van de geldende voorschriften, geef dit duidelijk aan. Ben je architect of ontwikkelaar? Stuur of mail je plannen dan minstens één week voor de afspraakdatum naar de dienst stedenbouw (stedenbouw@kruibeke.be). Op die manier kunnen wij de voorbespreking beter voorbereiden.

Hoe verloopt de voorbespreking en wat kan je verwachten?

De voorbespreking is richtinggevend en heeft als doel te kunnen inschatten of het ontwerp kans maakt op een stedenbouwkundige vergunning. De stedebouwkundig ambtenaar zal de bouwvoorschriften en de stedenbouwkundige randvoorwaarden verder toelichten. Hiervoor baseert hij of zij zich op de gegevens die je als bouwheer, architect of promotor hebt meegebracht.

Het is niet mogelijk de plannen tot in detail te bespreken of na te meten. Hou er dus rekening mee dat je nog geen definitief standpunt krijgt. Het is ook mogelijk dat je nog doorverwezen wordt naar andere diensten zoals de brandweer of het Agentschap Wegen en Verkeer.

 

Stedenbouwkundig attest

Beschrijving

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als je de inlichtingen over een perceel, gelegen in het Vlaamse Gewest, bevestigd wil zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • in de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften
  • de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten

Let op! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie over bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Hoe aanvragen

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Je kan het aanvraagformulier onderaan deze pagina vinden.

Waar aanvragen

Je moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning. Voor particulieren is dit bijna altijd de gemeente.

 

Bouwvoorschriften

Als je gaat bouwen of verbouwen moet je rekening houden met heel wat regels. Naast de Vlaamse regelgeving is er ook de specifieke lokale regelgeving. Daarnaast informeer je best bij de dienst stedenbouw of je perceel aan bepaalde voorschriften van (1) het gewestplan, (2) een Bijzonder Plan van Aanleg/Ruimtelijk UitvoeringsPlan, (3) een verkaveling of (4) een stedenbouwkundige verordening moet voldoen.

Meer informatie over deze bouwvoorschriften vind je bij de desbetreffende titels op onze website.

schets ontwerp

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 34
Tel. tel.
03 740 02 33
Tel. tel.
03 740 36 96
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be