Garage/berging in de tuin plaatsen

Omschrijving

Losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage komen in vele gevallen in aanmerking voor een vrijstelling van vergunning.

 

Voorwaarden

Vrijstelling is mogelijk als aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 

 • maximum 40m² vrijstaande bijgebouwen per woning (let op: ook reeds bestaande vrijstaande bijgebouwen worden hierbij gerekend)
 • niet hoger dan 3,5 meter (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
 • zich binnen een straal van 30m van de woning bevinden
 • in de zijtuin minstens 3m van de perceelsgrens blijven
 • in de achtertuin minstens 1m van de perceelsgrens blijven
 • indien tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd wordt zonder deze bestaande scheidingsmuur te wijzigen

Tevens moeten volgende vereisten worden nagegaan:

 • het gevraagde mag niet strijdig zijn met de voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een verkavelingsvergunning
 • niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente
 • niet in de 5m brede strook langs ingedeelde waterlopen
 • niet in een oeverzone afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan
 • niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied
 • bij beschermd erfgoed dient een machtiging bekomen van het agentschap Ruimte en Erfgoed
 • niet strijdig zijn met andere wetgeving of uitdrukkelijke voorwaarden van bestaande stedenbouwkundige vergunningen 

Heb je twijfels dan neem je best contact op met de dienst stedenbouw.

 

Aanvragen

Wie?

Indien je niet voldoet aan de voorwaarden dan heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.

 

Wanneer?

De gemeente moet binnen de 105 dagen een beslissing nemen over jouw aanvraag.
Een beslissing is pas uitvoerbaar na de 35ste dag na aanplakking van de kennisgeving van de beslissing.

Je dient je aanvraag dus best tijdig in.

 

Hoe?

Indien er geen architect vereist is gebruik je het aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling.
In de andere gevallen wordt het dossier samengesteld volgens de aanvraagformulier uitgebreide dossiersamenstelling (op te maken door je architect).

 

Wat meebrengen?

Aanvraag zonder architect: gebruik de aanstiplijst eenvoudige dossiersamenstelling. Onderteken alle documenten en dien ze in.
In de andere gevallen maakt je architect het dossier op volgens de aanstiplijst uitgebreide dossiersamenstelling.

 

Architect of niet?

Er is geen architect nodig wanneer het aparte bijgebouw:

 • maximum 40 m² groot is
 • de kroonlijsthoogte maximum 3m bedraagt
 • de nokhoogte maximum 4,50m bedraagt

In alle andere gevallen is de medewerking van een architect vereist.

 

Afhalen

De beslissing wordt je per post opgestuurd. 

 

Kosten

De kostprijs voor een bouwaanvraag is afhankelijk van het type dossier:

 • eenvoudige dossiersamenstelling: 75 euro
 • uitgebreide dossiersamenstelling: 250 euro (bedrag te verhogen met 250 euro per woongelegenheid indien meergezinswoningen of handelszaak)

Bijkomend kunnen nog de volgende kosten worden aangerekend:

 • bij een eventueel openbaar onderzoek: aangetekende zendingen
 • bij een adviesvraag aan De Watergroep en de Hulpverleningszone Waasland: deze kosten worden rechtstreeks toegestuurd