RUP Kruibeke Groene Have

RUP Kruibeke Groene Have

Juridische vertaling van het masterplan in een RUP: “maximaal streven naar flexibele, eenduidige en hedendaagse voorschriften voor de kern van Kruibeke

 

Wat is een RUP?

Een RUP is een toekomstgericht ruimtelijk bestemmingsplan. Een RUP regelt de bestemming, inrichting en beheer van de ruimte. De overheid bepaalt hiermee de krachtlijnen van hoe en waar in de toekomst in een bepaald gebied gebouwd en verbouwd mag worden: er worden voorschriften vastgelegd zoals de toegestane bouwhoogte of functies als wonen of parkgebied. De opmaak van een RUP verloopt volgens een decretaal voorziene procedure, vooraleer het in werking treedt. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die in het RUP zijn opgenomen, kunnen –eens het RUP is goedgekeurd– stedenbouwkundige vergunningen worden afgeleverd.

 

RUP Kruibeke Groene Have

Met dit RUP worden de huidige gewestplannen, BPA’s en RUP’s die gedateerd zijn, gebiedsdekkend vervangen door eenduidige en flexibele voorschriften, aangepast aan de hedendaagse ruimtelijke ordening.

Het RUP zorgt voor de juridische verankering van de krachtlijnen uit het masterplan, met de volgende ambities:

 • Ruimte bieden voor de ontwikkeling van wonen, werken en vrijetijd.
 • Een duidelijk kader bieden voor de verstedelijkingsdruk, met als doel het karakter van de dorpskern te vrijwaren.
 • Versterken van het groene karakter van de kern in relatie met de Polders van Kruibeke.
 • Ruimte bieden voor strategische projecten in een aantal binnengebieden.

 

Vooropgestelde procedure en timing

Wat al achter de rug is:

 • Ontwerpfase: het inrichtingsplan werd vertaald in een schetsontwerp met de krachtlijnen voor de stedenbouwkundige voorschriften en een ruimtebalans.  
 • Plenaire vergadering: het voorontwerp werd voorgelegd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) en de hogere adviesinstanties (o.a. het gewest, de provincie). De plenaire vergadering ging door op 7 september 2016. Op basis van de opmerkingen werden er bijsturingen van het voorontwerp gedaan.
 • Voorlopige vaststelling: het ontwerp van RUP werd een eerste maal aan de gemeenteraad voorgelegd en goedgekeurd in de zitting van 28 november 2016.
 • Openbaar onderzoek: het ontwerp RUP (het grafisch plan, de stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtende nota) werd ter inzage gelegd in het gemeentehuis, alsook op de gemeentelijke website (zie documenten onderaan deze pagina) van 12 december 2016 tot en met 12 februari 2017. Iedereen kreeg de kans om, gedurende 60 dagen, opmerkingen schriftelijk te formuleren. Opmerkingen en bezwaren werden uiterlijk op de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), p/a O.L.Vrouwplein 18/20 in 9150 Kruibeke of stedenbouw@kruibeke.be.
 • Op woensdag 14 december 2016 werd er eveneens een infomarkt georganiseerd. Iedereen die graag toelichting kreeg bij dit dossier of individuele vragen had, was van harte welkom in het gemeentehuis, OC De Brouwerij tussen 14u-20u.
 • De GECORO behandelde en beoordeelde de binnengekomen bezwaren, waar nodig werd het ontwerp RUP aangepast.
 • Feedback openbaar onderzoek: er is decretaal geen persoonlijke kennisgeving op de ingediende bezwaarschriften voorzien. Gezien de omvang van het plan en het aantal bezwaarschriften was dit praktisch niet haalbaar. Indien u graag in detail wil weten hoe uw bezwaar is beoordeeld en of dit al dan niet tot een aanpassing van het ontwerp heeft geleid, kan u dit bekijken in het verslag van de GECORO (zie onderaan deze pagina). Indien u graag nog bijkomende toelichting wenst, kan u steeds terecht tijdens de openingsuren op de dienst stedenbouw.
 • Definitieve vaststelling: Het ontwerp RUP werd een tweede maal (op 29 mei 2017) aan de gemeenteraad voorgelegd tot definitieve vaststelling
 • Het definitief goedgekeurde RUP werd overgemaakt aan de hogere instanties.

Waar we nu staan:

 • Het RUP werd op 24 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 • Het RUP is van kracht sinds 8 augustus 2017, zodat stedenbouwkundige aanvragen kunnen worden ingediend.
Situering RUP op luchtfoto

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 34
Tel. tel.
03 740 02 33
Tel. tel.
03 740 36 96
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be