RUP Rupelmonde centrum

RUP Rupelmonde centrum

Juridische vertaling van het masterplan in een RUP: “maximaal streven naar flexibele, eenduidige en hedendaagse voorschriften voor de kern van Rupelmonde

 

Wat is een RUP?

Een RUP is een toekomstgericht ruimtelijk bestemmingsplan. Een RUP regelt de bestemming, inrichting en beheer van de ruimte. De overheid bepaalt hiermee de krachtlijnen van hoe en waar in de toekomst in een bepaald gebied gebouwd en verbouwd mag worden: er worden voorschriften vastgelegd zoals de toegestane bouwhoogte of functies als wonen of parkgebied. De opmaak van een RUP verloopt volgens een decretaal voorziene procedure, vooraleer het in werking treedt. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die in het RUP zijn opgenomen, kunnen –eens het RUP is goedgekeurd– stedenbouwkundige vergunningen worden afgeleverd.

 

RUP Rupelmonde centrum

Met dit RUP worden de huidige BPA’s en RUP’s die hun ontstaan reeds in de jaren ’50 kennen en gedateerd zijn, gebiedsdekkend vervangen. De aandacht gaat naar kernversterkend wonen en de aanleg van een kwaliteitsvolle publieke ruimte.

Dit RUP zorgt voor de juridische verankering van de krachtlijnen uit het masterplan:

 • Versterken van toegangswegen en het historisch centrum: binnen het centrum wordt gestreefd naar het behoud van het historisch karakter, voor de belangrijkste toevalswegen wordt een grotere densiteit inzake functie en bouwhoogte mogelijk gemaakt. Om binnen deze zone een grotere dynamiek en levendigheid te promoten. Eveneens wordt voor de openbare wegenis ter hoogte van het historisch centrum en de kade aan de Schelde een zekere kwaliteit gevraagd. Terwijl het historisch centrum gericht is op behoud, staat de kade voor vernieuwing.
 • Toepassen van strategische projectzones: er zijn in totaal 9 projectzones. Per project wordt een maximale bebouwing en een aantal woningen opgelegd.
 • Verbinden met zachte netwerken: een zone voor trage wegen brengt de verschillende zones bij elkaar en vormt een netwerk voor voetgangers en fietsers binnen het dorpsweefsel.

 

Vooropgestelde procedure en timing

Wat al achter de rug is:

 • Ontwerpfase: het inrichtingsplan wordt vertaald in een schetsontwerp met de krachtlijnen voor de stedenbouwkundige voorschriften en een ruimtebalans.  
 • Plenaire vergadering: het voorontwerp wordt voorgelegd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) en de hogere adviesinstanties (o.a. het gewest, de provincie). De plenaire vergadering ging door op 7 september 2016. Op basis van de opmerkingen werden er bijsturingen van het voorontwerp gedaan.
 • Voorlopige vaststelling: het ontwerp van RUP werd een eerste maal aan de gemeenteraad voorgelegd en goedgekeurd in de zitting van 28 november 2016.
 • Openbaar onderzoek: het ontwerp RUP (het grafisch plan, de stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtende nota) werd ter inzage gelegd in het gemeentehuis, alsook op de gemeentelijke website (zie documenten onderaan deze pagina) vanaf 12 december 2016 tot en met 12 februari 2017. Iedereen krijgt de kans om, gedurende 60 dagen, opmerkingen schriftelijk te formuleren. Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk op de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), p/a O.L.Vrouwplein 18/20 in 9150 Kruibeke of stedenbouw@kruibeke.be.
 • Op woensdag 21 december 2016 werd er eveneens een infomarkt georganiseerd. Iedereen die graag toelichting krijgt bij dit dossier of individuele vragen heeft, is van harte welkom in Sint – Jan Berchmansschool (Zoete Moederstraat 30 in 9150 Rupelmonde) tussen 14u-20u.
 • De GECORO heeft de binnengekomen bezwaren behandeld en beoordeeld. Op een aantal punten werd het ontwerp RUP aangepast.
 • Feedback openbaar onderzoek: er is decretaal geen persoonlijke kennisgeving op de ingediende bezwaarschriften voorzien. Gezien de omvang van het plan en het aantal bezwaarschriften was dit praktisch niet haalbaar. Indien u graag in detail wil weten hoe uw bezwaar is beoordeeld en of dit al dan niet tot een aanpassing van het ontwerp heeft geleid, kan u dit bekijken in het verslag van de GECORO (zie onderaan deze pagina). Indien u graag nog bijkomende toelichting wenst, kan u steeds terecht tijdens de openingsuren op de dienst stedenbouw.
 • Definitieve vaststelling: Het ontwerp RUP werd een tweede maal (op 26 juni 2017) aan de gemeenteraad voorgelegd tot definitieve vaststelling
 • Het definitief goedgekeurde RUP werd overgemaakt aan de hogere instanties.

Waar we nu staan:

 • Het RUP werd op 28 augustus 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 • Het RUP is van kracht vanaf 12 september 2017, zodat stedenbouwkundige aanvragen kunnen worden ingediend vanaf die datum.

 

Situering RUP op luchtfoto

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 34
Tel. tel.
03 740 02 33
Tel. tel.
03 740 36 96
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be