RUP Herziening Bazel Centrum

RUP Bazel centrum

Wat is een RUP?

Een RUP is een toekomstgericht ruimtelijk bestemmingsplan. Een RUP regelt de bestemming, inrichting en beheer van de ruimte. De overheid bepaalt hiermee de krachtlijnen van hoe en waar in de toekomst in een bepaald gebied gebouwd en verbouwd mag worden: er worden voorschriften vastgelegd zoals de toegestane bouwhoogte of functies als wonen of parkgebied. De opmaak van een RUP verloopt volgens een decretaal voorziene procedure, vooraleer het in werking treedt. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die in het RUP zijn opgenomen, kunnen –eens het RUP is goedgekeurd– stedenbouwkundige vergunningen worden afgeleverd.

Algemene doelstellingen

Dit RUP is opgemaakt ter realisatie van de doelstelling om de historische dorpskern op te waarderen. Het gemeentebestuur wenst de woonfunctie van de kern te versterken en tegelijk de toeristische, dorpse sfeer te ondersteunen. Hierbij willen we de eigenheid en identiteit van de deelgemeente Bazel behouden en zelfs versterken. Bazel heeft reeds een zekere identiteit als residentiële en recreatieve buitengemeente, gevormd door het verleden. Dit verleden wordt steeds als basis gebruikt om toekomstige ontwikkelingen te kaderen. Hierbij worden nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen zeker niet uit de weg gegaan. Tot slot is een goede relatie met de directe omgeving van belang. Door deze aanpak kan het plan een kader vormen voor een nieuwe, extra impuls aan het dorp.

De identiteit en eigenheid van het centrum van Bazel wordt in grote mate bepaald door de aanwezigheid van een groot aantal stedenbouwkundig waardevolle gebouwen en ensembles. Enkele gebouwen zijn beschermd als monument of zijn opgenomen in de Inventaris Onroerend Erfgoed. Andere gebouwen zijn wel waardevol maar niet in de twee voorgaande lijsten opgenomen. Samen vormen ze een geheel met heel wat historische beeldkwaliteit. Het volledige plangebied is gelegen binnen een beschermd dorpsgezicht. Naast het behoud van deze (gebouwen met) grote erfgoedwaarden in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP, moet ook de algemene beeldkwaliteit per ensemble en van de kern in zijn geheel versterkt worden. Gebouwen die de beeldkwaliteit en identiteit naar beneden halen of niet ondersteunen moeten bij renovatie of (ver)nieuwbouw verbetering boeken. De uiterlijke kenmerken van waardevolle gebouwen moet niet exact gekopieerd worden maar men wenst wel een harmonisch geheel te creëren tussen de verschillende gebouwen. De voorschriften vormen hiervoor het kader, opgemaakt o.a. aan de hand van een erfgoedwaarderingsstudie. Hiermee is een duidelijk kader opgemaakt op basis van de ruimtelijke en historische waarden van de gebouwen. De voorschriften zijn opgebouwd rond een onderverdeling in de verschillende categoriën:

 • Integraal behoud erfgoed
 • Behoud vormkarakteristieken
 • Gebouden die de beeldkwaliteit niet ondersteunen

Deze verschillende categoriën hebben hun eigen mogelijkheden en beperkingen.

Ruimtelijke afbakening

Het plangebied van het RUP bevat 5 deelzones, gelegen rondom het centrum van Bazel:

 • Koningin Astridplein en Dorpsstraat
 • Weispoel (Oud Hospitaal)
 • Kruibekestraat 4
 • Kasteelparking
 • Rupelmondestraat 66

Vooropgestelde procedure en timing

Wat al achter de rug is:

 • Ontwerpfase: het inrichtingsplan werd vertaald in een schetsontwerp met de krachtlijnen voor de stedenbouwkundige voorschriften en een ruimtebalans.  
 • Plenaire vergadering: het voorontwerp werd voorgelegd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) en de hogere adviesinstanties (o.a. het gewest, de provincie). De plenaire vergadering ging door op 9 maart 2017. Op basis van de opmerkingen werden er bijsturingen van het voorontwerp gedaan.
 • Voorlopige vaststelling: het ontwerp van RUP werd een eerste maal aan de gemeenteraad voorgelegd en goedgekeurd in de zitting van 29 mei 2017.
 • Openbaar onderzoek: het ontwerp RUP (het grafisch plan, de stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtende nota) ligt ter inzage gelegd in het gemeentehuis, alsook op de gemeentelijke website (zie documenten onderaan deze pagina) van 22 juni 2017 tot en met 22 augustus 2017. Iedereen krijgt hiermee de kans om, gedurende 60 dagen, opmerkingen schriftelijk te formuleren. Opmerkingen en bezwaren werden uiterlijk op de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), p/a O.L.Vrouwplein 18/20 in 9150 Kruibeke of stedenbouw@kruibeke.be.
 • Op woensdag 29 juni 2017 werd er eveneens een infomarkt georganiseerd. Iedereen die graag toelichting kreeg bij dit dossier of individuele vragen had, was van harte welkom in het gemeentehuis, OC De Brouwerij tussen 17u-21u.
 • Na afloop van het openbaar onderzoek heeft de GECORO de binnengekomen bezwaren behandeld en beoordeeld. Hier en daar werden er aanpassingen doorgevoerd aan het ontwerp RUP op basis van de vergadering van de GECORO van 19 september 2017.
 • Definitieve vaststelling: Het ontwerp RUP werd voor de tweede maal aan de gemeenteraad voorgelegd tot definitieve vaststelling. De gemeenteraad heeft het ontwerp goedgekeurd op de zitting van 27 november 2017.
 • Het definitief goedgekeurde RUP werd overgemaakt aan de hogere instanties. Er werd door de hogere overheid geen schorsing ontvangen.

Waar we nu staan:

 • Het RUP werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 14 dagen na publicatie is het RUP van kracht en kunnen stedenbouwkundige aanvragen worden vergund.
Contour RUP Bazel centrum

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be