RUP Watermolenstraat - in opmaak

RUP Watermolenstraat

Wat is een RUP?

Een RUP is een toekomstgericht ruimtelijk bestemmingsplan. Een RUP regelt de bestemming, inrichting en beheer van de ruimte. De overheid bepaalt hiermee de krachtlijnen van hoe en waar in de toekomst in een bepaald gebied gebouwd en verbouwd mag worden: er worden voorschriften vastgelegd zoals de toegestane bouwhoogte of functies als wonen of parkgebied. De opmaak van een RUP verloopt volgens een decretaal voorziene procedure, vooraleer het in werking treedt. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die in het RUP zijn opgenomen, kunnen –eens het RUP is goedgekeurd– stedenbouwkundige vergunningen worden afgeleverd.

Algemene doelstellingen

Het gemeentelijk RUP Watermolenstraat wordt opgemaakt met als doel een oplossing te bieden aan de problematiek van de zonevreemde woningen in de Burchtstraat en de Watermolenstraat. Tevens moet het ruimtelijk uitvoeringsplan ook de toekomstmogelijkheden van het horecabedrijf De Watermeulen vastleggen (na indiening van een planologisch attest).

Onderstaande uitgangspunten liggen aan de basis van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan:

 • Vrijwaren van de Molenbeekvallei;
 • Behouden van de open ruimtecorridor;
 • Nood aan een herbestemming van het plangebied wegens de ligging op de grens van verschillende deelruimtes volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruibeke, waaronder het noordelijk tewerkstellingsgebied, het heterogeen landbouwgebied en de omgeving Kasteel Altena;
 • Het plangebied fungeert als een 'buffer' tussen de regionale bedrijvigheid binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen en het gecontroleerd overstromings- en natuurgebied ‘Kruibeke- Bazel-Rupelmonde’ met overdruk natuurverwevingsgebied.

Bovenstaande uitgangspunten worden als volgt doorvertaald in het grafisch plan van het ruimtelijk

uitvoeringsplan:

 • Onbebouwde percelen nabij de Molenbeekvallei behouden als natuurgebied en gecontroleerd overstromingsgebied
 • Alle woonpercelen herbestemmen naar woongebied;
 • Woonpercelen binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen aansluitende op het industriegebied bestemmen als gebied voor gemengde stedelijke activiteiten;
 • Onbebouwde percelen bestemmen tot agrarisch gebied;
 • de site van De Watermeulen bestemmen als een gebied voor horeca met nabestemming KMO-zone en overdruk groenbuffer;
 • Overdrukken: indicatief tracé voor traag verkeer en indicatief tracé voor waterloop.

Deze verschillende bestemmingen op het grafisch plan hebben hun eigen voorschriften naar bestemming en inrichting toe.

Ruimtelijke afbakening

Het plangebied van het RUP bevat 3 deelzones, gelegen ten noorden van de dorpskern van Kruibeke, rondom de Burchtstraat (gewestweg):

 • Watermolenstraat
 • Horecabedrijf De Watermeulen
 • 5 woonpercelen langsheen de Burchtstraat

Vooropgestelde procedure en timing

Wat al achter de rug is:

 • Ontwerpfase: het inrichtingsplan werd vertaald in een schetsontwerp met de krachtlijnen voor de stedenbouwkundige voorschriften en een ruimtebalans.  
 • Plenaire vergadering: het voorontwerp werd voorgelegd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) en de hogere adviesinstanties (o.a. het gewest, de provincie). De plenaire vergadering ging door op 27 september 2017. Op basis van de opmerkingen werden er beperkte bijsturingen van het voorontwerp gedaan.
 • Voorlopige vaststelling: het ontwerp van RUP werd een eerste maal aan de gemeenteraad voorgelegd en goedgekeurd in de zitting van 27 november 2017.
 • Openbaar onderzoek: het ontwerp RUP (het grafisch plan, de stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtende nota) lag ter inzage in het gemeentehuis, alsook op de gemeentelijke website (zie documenten onderaan deze pagina) van 15 december 2017 tot en met 15 februari 2018. Iedereen kreeg hiermee de kans om, gedurende 60 dagen, opmerkingen schriftelijk te formuleren. Opmerkingen en bezwaren werden uiterlijk op de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), p/a O.L.Vrouwplein 18/20 in 9150 Kruibeke of stedenbouw@kruibeke.be.

Waar we nu staan:

 • Na afloop van het openbaar onderzoek behandelde en beoordeelde de GECORO de binnengekomen bezwaren in de zitting van 6 maart 2018. Waar nodig kan dit zorgen voor aanpassingen aan het ontwerp RUP.

Wat er nog volgt:

 • Definitieve vaststelling: Het ontwerp RUP wordt voor de zomer van 2018 een tweede maal aan de gemeenteraad voorgelegd tot definitieve vaststelling.
 • Het definitief goedgekeurde RUP wordt overgemaakt aan de hogere instanties.
 • Indien er door de hogere overheid geen schorsing komt, kan het RUP in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.
 • 14 dagen na publicatie is het RUP van kracht en kunnen stedenbouwkundige aanvragen worden vergund.

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be