De Vlaamse huursubsidie

Inhoud

Als je een bescheiden inkomen hebt en verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kan je mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs.

Je komt alleen in aanmerking als je onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist:

 • Je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
 • Je verhuist van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt.
 • Je was dakloos en betrekt nu een huurwoning.

Verhuis je naar een sociale woning die je huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW, dan kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Inkomen

Je belastbaar gezinsinkomen van 3 jaar voor de aanvraag, mag niet meer bedragen dan 17.830 euro. Per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), mag je dit bedrag verhogen met 1.600 euro.

Als je 3 jaar geleden toch meer verdiende, maar nu niet meer, dan mag je een recenter aanslagbiljet indienen als bewijs.

Eigendom

Je mag in de voorbije 3 jaar (10 jaar als jouw woning niet meer aangepast was) geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik gehad. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen:

 • de woning is gesloopt of onteigend of wordt binnenkort gesloopt of onteigend, of je kan door een wettelijke regeling of rechterlijke beslissing niet meer over de woning beschikken
 • je verhuist omdat de woning onbewoonbaar, ongeschikt of te klein is, en je hebt ze ten laatste op de aanvraagdatum verkocht, weggeschonken of een nieuwe bestemming gegeven.

Woning die je verlaat

De woning die je verlaat moet voldoen aan een van deze voorwaarden:

 • De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en is na onderzoek onbewoonbaar, ongeschikt of te klein bevonden voor het aantal bewoners. Als de woning te klein is moet u de woning ook al minimum 1 jaar huren.
 • Het pand ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, bv. een garage of loods, en een controleur van Wonen-Vlaanderen heeft er een gezondheids- of veiligheidsrisico vastgesteld.
 • De woning ligt op een vergunde camping en was al sinds 2001 jouw hoofdverblijfplaats.
 • De woning is gesloopt.
 • Jij of een inwonend gezinslid is minstens 65 jaar of heeft een ernstige handicap, de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is niet aangepast aan de fysieke toestand van deze bewoner.

Let op: Er gelden GEEN voorwaarden voor de woning die je verlaat:

 • als je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor
 • of als je van het OCMW een installatiepremie of verhoging van het leefloon hebt ontvangen voor een woning nadat je een tijd dak- of thuisloos bent geweest (bijvoorbeeld als erkende vluchteling).

Nieuwe huurwoning

 • De nieuwe woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
 • De woning mag geen kamer of een sociale huurwoning zijn die je huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (shm), gemeente of OCMW (mag wel een woning van een sociaal verhuurkantoor zijn)
 • De woning mag geen manifeste gebreken, veiligheids- of gezondheidsrisico's vertonen.
 • De woning moet aangepast zijn aan het aantal gezinsleden.
 • Als jij of een inwonend gezinslid op de aanvraagdatum minstens 65 jaar is of een ernstige handicap heeft, moet de woning aangepast zijn aan deze fysieke toestand.

De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) mag niet hoger zijn dan:

 • 600 euro (opgelet: voor een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 660 euro).
 • Daar mag u 75 euro bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot maximaal 4 personen.

Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Als je de huursubsidie aanvraagt, moet je je verplicht inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die werkzaam is in de gemeente waar je woont:

 • ten laatste 6 maanden na de aanvraag voor een huursubsidie
 • of ten laatste 6 maanden na de startdatum van jouw nieuwe huurcontract, in het geval dat je de huursubsidie vóór de start van jouw huurcontract hebt aangevraagd.

Uitzondering: Je hoeft niet ingeschreven te zijn bij een SHM:

 • als je als huurder op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud of ernstig gehandicapt bent, en je verhuist van een woning die niet aangepast is aan jouw fysieke mogelijkheden naar een woning die wel aangepast is
 • als je verhuist naar een assistentiewoning.

Alle voorwaarden voor de huursubsidie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen.

Procedure

Je kan de huursubsidie ten vroegste 9 maanden voor de start van het huurcontract en ten laatste 9 maanden na de aanvang van het huurcontract aanvragen.

Als jouw huidige woning ernstige gebreken vertoont, vraag je de huursubsidie best aan voordat je naar uw nieuwe woning verhuist. Het is cruciaal dat de onderzoeker de gebreken ter plaatse kan vaststellen op het ogenblik dat je nog in de woning verblijft. Wonen-Vlaanderen kan een verlaten woning wel controleren, maar kan geen rekening houden met gebreken die de onderzoeker pas kan vaststellen nadat je de woning hebt verlaten.

Je vindt de nodige documenten om de huursubsidie aan te vragen op Hoe de Vlaamse huursubsidie aanvragen? | Wonen Vlaanderen.

Je stuurt het ingevulde en ondertekende formulier met de gevraagde bewijsstukken naar het postadres vermeld op het aanvraagformulier. Binnen de maand na aanvraag, krijg je bericht of je dossier volledig is. Als er nog documenten ontbreken, worden die opgevraagd.

Zodra het dossier volledig is, ontvang je een beslissing binnen de 3 maanden. De eerste uitbetaling gebeurt binnen de 4 maanden, na de goedkeuring van uw dossier. Daarna wordt de huursubsidie maandelijks uitbetaald (aan het einde van de maand).

Kostprijs

De huursubsidie bestaat uit 2 delen.

 • Eenmalige installatiepremie: Deze 'verhuispremie' bedraagt 3 keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie.
 • Maandelijkse huursubsidie: De maandelijkse huursubsidie bedraagt 1/3 van de huurprijs van uw woning.

Alle info over de maxima en berekeningswijze lees je op Hoeveel bedraagt de Vlaamse huursubsidie? | Wonen Vlaanderen.

Uitzonderingen

Je kunt de huursubsidie niet combineren met de huurpremie (tegemoetkoming voor mensen die al minstens 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan):

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 2 februari 2007: instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders.

Reglementen en bekendmakingen