Een sociale woning huren bij een sociaal verhuurkantoor

Inhoud

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie, meestal ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen meerdere gemeenten en/of OCMW's, die woningen (en appartementen) huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs onderverhuurt. Ze geeft hierbij voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en bewoners.

Een sociaal verhuurkantoor biedt een aantal voordelen:

 • Het verhuurt woningen die voldoen aan de kwaliteitsnormen,
 • Het gebruikt correcte huurcontracten,
 • Het voorziet indien nodig begeleiding voor de huurder in verband met zijn rechten en plichten
 • Het gaat mee op zoek naar mogelijke tussenkomsten in de huurprijs
 • Het biedt woningen aan met een huurprijs die vaak lager ligt dan deze op de gewone huurmarkt.

Kruibeke heeft samen met de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas, Zwijndrecht en stad Sint-Niklaas het Sociaal Verhuurkantoor Waasland opgericht.

Er is een zitdag bij Dienst Welzijn, Kruibekestraat 12, Kruibeke (Bazel) iedere 3e dinsdag van de maand tussen 14u30 en 15.30 u, enkel mits voorafgaande afspraak via 03 740 96 01.

Voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je gezinsinkomen (geïndexeerd) van 3 jaar terug (voor aanvragen in 2018) bedraagt niet meer dan
  • 24.452 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 26.500 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 36.676 euro in alle andere gevallen, plus 2.050 euro per persoon ten laste.
 • Je mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • Jij en jouw gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen dit leren.
 • Kom je uit een land buiten de Europese Unie en woon je nog geen 12 maanden in België, dan moet je verplicht een inburgeringstraject volgen.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Alle info en details over deze voorwaarden vind je op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Procedure

 • Om je in te schrijven voor een huurwoning, neem je best eerst telefonisch contact op met een Sociaal verhuurkantoor in de buurt waar u wilt wonen.
 • Na je inschrijving kom je op een wachtlijst. Afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer u hierover bij jouw SVK. Je mag zich wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.
 • De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Er zijn woningen beschikbaar op het grondgebied van de deelnemende gemeenten. Iedereen kan zich laten inschrijven bij het Sociaal Verhuurkantoor Waasland. Inwoners van de deelgenoten krijgen een aantal punten extra.

Inschrijven kan bij de Dienst Welzijn op de zitdag, of bij het Sociaal Verhuurkantoor in het Welzijnshuis van Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99. 

Wat meebrengen

Als je langs gaat bij een SVK, neem je best volgende documenten mee:

 • je identiteitskaart
 • je aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van je leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA,...
 • een attest van de samenstelling van je gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • als je of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van je huidige woning.
 • indien van toepassing, een attest dat jij en jouw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn.
 • indien van toepassing, een attest dat je een inburgeringstraject gevolgd hebt.

Meer informatie over deze documenten lees je op de website van de VMSW.

Kostprijs

Als je akkoord gaat met de woning die je wordt aangeboden, sluit je een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. Je betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van je inkomen.

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. Je betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar. betaalt. Het SVK helpt je ook om een huursubsidie aan te vragen.

Reglementen en bekendmakingen