Een sociale woning huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Inhoud

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) verhuren studio's, woningen en appartementen in het Vlaamse Gewest, aan personen met een bescheiden inkomen.

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van je gezinssamenstelling en/of je fysieke toestand.

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren heeft woningen en appartementen op het grondgebied van Kruibeke.

Voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je gezinsinkomen (geïndexeerd) van 3 jaar terug (voor aanvragen in 2018) bedraagt niet meer dan
  • 24.452 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 26.500 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 36.676 euro in alle andere gevallen, plus 2.050 euro per persoon ten laste.
 • Je mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • Jij en jouw gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen dit leren.
 • Kom je uit een land buiten de Europese Unie en woont je nog geen 12 maanden in België, dan moet je verplicht een inburgeringstraject volgen.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Je bent gedomicilieerd in een gemeente in het Vlaamse Gewest.

Alle info en details over deze voorwaarden vind je op de website van de VMSW.

Procedure

 • Om je in te schrijven voor een sociale huurwoning, neem je best eerst telefonisch contact op met een SHM in de buurt waar je wilt wonen.
 • Na je inschrijving komt je op een wachtlijst. Afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer je hierover bij je SHM. Je mag zich wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.
 • De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de datum van inschrijving, maar in sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Wat meebrengen

Als je langs gaat bij een SHM, neem je best volgende documenten mee:

 • je identiteitskaart
 • je aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van uw leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, ...
 • een attest van de samenstelling van je gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • als jij of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van je huidige woning.
 • indien van toepassing, een attest dat jij en jouw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn.
 • indien van toepassing, een attest dat je een inburgeringstraject gevolgd hebt.

Meer informatie over deze documenten lees je op de website van de VMSW.

Kostprijs

Het bedrag van je huishuur is afhankelijk van je inkomsten en gezinssamenstelling.

Regelgeving

Titel VII van de Vlaamse Wooncode en het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.