Commissie voor ruimtelijke ordening

Beschrijving:

Deze commissie is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau. Als adviseur bij het uitstippelen van een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid heeft de Gecoro een tegelijk complexe en delicate opdracht. Die wordt daarbovenop gekoppeld aan een uitgebreid en erg gevarieerd takenpakket:

  • De gemeenteraad adviseren bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen;
  • Advies verstrekken over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften;
  • Advies verlenen over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat verband houdt met ruimtelijke ordening;


Al deze taken kunnen worden uitgeoefend zowel op vraag van de gemeente, als uit eigen initiatief.

Samenstelling en werking:

De Gecoro is drieledig samengesteld en bestaat uit:

  • leden die organisaties vertegenwoordigen uit het maatschappelijk middenveld (en hun plaatsvervangers);
  • Leden die bijzonder deskundig zijn op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw (en hun plaatsvervangers);
  • Waarnemers van het schepencollege en van de fracties uit de gemeenteraad.

Wettelijk is bepaald dat de Gecoro minimaal twee keer per jaar vergadert. In de praktijk komt de Gecoro soms tot twee keer per maand samen, bijvoorbeeld als ze een advies voorbereidt over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of een vergunningsaanvraag.