Gemeentebelasting op het ophalen van huisvuil

Inhoud

Het lokaal bestuur Kruibeke heft een belasting op het ophalen van het huisvuil.

Deze belasting is hoofdelijk verschuldigd door de leden van ieder gezin ingeschreven in het bevolkingsregister op 1 januari van het belastingjaar, en werkelijk in de gemeente verblijvend op een adres gelegen langs een bediende straat. De inschrijving in het bevolkingsregister is beslissend, tenzij andersluidend bewijs.

De belasting is verschuldigd onverminderd het feit of het gezin al dan niet in werkelijkheid van de ophaaldienst gebruik maakt.

Onder gezin wordt verstaan:

  • hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft;
  • hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden gebonden, gewoonlijk een zelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven.

Kostprijs

De basisbelasting wordt vastgesteld op een vast forfaitair bedrag.

Aanvullend wordt het principe van 'de vervuiler betaalt' gehanteerd via diftar (betaling per aangeboden gewicht).