Gemeentebelasting ten laste van de vrije beroepen en de bedrijven

Inhoud

De gemeente Kruibeke heft een algemene belasting ten laste van de vrije beroepen en van de bedrijven.

Deze algemene gemeentebelasting is ten laste van:

  1. de natuurlijke en rechtspersoon die op 1 januari van het desbetreffende aanslagjaar, als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van Kruibeke: 
    - een nijverheid- of handelsbedrijf exploiteert; 
    - een vrij beroep uitoefent of optreedt als zelfstandig vertegenwoordiger, makelaar, reiziger of gerant;
    - een land- of tuinbouwbedrijf exploiteert.
  2. de gepensioneerden die bijkomend nog één of meer van onder litt. 1, hiervoor bedoelde activiteiten uitoefenen, en die daartoe op het grondgebied van de gemeente Kruibeke om het even welke vestiging of inrichting, met inbegrip van burelen, gebouwen en onbebouwde opslagplaatsen gebruiken of zich het gebruik ervan voorbehouden;
  3. de vennootschappen - in vereffening waarvan de activiteit zich beperkt tot de vereffeningverrichtingen.

Procedure

Via een aangifteformulier.