Genealogisch onderzoek

Inhoud

Wens jij op onderzoek te gaan naar jouw familiegeschiedenis? Wil je weten wie jouw overgrootouders waren? Of waar zij woonden of welk beroep zij uitoefenden? In het archief vind je een aantal hulpmiddelen om jouw voorouders op te sporen.

De registers van de burgerlijke stand

Sinds het einde van de 18de eeuw wordt bij elke aangifte van een geboorte, een huwelijk of een overlijden een akte aangemaakt door de gemeentelijke diensten. De akten zijn chronologisch gebundeld in registers. Wanneer je geen exacte datum kent, kan je gebruik maken van de alfabetische indices op naam.

Kan ik de registers van de Burgerlijke stand consulteren?

De registers van de burgerlijke stand zijn openbaar ná:

  • 50 jaar voor overlijdensakten
  • 75 jaar voor huwelijksakten
  • 100 jaar voor geboorteakten

Van akten uit registers die jonger zijn dan 50, 75 of 100 jaar kunnen er onder bepaalde voorwaarden afschriften bekomen worden.

De bevolkingsregisters

In de bevolkingsregisters staat het resultaat van de tienjaarlijkse volkstellingen. Hierin vind je gezinssamenstellingen tijdens een bepaalde periode, vaak geordend per wijk. Aan de hand van deze registers krijg je tevens een beeld van de eventuele aanwezigheid van inwonend personeel en het beroep van de bewoners. Aankomsten vanuit en verhuizingen naar andere gemeenten staan hierin ook vermeld. Opzoekingen zijn mogelijk dankzij de alfabetische indices op naam. Deze registers zijn unieke documenten. U vindt ze alleen in het gemeentearchief.

Kan ik de bevolkingsregisters raadplegen?

Bevolkingsregisters die meer dan 120 jaar geleden werden afgesloten zijn vrij raadpleegbaar in kader van genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.

Bevolkingsregisters die minder dan 120 jaar geleden werden afgesloten zijn niet vrij raadpleegbaar. Wel kunnen er uittreksels uit de registers of getuigschriften (b.v. bewijs van afstamming of van woonst) worden aangevraagd voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden mits een aantal voorwaarden die vastgelegd zijn in het Koninklijk Besluit van 5 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister (B.S. 17 januari 2014).

De parochieregisters

Vanaf het Concilie van Trente (1545-1563) had de parochiepriester de plicht een doopregister bij te houden. In vele gemeenten gebeurde de registratie van een doopsel, een huwelijk en een overlijden (of een begrafenis) vooral vanaf het begin van de 17de eeuw. 

In het gemeentearchief worden er geen parochieregisters bewaard.
Deze registers kan je voor de gemeente Kruibeke en de deelgemeenten Bazel en Rupelmonde digitaal raadplegen via het Rijksarchief. Deze kan je terugvinden onder het arrondissement Dendermonde.

Het digitaal raadplegen kan via deze link: https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters