Geveltuin aanleggen

Inhoud

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van je woning. In een geveltuin kan je klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Als je een geveltuin wil aanleggen en je neemt daarbij een deel van het voetpad in, dan heb je een toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Reglement

 • De maximum breedte van de geveltuin is 40 cm, afboording inbegrepen. Wanneer het voetpad minimum 2,40 m breed is kan een breedte van 60 cm worden toegestaan.
 • Een afboording is verplicht aan te brengen en heeft een hoogte tussen de 10 en 40 cm.
 • Het is verboden om zelf tegels van het voetpad te verwijderen. De gemeentelijke technische dienst zal de tegels komen verwijderen na goedkeuring van je aanvraag.
 • De geveltuin kan nooit langer zijn dan de breedte van je (voor)gevel.

 

Voorwaarden

Om een geveltuin aan te leggen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • een vlotte doorgang laten voor voetgangers.
 • de tuin aanplanten binnen een strook van maximum 30 cm, gemeten vanaf de voorgevel.

Procedure

Voor je aan de slag kunt, moet je een toelating aanvragen.

Het college van burgemeester en schepenen kan toelating geven aan elke aangelande voor de aanleg van een geveltuintje op gemeente-eigendom.

 1. Vul het e-loket in
 2. De aanvraag dient alle informatie en bewijzen te bevatten die nodig en nuttig zijn voor de aard en omvang van de geveltuinaanleg. 
 3. Na advies van de milieudienst kan het college van burgemeester en schepenen de nodige machtiging verlenen. Het college bepaalt tevens de modaliteiten ervan en zal bij het toekennen van de machtiging rekening houden met de goede ruimtelijke ordening en veiligheid.

Kostprijs

Je kan voor deze werken in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie.

Je vult hiervoor het e-loket in.

De aanvraag dient vergezeld te zijn van de nodige informatie en bewijzen die nodig zijn voor het toekennen van de subsidie. 

Eén jaar na de voorlopige toezegging kan de betaling van de premie worden aangevraagd, op basis van de factuur van de aangekochte bloemen en planten en van een foto van de aanplantingen. Een door het college van burgemeester en schepenen aangeduide ambtenaar kan zich van de toestand ter plaatse gaan vergewissen.

Het bedrag van de subsidie stemt overeen met 70% van het totaal der uitgaven besteed voor de aankoop van de aangelegde planten en bloemen, met een maximum van € 200 per woning. Het bewijs moet geleverd worden aan de hand van facturen.

Indien bij controle frauduleuze praktijken worden vastgesteld, vervalt de toelage en kan de ten onrechte toegekende subsidie worden teruggevorderd. Er kan tevens een boete worden opgelegd die maximum het dubbele bedraagt van de toegekende premie.

Bijlagen

 • Aanvraagformulier subsidie geveltuin 29,3 Kb docx
 • Aanvraagformulier aanleg geveltuin 32,5 Kb docx

Reglementen en bekendmakingen