Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Inhoud

DeĀ grafconcessie omvat een bepaalde tijd dat men zeker is dat de overledene op die specifieke plaats blijft liggen met de mogelijkheid om deze concessie te verlengen.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De termijn van een concessie is 30 of 50 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

  • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
  • na elke nieuwe bijzetting in de concessie.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Voorwaarden

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Een concessie kan dienen voor:

  • de aanvrager
  • zijn echtgenoot
  • zijn bloed- of aanverwanten
  • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Personen die buiten Kruibeke overleden zijn en noch hun wettige of gewone woonplaats in onze gemeente hebben, zijn verplicht om een grafconcessie aan te vragen. Voor niet-inwoners wordt er een belasting vastgesteld op 250 euro.

De belasting is niet verschuldigd voor:

  • Lijkbezorging van oorlogsslachtoffers die in dienst van het vaderland gestorven zijn;
  • Personen die steeds gewoond hebben in Kruibeke doch korte tijd (max. 5 jaar) voor hun overlijden verhuisd zijn naar een andere gemeente om zich aldaar in een rust- en verzorgingstehuis, een revalidatiecentrum of een psychiatrisch centrum te vestigen.

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies kan je invullen bij de Dienst Burgerlijke Stand.

Bij het aanvragen van een concessie wordt de retributie betaald bij de financieel beheerder.

Kostprijs

Voor een termijn van:

  • 30 jaar = 300 euro
  • 50 jaar = 500 euro

De retributie voor een concessie ter begraving van kinderen jonger dan 12 jaar, in het daarvoor voorziene park op de begraafplaats, bedraagt de helft van de bovenvermelde bedragen.

Afhandeling

De concessies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen bij toepassing van onderhavig huishoudelijk reglement en het desbetreffend retributiereglement.

Door het verlenen van een concessie vervreemdt het gemeentebestuur de grond of de columbaria niet. Zij verleent slechts een genot en gebruiksrecht met een speciale tijdelijke en nominatieve bestemming.

Gerelateerde items