Gratis waterscan voor kmo’s met jaarverbruik van min. 500m3

Gepubliceerd op donderdag 19 okt 2023 om 15:16
Alle kmo’s die hier niet wettelijk toe verplicht zijn, maar toch jaarlijks minstens 500m3 water verbruiken, kunnen gratis een waterscan laten uitvoeren.

Wat houdt een waterscan precies in?

Vanaf begin 2023 tot eind 2025 kunnen kmo's een gratis waterscan laten uitvoeren die hun waterverbruik visualiseert en suggesties biedt voor waterbesparende maatregelen. Een deskundige van één van de geselecteerde studiebureaus komt langs in de onderneming om een zicht te krijgen op de waterhuishouding. Een drietal weken later zal de onderneming een rapport ontvangen met een gedetailleerde waterbalans en concrete suggesties voor waterbesparingen.

De onderneming heeft de keuze tussen een eerstelijnsscan en een uitgebreide scan.

Eerstelijnswaterscan

 • Huidige watervraag en inzet waterbronnen
 • Waterbalansschema
 • Vereiste minimale waterkwaliteit voor ≠ toepassingen / processen
 • Mogelijkheden waterzuivering / (voor)behandeling
 • Suggesties voor
  • Waterbesparende maatregelen
  • Hergebruikmaatregelen
  • Inzet alternatieve waterbronnen
  • Kostenefficiëntie & steunmaatregelen: facultatief / beknopt

Uitgebreide waterscan

 • Huidige watervraag en inzet waterbronnen
 • Waterbalansschema
 • Vereiste minimale waterkwaliteit voor ≠ toepassingen / processen
 • Mogelijkheden waterzuivering / (voor)behandeling
 • Suggesties voor
  • Waterbesparende maatregelen
  • Hergebruikmaatregelen
  • Inzet alternatieve waterbronnen
  • Kostenefficiëntie & steunmaatregelen: grondig uitgewerkt
  • Eventueel bijkomende technische uitwerking en metingen waar opportuun

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de waterscan?

De onderneming die een waterscan aanvraagt moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • een kleine of middelgrote onderneming zijn volgens de Europese kmo-definitie
 • niet wettelijk verplicht zijn om een waterscan te laten uitvoeren
 • een totaal waterverbruik hebben van meer dan 500 m³ per jaar op vestigingsniveau
 • een waterscan aanvragen voor niet meer dan 2 vestigingen per onderneming
 • voldoen aan de Europese de-minimis regelgeving
 • geen land- of tuinbouwactiviteit als hoofdactiviteit te hebben

Enkel kmo's komen in aanmerking voor de steun voor een waterscan

Maar hoe moet je de Europese kmo-definitie precies interpreteren? De onderneming wordt voor de start van de waterscan door het uitvoerende studiebureau gevraagd om een verklaring op eer ondertekenen, waarin het aangeeft aan deze voorwaarden te voldoen.

Maken van afspraken met het studiebureau

Bij de start van de scan worden afspraken gemaakt tussen de onderneming en het studiebureau over:

 • contactpersoon bij bedrijf, wie moet aanwezig zijn om een vlot plaatsbezoek te garanderen (bijv. milieucoördinator, …)
 • timing plaatsbezoek
 • afspraken rond het op voorhand bezorgen van beschikbare informatie aan de dienstverlener: waterfactuur, beschikbare gegevens / schema’s rond waterverbruik of waterbalans, …
 • afspraken rond het opleveren van de scan, met toelichting door het studiebureau
 • opvolging van de eventuele uitvoering van waterbesparende maatregelen

Hoeveel subsidies kan ik voor een waterscan krijgen?

De eerstelijnswaterscan is gratis. Voor de uitgebreide waterscan draagt de onderneming 20% van de reële kost van de scan. Bij aanvang van de scan zal het uitvoerend studiebureau aangeven wat het concrete bedrag is.

Er zullen middelen beschikbaar zijn tussen 1 januari 2023 tot eind 2025 of tot uitputting van de middelen.

VLAIO verrekent de kostprijs van de gratis eerstelijnswaterscan rechtstreeks met de uitvoerende studiebureaus. De ondernemingen moeten hier dus niet in tussenkomen.

Voor de uitgebreide waterscan zal de onderneming rechtstreeks aan het uitvoerende studiebureau haar 20% bijdragen betalen. VLAIO verrekent de overige 80% van de kost van de studie rechtstreeks met het uitvoerende studiebureau.

Hoe vraag je een waterscan aan?

Ben je als onderneming geïnteresseerd om een waterscan te laten uitvoeren, neem dan contact op met één van de studiebureaus, die de waterscan in opdracht van VLAIO uitvoeren.

De contactgegevens van de selecteerde studiebureaus zijn te vinden op

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/waterscan/wat-houdt-een-waterscan-precies

Bova Enviro+ | Hydroscan | Profex (United Experts) | Water Experts | Wittebeen+Bos

Contact VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12

1030 Brussel

Telefoon 0800 20 555

E-mail info@vlaio.be