Gratis waterscan voor kmo’s met jaarverbruik van min. 500m3

Gepubliceerd op woensdag 31 aug 2022 om 15:16
Tegen eind 2022 zullen alle kmo’s die hier niet wettelijk toe verplicht zijn, maar toch jaarlijks minstens 500m3 water verbruiken, gratis een waterscan kunnen laten uitvoeren.

VLAIO werkt deze maatregel momenteel uit.

Hoe zal het in z’n werk gaan?

Een deskundige van één van de geselecteerde studiebureaus zal langskomen in de onderneming om een zicht te krijgen op de waterhuishouding. Een drietal weken later zal de onderneming een rapport ontvangen met een gedetailleerde waterbalans en concrete suggesties voor waterbesparingen.

Wat zal de waterscan precies inhouden?

De waterscan is een eerstelijnsscan en zal het watergebruik van een onderneming visueel in kaart brengen - eventueel aangevuld met debietmetingen. Op deze basis zal de waterscan meteen concrete suggesties aangeven om water te besparen, bv. via waterbesparende toestellen, het aanwenden van alternatieve waterbronnen of waterhergebruik. In een water-aanwendingsplan komen deze suggesties tenslotte samen in een concreet en economisch onderbouwd stappenplan waarmee de onderneming verder aan de slag kan.

Meer info 

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Steun Ondernemingen - Ecologiesteun
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
0800 20 555
ecologiepremie@vlaio.be

Een extra duwtje in de rug op weg naar zorgvuldig omgaan met water!

Waterschaarste in Vlaanderen

Zoet water is een kostbare grondstof - zeker in Vlaanderen vandaag. Zorgvuldig omgaan met water is niet enkel financieel interessant, maar ook een absolute noodzaak vanuit duurzaamheidsoogpunt. Vergeleken met andere Europese landen legt Vlaanderen een grote druk op oppervlakte- en grondwaterreserves en gebruikt ze deze overmatig. Ook op internationaal niveau wordt Vlaanderen beschouwd als een regio met een watertekort (MIRA, 2013). Volgens het World Resources Institute (2013) staat België op een 23ste plaats van de 164 onderzochte landen wat waterschaarste betreft.

Klimaatverandering vergroot waterstress

De voornaamste onderliggende redenen voor de waterschaarste in België zijn de hoge bevolkingsdichtheid, de relatief beperkte aanwezigheid van oppervlakte- en grondwater met weinig instromende grote rivieren en het beperkt hergebruiken van water. Ook de ruimtelijke inrichting draagt bij aan de lage waterbeschikbaarheid: verharding vermindert infiltratie van hemelwater, net als het droogleggen van wetlands en het rechttrekken van waterlopen (Waterbeleidsnota 2020-2025, Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid). De opwarming van het klimaat zal deze waterstress verder negatief beïnvloeden: winters zullen doorgaans natter worden, maar zomers droger.

Wapen je vandaag al tegen deze veranderingen en doe binnenkort beroep op de gratis waterscan!

Meer info vind je op de website van VLAIO, via deze link.