Klimaatplan

Inhoud

Het Lokaal Bestuur Kruibeke wil klimaatneutraal worden tegen 2030. Daarom wordt een Energieplan ontwikkeld waarbij we het goede voorbeeld tonen en de opgedane kennis ter beschikking stellen en promoten naar alle inwoners en bedrijven van de gemeente.

Dit actieplan focust vooral op een CO2-reductie tegen 2020 in kader van de Covenant of Mayors, een wereldwijd initiatief van steden en gemeenten die meer dan 20% CO2 willen reduceren tegen 2020. Kruibeke heeft de ambitie om tegen 2020 een CO2-reductie van 40% te realiseren.

Lokaal klimaatadaptatieplan 2023-2030

Klimaatverandering zal een grote impact hebben op onze maatschappij en de ecosystemen errond. Het is dus van belang om actie te ondernemen om klimaatverandering en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Op 29 juni 2020 keurde de gemeenteraad van Kruibeke de ondertekening van het Europese Burgemeestersconvenant goed. De gemeente engageert zich daarmee tot een vermindering van de CO2-uitstoot op haar grondgebied met minstens 40 % tegen 2030 en het uitvoeren van een adaptatiebeleid. Adaptatie omvat de aanpassingen aan natuurlijke en menselijke systemen om ze weerbaarder te maken tegen de impact en gevaren van klimaatverandering.

Voor de uitwerking van deze klimaatdoelstellingen werkt de gemeente samen met andere Wase gemeenten, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. De gemeente trad in 2020 toe tot het samenwerkingsverband Waasland Klimaatland. Dit leverde het regionaal adaptatieplan op voor het Waasland (opgemaakt door Sweco, 08/2021). Op 16 augustus 2022 besliste het college om dit regionaal plan te vertalen in een lokaal klimaatadaptatieplan. De gemeente heeft het Lokaal Energie- en Klimaatpact op 7 december ondertekend.

Dit rapport is het eindresultaat van een participatief traject dat de gemeente doorliep, in samenwerking met de dienst Klimaat, milieu en natuur van de Provincie Oost-Vlaanderen. In dit traject werden zowel de gemeentediensten als een aantal lokale en regionale experten betrokken. Zo werd een klimaatteam in het leven geroepen waaraan de verschillende gemeentediensten en beleidsmakers deelnamen. Ook werd een thematische werkgroep georganiseerd rond het thema ‘adaptatie’. Hierop werden ook externe partners en experts verwelkomd.

Het lokaal klimaatadaptatieplan bestaat uit vier stappen die grotendeels gebaseerd zijn op het klimaatadaptatieplan dat in 2011 uitgerold werd in Kopenhagen, wat algemeen 
beschouwd wordt als absolute koploper op vlak van klimaatadaptatie. Het plan houdt rekening met klimaatimpacts en de context van de gemeente, zoekt naar opportuniteiten 
rond klimaatadaptatie, en streeft naar een afstemming tussen beleid, gemeentediensten en burgers. Op die manier leidt het plan tot kostenefficiënte, duurzame, effectieve en breed 
gedragen adaptatiemaatregelen.

 • Hoofdstuk 1 bespreekt de te verwachten klimaatverandering en gevolgen op niveau van de gemeente Kruibeke. Er wordt hierbij gekeken naar wateroverlast, droogte, hitte en verlies aan biodiversiteit.
 • Hoofdstuk 2 bekijkt de noden en de kansen in Kruibeke. Deze analyse geeft een idee van de nodige omvang, de geschikte types en de prioritaire locaties van adaptatiemaatregelen binnen de gemeente. Ook laat het toe om opportuniteiten te identificeren.
 • Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de mogelijke adaptatiemaatregelen die in Kruibeke kunnen gerealiseerd worden. Telkens worden de belangrijkste concepten aangehaald, de uitvoering besproken en een beoordeling gegeven van de effectiviteit van de maatregel.
 • Hoofdstuk 4 is het klimaatadaptatieplan met een 40-tal acties. Deze acties zijn onderverdeeld in de domeinen (1) “Beleidsplannen, processen en instrumenten”, (2) 
  “Ontharden en vergroenen bebouwd gebied”, (3) “Versterken van de open ruimte”, (4) “Klimaatrobuuste landbouw”, (5) “Duurzaam waterbeheer” en (6) “Klimaatgezonde bedrijventerreinen” en (7) “Communicatie, sensibilisering en samenwerkingsverbanden”. 

Hemelwater- en droogteplan

Bij het opstellen van een hemelwater- en droogteplan het volledige watersysteem onderzocht: grondwater, oppervlaktewater en hemelwater. Alle partijen kwamen rond de tafel die relevante, specifieke informatie kunnen aanleveren, aanvullend op de jarenlange expertise van Aquafin. Deze brede inventarisatiefase vormt de basis voor de ontwikkeling van een 
visie op hoe een robuust watersysteem voor de gemeente eruit ziet met een perspectief op lange termijn. De visie zet de krijtlijnen uit waarop de gemeente nieuwe projecten kan afstemmen en 
houdt dan ook rekening met stedenbouwkundige evoluties in de volgende jaren. Bovendien kijken we verder dan de klassieke aanpak van watergerelateerde knelpunten door de integratie van 
opportuniteiten op het vlak van biodiversiteit, belevingswaarde, waterkwaliteit, watervoorzieningszekerheid, …
Het hemelwater- en droogteplan bevat naast een onderbouwde visie ook al een voorstel van maatregelen die op korte termijn kunnen gerealiseerd worden en echte quick wins zijn. Dit hemelwater- en droogteplan is opgesteld op maat van gemeente Kruibeke. Er werd rekening gehouden met de lokale omstandigheden, de aanwezige knelpunten, uitdagingen, opportuniteiten en noden.

Het hemelwater – en droogteplan van Kruibeke maakt onderdeel uit van het lokaal klimaatadaptatieplan.

Het hemelwater- en droogteplan beschrijft en verduidelijkt de toekomstvisie voor de waterhuishouding in de gemeente Kruibeke. Het document bevat inleidend algemene informatie en de denkwijze waarop het plan gebaseerd is. Vervolgens wordt de hemelwatervisie voor Kruibeke geschetst, die aansluit bij de voorgaande informatie.

Tot slot stellen we concrete acties en maatregelen voor die uitvoering geven aan deze visie.

 • Hoofdstuk 1. Inleiding: Wat is een hemelwater- en droogteplan en waarom is het belangrijk voor de gemeente?
 • Hoofdstuk 2. Omgevingsanalyse: Vanuit welke informatie zijn we vertrokken om tot de hemelwatervisie te komen?
 • Hoofdstuk 3. Principes: Vanuit welke algemene principes zijn we vertrokken om tot de hemelwatervisie te komen?
 • Hoofdstuk 4. Visie: Wat is de visie voor de gemeente en hoe kunnen we die toepassen over het volledige grondgebied?
 • Hoofdstuk 5. Actieplan en maatregelen: Hoe kunnen we de visie uitvoeren?
 • Hoofdstuk 6. Bronnen
 • Hoofdstuk 7. Bijlagen. Extra informatie die het hemelwater- en droogteplan ondersteunt 

Op 18 september 2023 werd op de gemeenteraadscommissie, het klimaatadaptatieplan voor de gemeente Kruibeke toegelicht.

In de zitting van 27 november 2023 heeft de gemeenteraad de beide beleidsplannen goedgekeurd.

Bijlagen

 • Hemelwater - en droogteplan Kruibeke.pdf 17,4 Mb
 • Klimaatadaptatieplan Kruibeke_finaal.pdf 12,6 Mb
 • Niet-technische samenvatting HWDP Kruibeke.pdf 1,4 Mb