Lijst der gezworenen

Inhoud

Een jury voor het hof van assisen wordt samengesteld uit 12 gezworenen, ofwel burgers die een specifieke eed aflegden om op te treden als jurylid bij het hof van assisen. Om die burgers te selecteren, werkt justitie met een specifieke lijst die om de vier jaar herzien wordt. Hoe die lijst tot stand komt, is wettelijk bepaald.

Eerst stellen de lokale overheden gemeentelijke lijsten van gezworenen op. Daarna gaat de lijst naar de rechtbank van eerste aanleg waar een magistraat uiteindelijke de definitieve lijst opstelt.

Het is uit deze definitieve lijst dat personen kunnen geselecteerd worden om in een assisenjury te zetelen.

Voorwaarden

Om als gezworene op de algemene lijst van gezworenen te worden ingeschreven moet men:

 • ingeschreven zijn op de lijst van de kiezers voor de Wetgevende Kamers;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • volle 28 jaar en minder dan 65 jaar oud zijn op het ogenblik van het opmaken van de lijsten op de gemeenten;
 • kunnen lezen en schrijven;
 • geen strafrechtelijke veroordeling tot een gevangenisstraf van meer dan 4 maanden, tot een straf onder elektronisch toezicht van meer dan 4 maanden, tot een werkstraf van meer dan zestig uur of tot een autonome probatiestraf van een jaar of meer hebben opgelopen.

Procedure

De opmaak van de lijst gebeurt via lottrekking. Daarbij trekt de burgemeester twee cijfers van 0 tot en met 9. Als je op de vorige kiezerslijst een kiesnummer had dat eindigt op het getal dat gevormd is met deze twee cijfers, dan ben je kandidaat voor de lijst van gezworenen.

Je ontvangt een witte kaart en een begeleidende brief via de post. Je vult, binnen de 8 dagen, de achterkant van de kaart zorgvuldig in. Op de voorzijde onderteken je op de daarvoor bestemde plaats. 

Op grond van de inlichtingen die werden ingewonnen, laat de burgemeester bepaalde personen uit de voorbereidende lijst van gezworenen weg:

 • de personen die niet kunnen lezen of schrijven
 • de personen die de taal niet kennen die gebruikt wordt in de rechtspleging ter zitting van het hof van assisen bij hetwelk zij zouden worden opgeroepen om het ambt van gezworene te vervullen
 • de personen die een politiek mandaat bekleden
 • de werkende magistraten van de Rechterlijke Orde, de raadsheren- en de rechters-assesoren in handelszaken en in sociale zaken en de griffiers
 • de leden van de Raad van State, de assesoren van de afdeling wetgeving, de leden van het auditoraat, van het co√∂rdinatiebureau en van de griffie; de leden van het Rekenhof; de provinciegouverneurs, de arrondissementscommissarissen en de provinciale griffiers; de ambtenaren-generaal en de bestuursdirecteurs bij een ministerieel departement
 • de bedienaars van een eredienst
 • de militairen in actieve dienst

Personen die niet hebben geantwoord of die een medisch attest bij hun kaart voegden, blijven opgenomen op de lijst.