Milieuraad

De milieuraad komt minstens 4 keer per jaar samen en heeft een drieledige doelstelling:

1) De milieuraad beoogt de verbetering van het milieu, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en de natuur in de gemeente.

2) De milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. In een afsprakennota tussen de milieuraad en het gemeentebestuur wordt vastgelegd over welke onderwerpen het gemeentebestuur in ieder geval het advies van de milieuraad vraagt.

3) De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

De milieuraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en waarnemers.