naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

14 augustus ’18 (di)
De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven. U kunt de nota downloaden op de gemeentelijke website of op de website www.omgevingvlaanderen.be. U kunt de nota ook digitaal inkijken op de gemeente, bij het Departement Omgeving en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel. In elk provinciehuis van de provincie wordt tevens een analoge versie ter inzage gelegd. 

 

Tot en met 16 oktober 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan de gemeente of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer ‘Plan-MER PAS (PL257)’ Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL of per e-mail aan mer@vlaanderen.be Op de website van de dienst Mer vindt u een standaardformulier waarop de burger zijn eventuele opmerkingen kan formuleren. Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Nieuwsoverzicht