naar top
Gemeente Kruibeke

Aanpassing ligging waterlopen - Openbaar onderzoek

22 juni ’20 (ma)
Wanneer waterlopen een belangrijke afwateringsfunctie hebben, worden zij opgenomen in de atlas van de onbevaarbare waterlopen. In 1967 werd zo'n atlas opgesteld. Grachten met een opwaarts stroomgebied van meer dan 100 ha werden op dat moment gerangschikt als waterloop.

Waarom doen we dit?

Na een aantal aanpassingen in de wetgeving konden er later ook waterlopen gerangschikt worden omwille van andere redenen, zoals lozing van afvalwater of er een ernstige verzwaring van het debiet, bijvoorbeeld door de afwatering van een grote verharde oppervlakte.

De atlas die in 1967 opgemaakt werd, was een analoge (papieren) kaart. Een recente wijziging in de wet stelt dat er een nieuwe atlas moet worden opgemaakt, deze keer volledig digitaal. De provincie Oost-Vlaanderen moet ervoor zorgen dat de waterlopen op een correcte manier in de Digitale Atlas staan. Tijdens deze opdracht werd vastgesteld dat een waterloop om een foutieve reden werd gerangschikt. Van deze waterloop zal nu de rangschikking worden ontnomen

De provincie Oost-Vlaanderen heeft, in samenspraak met de gemeente Kruibeke deze aanpassing opgenomen in een ontwerpbesluit en aangeduid op een kaart. Dit voorstel ligt nu in openbaar onderzoek.

  • Wat verandert er door het verplaatsen van waterlopen of het opwaarderen van grachten naar geklasseerde waterlopen ?

Voor het ontnemen van de rangschikking van waterlopen buiten de polder

Als van een waterloop de rangschikking wordt ontnomen, zal de waterloopbeheerder niet meer instaan voor het onderhoud. De erfdiensbaarheidszone van 5 meter langs beide oevers van de waterloop vervalt. Het betekent wel dat dat het onderhoud vanaf nu moet gebeuren door de aangelanden.

Voor het ontnemen van de rangschikking van waterlopen binnen de polder

Als van een waterloop de rangschikking wordt ontnomen, kan de polder of watering ervoor kiezen om deze gracht toch verder te onderhouden. In dat geval wijzigt er niets voor de aangelanden: de erfdienstbaarheidszone blijft van kracht. Kiest de polder of watering ervoor om niet meer in te staan voor het onderhoud van de gracht, dan vervalt de erfdiensbaarheidszone langs beide oevers van de waterloop. Het betekent wel dat dat het onderhoud vanaf nu moet gebeuren door de aangelanden.

  • Hebt u opmerkingen bij het voorstel ?

Het openbaar onderzoek in de gemeente Kruibeke loopt van 23 juni 2020 tot 13 juli 2020. Elke burger kan gebruik maken van zijn recht tot inspraak en een bezwaar indienen.

De bijhorende documenten vindt u terug in bijlage. Inzage van deze documenten in het gemeentehuis is mogelijk bij de dienst omgeving op afspraak.

Indien u een opmerking heeft, gelieve aan te geven over welke waterloop het gaat. U gebruikt daarvoor het beste het nummer dat op de kaart is weergegeven. Formuleer bondig uw bezwaar. Bezwaren zijn enkel geldig indien zij de naam en het adres van de bezwaarindiener bevatten en dienen te worden gericht per brief aan het college van burgemeester en schepenen van Kruibeke: O.L. Vrouwplein 18/20, 9150 Kruibeke of per mail: stedenbouw@kruibeke.be.

Voor meer informatie, kan u terecht bij
Contactpersoon gemeente: dienst omgeving: 03 740 36 96 of stedenbouw@kruibeke.be
Contactpersoon provincie: Hanne van der Poel
                                           (09 267 76 80 of hanne.van.der.poel@oost-vlaanderen.be)

Nieuwsoverzicht