Omgevingsvergunning aanvraag: voorbespreken, indienen en opvolgen

Procedure

1. Voorontwerp omgevingsvergunning bespreken

Rekening houdend met de geldende voorschriften werk je je (ver)bouwproject verder uit. In bepaalde gevallen kan een voorbespreking met de omgevingsambtenaar zinvol zijn. Dit gebeurt vooral bij complexere of grotere projecten. Voor een voorbespreking kan je enkel terecht op afspraak. Hiervoor neem je contact op met de Dienst Omgeving - Stedenbouw.

Welke documenten zijn er nodig voor een zinvolle voorbespreking?

Om een vlotte eerste screening mogelijk te maken vragen we je om de voorbespreking goed voor te bereiden en de volgende zaken minstens 1 week voor de afspraak aan de Dienst Omgeving te bezorgen via mail:
 • Een schetsmatig uitgewerkt voorstel met een duidelijke weergave van de bestaande en de nieuwe toestand. Duid hierop de belangrijkste afmetingen aan, net als andere relevante gegevens (bouwdiepte, -breedte en –hoogte, afstand perceelsgrenzen, eventuele geplande wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen …).
 • Foto’s van de straat- en tuinzijde.

Mocht je voorstel om bepaalde redenen toch afwijken van de geldende voorschriften, geef dit duidelijk aan.

Enkel indien de voormelde informatie tijdig is bezorgd, kan de voorbespreking zinvol plaatsvinden.

Hoe verloopt de voorbespreking en wat kan je verwachten?

De voorbespreking is richtinggevend en heeft als doel te kunnen inschatten of het ontwerp kans maakt op een omgevingsvergunning. De omgevingsambtenaar zal de bouwvoorschriften en de stedenbouwkundige randvoorwaarden verder toelichten. Hiervoor baseert hij of zij zich op de gegevens die je als bouwheer, architect of promotor hebt meegebracht.

Het is niet mogelijk de plannen tot in detail te bespreken of na te meten. Hou er dus rekening mee dat je nog geen definitief standpunt krijgt. Het is ook mogelijk dat je nog doorverwezen wordt naar andere diensten zoals de brandweer, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

Ook tijdens je latere aanvraag naar een omgevingsvergunning worden nog bijkomende elementen bevraagd die op het moment van een eerste voorbespreking niet gekend zijn, zoals eventuele bezwaren in een openbaar onderzoek of de bevraging van eigenaars van scheidingsmuren. 

Het inplannen van een voorbespreking is zeer waardevol in je bouwtraject.

2. Hoe een omgevingsvergunning aanvragen

Hoe dien ik een aanvraag in?

Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een inrichting onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dien je één gemengde aanvraag in.

Alle Vlaamse en provinciale projecten moeten digitaal ingediend worden, evenals volgende projecten:

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

Deze dossiers worden ingediend in het omgevingsloket. Voor eenvoudige dossiers (zonder medewerking van architect) is een snelinvoertoepassing beschikbaar.

5 stappen om je te helpen in het Omgevingsloket

Stap 1: Start je aanvraag

Het omgevingsloket werkt met een login op basis van uw identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, moet u dus beschikken over een e-ID-kaartlezer en pincode of over een token. Extra software is niet vereist.

Start je dossieraanvraag hier.

Stap 2: Neem het normenboek bij de hand, zodat u niets vergeet (zie onderaan deze pagina)

Stap 3: Laad al je plannen, tekeningen, foto's en documenten op

Tip: Volg hierbij zeker de richtlijnen van het normenboek (stap 2). Wanneer het normenboek niet wordt gevolgd, kan uw dossier onvolledig worden geacht. Het normenboek geeft op de laatste pagina aan welke dossierstukken verplicht zijn en aan welke vormelijke en technische vereisten ze moeten voldoen. 

Stap 4: Raadpleeg de lijst tot welke bevoegde overheid je dossier behoort

Bij het indienen van uw dossier in het Omgevingsloket zal u de vraag krijgen tot welke bevoegde overheid uw project behoort: Vlaamse overheid en Provinciale overheid. Als het niet voorkomt op één van de vorige lijsten, dan is het de bevoegdheid van de gemeente.  

Stap 5: De knop om je dossier in te dienen, verschijnt wanneer je je digitale handtekening heeft toegevoegd

Tips

 • Houd je e-ID lezer, uw identiteitskaart en je pincode bij de hand.
 • Aanstiplijst hemelwater: enkel onder bepaalde voorwaarden voeg je een hemelwaterformulier toe aan je digitaal bouwdossier. Het is evenwel raadzaam dat je steeds dit formulier toevoegt, van zodra er in de bouwaanvraag verhardingen en/of daken worden voorzien.

Eerste hulplijn

Voorafgaandelijke inlichtingen kan je bekomen via e-mail op stedenbouw@kruibeke.be of telefonisch via 03 740 36 96.

Hulp bij het indienen van je aanvraag

Lukt het je niet om zelf je aanvraagdossier in het omgevingsloket in te dienen? Je kan bij de Dienst Omgeving een afspraak maken om dit samen te doen:

 • je bereidt al de noodzakelijke digitale dossierstukken voor en neemt deze mee op een usb-stick
 • je maakt een afspraak
 • je brengt je paspoort alsook je pincode mee

Kostprijs

Een overzicht van de retributies op omgevingsvergunningsaanvragen vind je hieronder.

3. Opvolgen van je aanvraag

Je kan steeds terecht op het omgevingsloket om de stand van zaken van je dossier te raadplegen. Alle communicatie tussen jou en de overheid verloopt digitaal.

Hoe weet ik of mijn dossier al dan niet ontvankelijk en volledig is?

Binnen 30 dagen vanaf de dag na de datum waarop de vergunningsaanvraag is ingediend, wordt je ervan op de hoogte gebracht of je dossier volledig is of dat er ontbrekende gegevens of documenten moeten worden bijgebracht.

Procedures met behandelingstermijn

Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures mogelijk: de 'gewone' procedure en de 'vereenvoudigde' procedure. Het verschil tussen beide is enerzijds de beslissingstermijn (2 maanden of 4 maanden) en anderzijds het al dan niet verplicht organiseren van een openbaar onderzoek.
 • Vereenvoudigde procedure
Bij een vereenvoudigde procedure valt de beslissing binnen de 60 dagen (vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring) en is er geen openbaar onderzoek.
Welke aanvragen via de vereenvoudigde procedure kunnen, is geregeld in hoofdstuk 3, artikels 11 en 13 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.
 • Gewone procedure
Bij een gewone procedure valt de beslissing binnen een termijn van 105 dagen (vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring), tenzij een advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is. In dit geval moet binnen een termijn van 120 dagen een beslissing genomen worden.
In bepaalde gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met 60 dagen:
 • bij een tweede openbaar onderzoek
 • bij toepassing van de administratieve lus
 • als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad bevoegd is

Wanneer wordt er een beslissing over mijn dossier genomen?

 • Binnen 60 dagen vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring.
 • Binnen 105 dagen met openbaar onderzoek vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring.
In sommige gevallen kunnen deze termijnen verlengd worden met 60 dagen. Indien dit op je dossier van toepassing is, word je hiervan op de hoogte gebracht.

Hoe wordt de beslissing van mijn dossier kenbaar gemaakt?

De beslissing over je aanvraag wordt kenbaar gemaakt in het omgevingsloket. De bekendmakingsaffiche ontvang je analoog. Die affiche moet u binnen de 10 dagen na de kennisgeving bevestigen of plaatsen ter hoogte van de rooilijn (zichtbaar en leesbaar voor geïnteresseerden). Als bewijs moet je een foto van de uitgehangen affiche digitaal inladen via je dossier in het omgevingsloket. Je doet dit binnen de 10 dagen na de kennisgeving van de beslissing.

Wanneer mag ik mijn werken aanvangen?

Je mag met de werken beginnen als je binnen de 35 dagen, te rekenen vanaf de dag van de aanplakking, geen bericht hebt ontvangen van een beroep tegen deze beslissing.
Je geeft het begin van de werken in in je dossier in het omgevingsloket.

Bijlagen

 • Tarieven_aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen 216,1 Kb pdf