Omgevingsvergunning - Overzicht

Inhoud

De omgevingsvergunning vervangt de volgende vergunningen: stedenbouwkundige handelingen (bouwvergunning), exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (de milieuvergunning), kleinhandelsactiviteiten, verkavelen van gronden (verkavelingsvergunning) en vegetatiewijziging.

Waarvoor?

Voor bouwen, verbouwen, slopen, bomen vellen, verkavelen, uitbaten van een handelspand (+ 400 m²), een vegetatiewijziging en tal van andere zaken met impact op het milieu dient u een omgevingsvergunning aan te vragen. De omgevingsvergunning vervangt en bundelt:

 • Stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning of bouwvergunning):
  bv. bouwen, verbouwen, slopen, graven, bomen vellen,... 
 • Exploitatie van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA, vroegere milieuvergunning).
  bv. opslaan van gevaarlijke stoffen (giftig, brandbaar, explosief) of produceren van mogelijke geluidshinder. Bijstellen van bijzondere voorwaarden in een vergunning voor exploitatie van een IIOA.
  Doorloop de stappen en ontdek tot welke klasse je activiteiten behoren.
  Voor Klasse 1 en 2 is een omgevingsvergunning nodig, voor klasse 3 een melding.
 • Kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische machtiging of vergunning)
  bv. kleinhandel, netto handelsoppervlakte van de zaak is meer dan 400 m².  
 • Verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning)
  bv. splitsen van een grond in minstens twee onbebouwde loten, om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond. Of het bijstellen van de voorschriften of het plan van een bestaande verkaveling (op perceelsniveau) of afstand doen van de verkavelingsvergunning.
 • Vegetatiewijziging (vroegere natuurvergunning)
  bv. verwijderen van vegetatie, wijzigen van het reliëf,... in gebieden met vooral natuur.
 

Procedure

Vergunningsplicht milieuactiviteiten aanvragen bij de Dienst Omgeving: MAAK EEN AFSPRAAK