Proclaimer

Het lokaal bestuur van Kruibeke biedt je deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaat het lokaal bestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

Aansprakelijkheid

De lokaal betuur Kruibeke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien je ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kan je deze schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, O.L.Vrouwplein 18-20, 9150 Kruibeke.

Het lokaal bestuur heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het lokaal bestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Het lokaal bestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van gemeentelogo - is uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het gemeentebestuur van Kruibeke of aan de organisaties die het gemeentebestuur van Kruibeke hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het lokaal bestuur van Kruibeke en de websiteleverancier LCP N.V. uit Oostkamp.

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het college van burgemeester en schepenen, O.L.Vrouwplein 18-20, 9150 Kruibeke. Het schepencollege kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan het lokaal bestuur de eigendomsrechten in bruikleen heeft.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het lokaal bestuur van Kruibeke controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het lokaal bestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

Het lokaal bestuur van Kruibeke aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het lokaal bestuur van Kruibeke verwijst.

Indien je hyperlinks van op je eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de communicatiedienst van Kruibeke via mail.

Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die het lokaal bestuur langs deze website van je ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van het lokaal bestuur van Kruibeke. Zij dienen uitsluitend om je de door jou gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan je te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om de gegevens over jezelf te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe schrijf je naar het college van burgemeester en schepenen, O.L.Vrouwplein 18-20, 9150 Kruibeke of mailt u naar de dienst communicatie.