Een sociale woning huren bij een sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie, meestal ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen meerdere gemeenten en/of OCMW's, die woningen (en appartementen) huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs onderverhuurt. Ze geeft hierbij voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en bewoners.

Een sociaal verhuurkantoor biedt een aantal voordelen:

 • Het verhuurt woningen die voldoen aan de kwaliteitsnormen,
 • Het gebruikt correcte huurcontracten,
 • Het voorziet indien nodig begeleiding voor de huurder in verband met zijn rechten en plichten
 • Het gaat mee op zoek naar mogelijke tussenkomsten in de huurprijs
 • Het biedt woningen aan met een huurprijs die vaak lager ligt dan deze op de gewone huurmarkt.

Kruibeke heeft samen met de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas, Zwijndrecht en stad Sint-Niklaas het Sociaal Verhuurkantoor Waasland opgericht.

Er is een zitdag in het OCMW-Kruibeke, Kruibekestraat 12 te 9150 Kruibeke (Bazel) iedere 3e dinsdag van de maand tussen 14u30 en 15.30 u enkel mits voorafgaande afspraak via 03 740 96 01.

Voorwaarden

 • u bent 18 jaar of ouder
 • uw gezinsinkomen (geïndexeerd) van 3 jaar terug (voor aanvragen in 2018) bedraagt niet meer dan
  • 24.452 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 26.500 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 36.676 euro in alle andere gevallen, plus 2.050 euro per persoon ten laste.
 • U mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • U en uw gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen dit leren.
 • Komt u uit een land buiten de Europese Unie en woont u nog geen 12 maanden in België, dan moet u verplicht een inburgeringstraject volgen.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Alle info en details over deze voorwaarden vindt u op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Hoe aanvragen

Inschrijving

Om u in te schrijven voor een huurwoning, neemt u best eerst telefonisch contact op met een Sociaal verhuurkantoor in de buurt waar u wilt wonen.

Wachtlijst

Na uw inschrijving komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van uw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer u hierover bij uw SVK. U mag zich wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Er zijn woningen beschikbaar op het grondgebied van de ddelnemende gemeenten. Iedereen kan zich laten inschrijven bij het Sociaal Verhuurkantoor Waasland. Inwoners van de deelgenoten krijgen een aantal punten extra.

Inschrijven kan bij het OCMW, op de zitdag of bij het Sociaal Verhuurkantoor in het Welzijnshuis van Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99. 

Kostprijs

Als u akkoord gaat met de woning die u wordt aangeboden, sluit u een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. U betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van uw inkomen.

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. U betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar. betaalt. Het SVK helpt u ook om een huursubsidie aan te vragen.

Wat meebrengen

Als u langs gaat bij een SVK, neemt u best volgende documenten mee:

 • uw identiteitskaart
 • uw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van uw leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest van de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • als u of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.
 • indien van toepassing, een attest dat u en uw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn.
 • indien van toepassing, een attest dat u een inburgeringstraject gevolgd hebt.

Meer informatie over deze documenten leest u op de website van de VMSW.

Openingsuren & contact

Team Welzijn

adres
Kruibekestraat 129150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 96 01
e-mail
welzijn@kruibeke.be

Deel deze pagina