Verkavelingsvergunning

Voor het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een verkavelingsvergunning nodig. Hoe vraag ik een nieuwe verkaveling, een verkavelingsafwijking of een verkavelingswijziging aan?

Om te weten te komen of je perceel reeds gelegen is in een bestaande verkaveling, neem je contact op met de dienst stedenbouw.

Inhoudstafel:

1. Verkavelingsvergunning

2. Verkavelingswijziging

3. Afwijken van de verkavelingsvoorschriften

 

1. Verkavelingsvergunning

Benodigdheden

Met een verkavelingsplan geef je aan op welke manier je het terrein wenst in te delen in kavels. Bij dit verkavelingsplan horen ook de verkavelingsvoorschriften. Een goed voorbeeld van de verkavelingsvoorschriften en bijhorende motivatienota vind je onderaan deze pagina.

Het is niet wettelijk geregeld wie het dossier opmaakt. Je mag dus zelf het dossier opstellen. De meeste mensen kiezen er echter voor om dit door een gespecialiseerd persoon te laten doen: een architect, een landmeter of een stedenbouwkundige.

Procedure

 • Je vult het aanvraagformulier in dat je onderaan deze pagina kan vinden.
 • Voor een vlotte behandeling van je dossier vraag je bij de dienst stedenbouw na uit hoeveel exemplaren je dossier moet bestaan. Je moet de verkavelingsplannen en -voorschriften minimaal in 5 exemplaren indienen, de andere documenten minimaal in 4 exemplaren. Er kunnen echter meer exemplaren nodig zijn als de stedenbouwkundig ambtenaar extra adviezen moet inwinnen.

 • Om je dossier volledig en correct samen te stellen, raadpleeg je het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning (onderaan deze pagina).

  Let op!
  Als je op het te verkavelen terrein ook zult ontbossen, vraag deze ontbossing dan mee aan in de verkavelingsaanvraag. In dat geval moet je een boscompensatievoorstel toevoegen. Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina.

 • De procedure verloopt verder als volgt:
  1. De ontvankelijkheid en volledigheid van je aanvraagdossier wordt beoordeeld. Binnen een termijn van 30 dagen na de afgifte van je dossier ontvang je hiervan een officieel document.
  2. Er wordt een openbaar onderzoek gestart: gedurende 30 dagen kunnen bezwaren of opmerkingen ingediend worden.
  3. De stedenbouwkundig ambtenaar wint interne en externe adviezen in.
  4. De ingediende bezwaren of opmerkingen worden stedenbouwkundig beoordeeld en indien ze gegrond zijn wordt er ook rekening mee gehouden.
  5. Rekening houdend met de adviezen en bezwaren formuleert  de stedenbouwkundig ambtenaar een advies aan het college van burgemeester en schepenen.
  6. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering.
  7. Er wordt een kopie van de beslissing naar Ruimte Vlaanderen gestuurd.
  8. De verkavelingsvergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  9. Een attest met de beslissing (vergunning of weigering) van  het college van burgemeester en schepenen, moet door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen worden en dit gedurende 30 dagen.
  10. Vanaf de 35ste dag na uithanging van dit attest is de verkavelingsvergunning uitvoerbaar tenzij vooraf een attest infrastructuur moet verkregen.

Kostprijs

Aard aanvraag

Analoog

Digitaal

aanvraag verkaveling (bedrag per kavel) met een maximum van 1.200 euro

100

80

Voor het openbaar onderzoek worden bijkomende kosten aangerekend (affiche + aangetekende zendingen). 

 

2. Verkavelingswijziging

Een verkavelingswijziging is nodig als je de plannen en/of de bouwvoorschriften van een verkaveling wilt aanpassen.

Binnen een bestaande verkaveling kan je als aanvrager een verkavelingswijziging aanvragen voor het deel (de kavel) dat je zelf in eigendom hebt. Je kan zowel voor de verkavelingsvoorschriften als voor het verkavelingsplan een wijziging aanvragen.

Benodigdheden

 • Wijziging van de verkavelingsvoorschriften:

In je dossier voeg je de nieuwe verkavelingsvoorschriften toe. Je maakt duidelijk welke de te wijzigen voorschriften zijn en hoe de nieuwe verkavelingsvoorschriften er zullen uit zien. Als de aanvraag tot verkavelingswijziging enkel gaat over het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften, dan ben je niet verplicht om een verkavelingsplan op te maken.

 • Wijziging van het verkavelingsplan:

Je maakt een nieuw verkavelingsplan op als je wijzigingen wilt aanbrengen aan het oorspronkelijke verkavelingsplan. De wijzigingen kunnen gaan over de perceelsgrenzen, de inplanting van de gebouwen, het tracé van de wegen, enz. Als er door de wijzigingen aan het verkavelingsplan ook wijzigingen worden doorgevoerd aan de verkavelingsvoorschriften, dan neem je de gewijzigde verkavelingsvoorschriften ook mee op in je dossier.

Procedure

 • Je vult het aanvraagformulier in dat je onderaan deze pagina kan vinden.
 • Je omschrijft in de motivatienota wat de afwijkingen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke verkaveling. Een uitgewerkt voorbeeld van een motivatienota en verkavelingsvoorschriften kan je onderaan deze pagina vinden.
 • Voor een vlotte behandeling van je dossier vraag je bij de dienst stedenbouw na uit hoeveel exemplaren je dossier moet bestaan. Je moet de verkavelingsplannen en -voorschriften minimaal in 5 exemplaren indienen, de andere documenten minimaal in 4 exemplaren. Er kunnen echter meer exemplaren nodig zijn als de stedenbouwkundig ambtenaar extra adviezen moet inwinnen.
 • Om je dossier volledig en correct samen te stellen, raadpleeg je het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning (onderaan deze pagina).

  Let op!
  Als je op het te verkavelen terrein ook zult ontbossen, vraag deze ontbossing dan mee aan in de verkavelingsaanvraag. In dat geval moet je een boscompensatievoorstel toevoegen. Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina.

 • Alvorens je aanvraag tot verkavelingswijziging in te dienen, dien je alle andere eigenaars binnen deze verkaveling op de hoogte te brengen van je plannen. Hiervoor heb je twee manieren:

1. Aangetekende zending/ontvangstbewijs:

  • je verstuurt het aanvraagdossier per aangetekend schrijven aan alle eigenaars van een kavel.
  • je kan ook tegen ontvangstbewijs het aanvraagdossier bezorgen aan de andere eigenaars.
  • de bewijzen van deze beveiligde zendingen/ontvangstbewijzen moeten bij het aanvraagdossier gevoegd worden (zoniet is de aanvraag onontvankelijk).

2. Je laat de andere eigenaars het aanvraagdossiers 'voor akkoord' ondertekenen:

  •  je kan de eigenaars 'voor akkoord' laten ondertekenen op de aanvraag, de plannen en de voorschriften. Op die manier hoef je hen geen aangetekende brief te sturen.

 

De eigenaars die het aanvraagdossier niet mee hebben ondertekend, kunnen een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het indienen van een bezwaarschrift moet gebeuren binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van afgifte van de aangetekende zendingen bij de post.

De aanvraag tot verkavelingswijziging wordt geweigerd als de eigenaars van meer dan de helft van de in de oorspronkelijke vergunning toegestane kavels een ontvankelijk, gegrond en op ruimtelijke motieven gebaseerd schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit is wettelijk geregeld binnen de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

 • De procedure verloopt verder als volgt:
  1. Volledigheidscontrole: de stedenbouwkundig ambtenaar gaat na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.
  2. Er wordt een openbaar onderzoek gestart: gedurende 30 dagen kunnen bezwaren of opmerkingen ingediend worden.
  3. De stedenbouwkundig ambtenaar wint interne en externe adviezen in.
  4. De ingediende bezwaren of opmerkingen worden stedenbouwkundig beoordeeld en indien ze gegrond zijn wordt er ook rekening mee gehouden.
  5. Rekening houdend met de adviezen en bezwaren formuleert  de stedenbouwkundig ambtenaar een advies aan het college van burgemeester en schepenen.
  6. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering.
  7. Er wordt een kopie van de beslissing naar Ruimte Vlaanderen gestuurd.
  8. De verkavelingsvergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  9. Een attest met de beslissing (vergunning of weigering) van  het college van burgemeester en schepenen, moet door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen worden en dit gedurende 30 dagen.
  10. Vanaf de 35ste dag na uithanging van dit attest is de verkavelingsvergunning uitvoerbaar tenzij vooraf een attest infrastructuur moet verkregen.

Kostprijs

Aard aanvraag

Analoog

Digitaal

aanvraag tot verkavelingswijziging (bedrag per kavel) met een maximum van 1.200 euro

100

80

Voor het openbaar onderzoek worden bijkomende kosten aangerekend (affiche + aangetekende zendingen). 

 

3. Afwijking van de verkavelingsvoorschriften

Om af te wijken van de geldende voorschriften binnen een verkaveling kan je in bepaalde gevallen in je bouwdossier een verkavelingsafwijking aanvragen.

De voorschriften van een geldende verkaveling leggen vast op welke manier er binnen een verkaveling mag gebouwd worden, wat de minimale en maximale hoogte van de gebouwen mogen zijn, de materiaalkeuze, en dergelijke meer. Deze verkavelingsvoorschriften zorgen er voor dat er binnen de verkaveling kan gestreefd worden naar een bepaalde uniformiteit. De wetgeving (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) laat je toe om met je bouwaanvraag beperkt af te wijken van deze verkavelingsvoorschriften. Zo kan je een afwijking aanvragen voor de perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen. De afwijkingen gelden enkel voor een bepaalde kavel.

De plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen of zonneboilers geïntegreerd in het dakvlak worden niet beschouwd als afwijkend van stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften, tenzij er in die voorschriften uitdrukkelijk staat dat de plaatsing van de zonnepanelen of zonneboilers uitdrukkelijk verboden is.

Voorwaarden

De afwijkingen moeten beperkt van aard zijn en kunnen enkel toegestaan worden voor afwijkingen met betrekking tot perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.

Afwijkingen van de verkavelingsvoorschriften kunnen niet worden toegestaan voor wat betreft:

 1. de bestemming
 2. de maximaal mogelijke vloerterreinindex
 3. het aantal bouwlagen

Hiervoor is een aanvraag tot verkavelingswijziging nodig.

Een aanvraag tot afwijking zorgt er voor dat er in de vergunningsprocedure een openbaar onderzoek wordt georganiseerd.

verkavelingsplan

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be

Deel deze pagina