Stedenbouwkundige inlichtingen

Omschrijving

De notaris bemiddelt bij de aan- en verkoop van een perceel grond of een woning en bij het verlijden van (lenings)akten. 

De notaris zal voor het verlijden van de akte de noodzakelijke notariële inlichtingen inwinnen bij de dienst stedenbouw en deze bij de akte voegen.

Zo gaat de notaris na of er voor het huis een vergunning is afgeleverd, of alle constructies (bv. woning zelf, tuinhuisjes) vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied…) het gelegen is, of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting...

Ook immokantoren kunnen deze info opvragen. Deze info wordt dan later door de notaris bij de definitieve akte gevoegd.

De door de gemeente afgeleverde inlichtingenfiche, het 'notarisattest', omvat een stedenbouwkundig uittreksel. Dit bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister, het vergunningenregister en aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen.

 • Plannenregister

Het plannenregister geeft een overzicht van alle geldende plannen en verordeningen op het grondgebied van de gemeente Kruibeke. Deze inventaris omvat:

  • gewestplan
  • BPA's
  • RUP's: gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk
  • stedenbouwkundige verordeningen: gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk
 • Vergunningenregister

Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand over perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van de gemeente.

De gemeente Kruibeke heeft een conform verklaard vergunningenregister. Het bevat voor het hele grondgebied van de gemeente de volgende informatie per kadastraal perceel:

  • het kadastraal nummer
  • de straatnaam en het huisnummer
  • alle stedenbouwkundige attesten vanaf 1 mei 1999
  • alle stedenbouwkundige vergunningen en de identiteit van de aanvrager
  • alle verkavelingsvergunningen en de identiteit van de aanvrager
  • alle vastgestelde bouwmisdrijven (processen-verbaal) met betrekking tot inbreuken van de ruimtelijke ordening
  • alle planologische attesten
  • planbaten en planschade
  • vergund geachte gebouwen
  • meldingen
 • Aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen

 Bijkomend wordt de volgende informatie meegedeeld:

  • beschermde monumenten en landschappen
  • recht van voorkoop
  • rooilijnplannen
  • onteigeningsplannen
  • milieuvergunningen
  • andere milieu-gerelateerde informatie zoals ligging in een waterwingebied, Vogel- of Habitatrichtlijngebied
  • informatie omtrent huisvesting zoals opname inventaris leegstaande of verwaarloosde gebouwen
  • bescherming waardevol onroerend erfgoed zoals beschermd monument, steds- of dorpsgezicht, inventaris onroerend erfgoed
  • erfdienstbaarheden van openbaar nut zoals ondergrondse innemingen van Air Liquide, Fluxys, Total Olefins, waterloop 2de of 3de categorie

Hoe aanvragen?

Een aanvraag tot vastgoedinformatie doe je via het e-loket aan de hand van je e-ID. Dit heeft heel wat voordelen als aanvrager:

 • je kan 24u/24u een aanvraag indienen en registreren
 • je aanvraag zit meteen in het uniforme systeem van de gemeente
 • je kan de status van je aanvraag opvolgen
 • je kan steeds de historiek van je aanvraag raadplegen
 • een aanvraag kan worden ingediend door elke medewerker in naam van het kantoor 

Je neemt hiervoor best de volgende voorbereidende stappen (onderaan vind je een handleiding die je begeleidt bij de verschillende onderdelen):

De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server, toegankelijk voor zowel de aanvrager als de verstrekker. 

Kostprijs 

Voor een attest vastgoedinformatie rekenen we volgend bedrag aan:

 • Digitale aanvraag (via e-loket): 40 euro per kadastraal perceel.

Het attest wordt enkel digitaal (per mail) verstuurd.

De factuur wordt je toegestuurd nadat je het attest hebt ontvangen, je hoeft dus zeker niet op voorhand te betalen.

inlichtingen

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be

Deel deze pagina