Masterplan Rupelmonde

Groen licht voor het masterplan Rupelmonde

Wat is een masterplan en wat is het niet?

Een masterplan is een ruimtelijke visie, een kapstok voor de (her)inrichting van de openbare ruimte. Het plan biedt algemene inrichtingsprincipes voor straten en pleinen, maar gaat ook op zoek naar een toekomstbeeld dat vernieuwend en flexibel moet zijn om de kwaliteitsambities van de gemeente waar te maken. Dit vertaalt zich in concrete principeschetsen en ontwerpvoorbeelden, zonder een hypotheek te leggen op de toekomstige ontwikkelingen.

Het is echter geen technisch plan waarin tot in detail bepaald wordt waar een bankje komt, een parkeerplaats, een oversteekplaats voor voetgangers...

Een ruimtelijke visie voor Rupelmonde

Het gemeentebestuur heeft zich ruim een jaar lang gebogen over welke ruimtelijke ontwikkelingen het wenst in Rupelmonde, met een horizon op 2030.

Eerst werd een analyse gemaakt van de sterktes en zwaktes van Rupelmonde. Daaruit werd een opdracht gedistilleerd voor de opmaak van een ruimtelijk ontwikkelingsplan voor Rupelmonde met als titel 'Rupelmonde, kleine stad aan de Schelde'. 

Deze titel wijst onmiddellijk op de twee hoofdtroeven van Rupelmonde, met name de unieke ligging aan de Schelde en de historische betekenis van Rupelmonde als heimat van het grootste gravenkasteel van Vlaanderen, als geboorteplaats van Mercator, als economische moto van de regio met de getijdenmolen en andere havenactiviteiten zoals de zoutziederijen. Een andere grote troef van Rupelmonde is dat het een echt woondorp is, omgeven door het groen van de Polders van Kruibeke, de visput van de Vuurkouter en de hoger gelegen akkers, zonder de verkeersdruk van een gewestweg die het dorp doorsnijdt zoals in Kruibeke en Bazel.

Voor deze opdracht werd een projectoproep gelanceerd. Na selectie door een speciaal aangestelde jury werd BuUr (Bureau voor Urbanisme) aangeduid als partner. De opdracht was duidelijk maar ook uitdagend: vertaal de troeven van Rupelmonde met respect voor het verleden en de eigenheid van dit dorp in een masterplan en in een aantal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.

We ambiëren een leesbare kern van Rupelmonde met respect voor de pittoreske identiteit, de natuurlijke omgeving en het rijke erfgoed. We onderscheiden hierbij verschillende logische gehelen in het dorp en zoeken hoe we de relaties tussen waardevolle plekken onderling kunnen verbeteren. We proberen de bestaande identiteit van de verschillende ruimtes te versterken en de sociale en culturele interactie voor de Rupelmondeaar te vergroten.

Het gemeentebestuur is dan ook fier op het resultaat dat op vandaag op tafel ligt, een document met een duidelijke visie die de basis zal vormen voor alle beleidsdoelstellingen in Rupelmonde voor de komende 15 jaar.

Welke fundamentele keuzes worden voor Rupelmonde gemaakt?

In een eerste fase wordt de kern aangepakt waarbij wordt ingezet op een kernversterkende groei, het versterken van het contact tussen het centrum en de Schelde, het uitbouwen van de kade als troef voor Rupelmonde en het verbeteren van de leefbaarheid in de smalle centrumstraten met een focus op zacht verkeer. Het Mercatorplein is het hart van Rupelmonde, het is de plaats bij uitstek voor sociale contacten van de Rupelmondenaar. Het belangrijkste doel is om op het plein meer plaats te bieden aan ontmoeting, terrasjes, groen en aangenaam vertoeven.

In een tweede fase richten we ons naar de residentiële rand: Er worden zachte verbindingen met het centrum gecreëerd, er wordt verder ingezet op de toegankelijkheid van publieke parken en pleinen, alsook van de publieke faciliteiten.

In een derde en laatste fase volgen de zones ‘CNR’ en ‘Schietakker’: Voor deze zones ligt de focus op de bescherming van het omliggende landschap, het uitbouwen van karaktervolle plekken en het ontwikkelen van de toegankelijkheid van het hinterland.

Geen visie zonder inspraak

Een plan met zoveel ambitie kan niet worden gerealiseerd zonder dat ook de inwoners en gebruikers van Rupelmonde zelf geraadpleegd worden. Het pre-masterplan werd dan ook in een vroeg stadium via verschillende kanalen verspreid en gecommuniceerd.

Zo werd op 21 augustus 2015 een infomoment  georganiseerd met een aantal stakeholders. Op 26 augustus 2015 volgde een eerste publieksmoment om bij de bewoners te polsen naar positieve en negatieve punten, troeven, mogelijkheden, verbeterpunten… Het pre-masterplan werd eveneens voorgesteld aan de leden van de gemeenteraad en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro).

De opkomst was talrijk, de betrokkenheid groot. Heel wat mensen gaven aan wat goed zat, ook waar nog bijsturing mogelijk was. Met al deze informatie op zak, werden een aantal bijsturingen gedaan aan het pre-masterplan:

  • Mobiliteit:

Het pre-masterplan stelde een eenrichtingslus voor ten aanzien van alle verkeer in het traject Geerard De Cremerstraat/Kouterstraat/Veldstraat/Kloosterstraat. Dit om een veiliger tracé voor de zwakke weggebruikers te kunnen realiseren, onder meer door middel van het aanleggen van bredere voetpaden in de Geerard de Cremerstraat en de Kloosterstraat.

Dit concept werd ietwat bijgestuurd. Het (auto)verkeer zal een enkele richting kunnen nemen vanaf Kouterstraat/Geerard De Creemerstraat richting Mercatorplein tot aan de Kloosterstraat/Veldstraat. Het busvervoer van De Lijn zal dit traject wel steeds in een dubbele richting kunnen blijven bedienen. Het traject G. De Cremerstraat/Mercatorplein door middel van verkeerslichten en sluis, het traject Kloosterstraat/Veldstraat door middel van uitwijkstroken, waarbij De Lijn voorrang heeft op het (auto)verkeer.

  • Parkeren:

Het pre-masterplan suggereert een aantal verschuivingen voor het parkeren op openbaar domein. Er wordt eerder gedacht in de richting van geclusterd parkeren in de nabijheid van het centrum en niet zozeer om het parkeren op alle openbare plaatsen toe te laten.

In functie van de voorgestelde aanpassingen zal  een actueel parkeeronderzoek worden uitgevoerd om een inzicht te krijgen op het bewonersparkeren/bezoekersparkeren, de aantallen hiervan, de bezettingsgraad op weekdag/weekend... en dit op een aantal cruciale plaatsen zoals het Mercatorplein, Kasteelstraat, ...

Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal een onderscheid worden gemaakt bij de alternatieve oplossingen voor het parkeren tussen een aantal tijdelijke maatregelen in afwachting van definitieve en duurzame oplossingen inzake geclusterd parkeren op openbaar domein. 

  • Cluster ‘sportzone Broekstraat’:

Er zal voor deze zone een specifiek inrichtingsplan worden opgemaakt waarin wordt aangeduid wat er in deze sportzone (naar programma) kan en zal worden voorzien. De optie van het pre-masterplan om de tennisclub en velden te verhuizen naar deze cluster wordt verlaten.

  • Cluster ‘Schietakker’:

Ook voor deze zone zal een specifiek inrichtingsplan worden opgemaakt. Mogelijks zal dit inrichtingsplan twee opties voorzien, beiden met een plaats voor de tennisclub SOKS.

Het pre-masterplan, met inbegrip van de voormelde bijsturingen, werd voorgelegd op de gemeenteraad van 26 oktober 2015, waarbij de toekomstvisie van Rupelmonde werd bekrachtigd. Met deze goedkeuring kan de beleidsploeg verder aan de slag: de noodzakelijke vernieuwingen van versleten straten en pleinen zullen gebeuren volgens de parameters van dit masterplan en Rupelmonde zal gefaseerd en planmatig groeien, gebaseerd op het masterplan.

Doorvertaling van het masterplan

Nu het masterplan is goedgekeurd, kan worden gestart met de juridische doorvertaling van deze visie in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze vertaling gebeurt in verschillende fasen. Onmiddellijk wordt gewerkt aan een aangepast RUP voor het historisch centrum met de kade. De volgende fase situeert zich binnen de residentiële rand. De zone van de CNR behoort tot de laatste fase.

Structuurschets Rupelmonde

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be

Deel deze pagina