Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten moet je vanaf nu een omgevingsvergunning aanvragen.

De regelgeving vind je terug in diverse Vlaamse decreten en bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Wat houdt dit in?

Alle aanvragen of meldingen worden ingedeeld volgens het niveau waarop ze zullen behandeld worden. Dit hangt af van volgende lijsten:

Dossiertypes op Vlaams en provinciaal niveau:

 • Vlaamse projecten en de projecten over twee of meer provincies
 • provinciale projecten, zoals:
  • projecten over twee of meer gemeenten
  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1 (zie indelingslijst van VLAREM II)
  • meldingen, bijstellingen,… die horen bij bovenstaande projecten

Dossiertypes op gemeentelijk niveau: het overige. 

Bekendmakingen
Openbare onderzoeken en bekendmaking van beslissingen, in functie van het instellen van een beroep, vind je:

 • bij jou thuis via het omgevingsloket; selecteer ‘Kruibeke’ en bekijk de omgevingsdossiers waarvoor momenteel een openbaar onderzoek loopt (rode bol) of die recent vergund werden (blauwe bol). Je kan via deze weg ook een digitaal bezwaarschrift of beroepschrift indienen tijdens de voorziene periode. Let op: privacygevoelige gegevens, zoals de architectenplannen, worden hier niet getoond. Wil je ook die bekijken, dan kan je tijdens de openingsuren van het gemeentehuis terecht op de dienst omgeving.
 • op de gemeentelijke website
 • op een gele affiche aan de locatie van het bouwwerk/het bedrijf/het onbebouwde perceel
 • in het kastje aan het gemeentehuis (overdekte doorsteek Brouwerijstraat)
 • in lokale dagbladen, enkel nog voor dossiers waar dat verplicht is (GPBV-inrichtingen of MER-plichtige activiteiten)
 • op de dienst omgeving in het gemeentehuis. Hier kan je tijdens de openingsuren alle dossier  raadplegen die in openbaar onderzoek zijn of reeds beslist zijn.

Hoe aanvragen

Hoe dien ik een aanvraag in?

Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een inrichting onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dien je 1 gemengde aanvraag in.

Alle Vlaamse en provinciale projecten moeten digitaal ingediend worden, evenals volgende projecten:

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

Deze dossiers worden ingediend in het omgevingsloket.

Voor eenvoudige dossiers (zonder medewerking van architect) is een snelinvoertoepassing beschikbaar.

5 stappen om u te helpen in het Omgevingsloket

Stap 1: Start uw aanvraag

Het omgevingsloket werkt met een login op basis van uw identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, moet u dus beschikken over een e-ID-kaartlezer en pincode of over een token. Extra software is niet vereist.

Start uw dossieraanvraag hier.

Stap 2: Neem het normenboek bij de hand, zodat u niets vergeet (zie onderaan deze pagina)

Stap 3: Laad al uw plannen, tekeningen, foto's en documenten op

Tip: Volg hierbij zeker de richtlijnen van het normenboek (stap 2). Wanneer het normenboek niet wordt gevolgd, kan uw dossier onvolledig worden geacht. Het normenboek geeft op de laatste pagina aan welke dossierstukken verplicht zijn en aan welke vormelijke en technische vereisten ze moeten voldoen. 

Stap 4: Raadpleeg de lijst tot welke bevoegde overheid uw dossier behoort

Bij het indienen van uw dossier in het Omgevingsloket zal u de vraag krijgen tot welke bevoegde overheid uw project behoort: Vlaamse overheid en Provinciale overheid. Als het niet voorkomt op één van de vorige lijsten, dan is het de bevoegdheid van de gemeente.  

Stap 5: De knop om uw dossier in te dienen, verschijnt wanneer u uw digitale handtekening heeft toegevoegd

Tips

 • Houd uw e-ID lezer, uw identiteitskaart en uw pincode bij de hand.
 • Aanstiplijst hemelwater: enkel onder bepaalde voorwaarden voegt u een hemelwaterformulier toe aan uw digitaal bouwdossier. Het is evenwel raadzaam dat u steeds dit formulier toevoegt, van zodra er in de bouwaanvraag verhardingen en/of daken worden voorzien.

Eerste hulplijn

 • Stappenplan - omgevingsloket snelinvoer
 • Voor bepaalde werken kan je bij de gemeente een specifiek stappenplan opvragen via stedenbouw@kruibeke.be
 • De Vlaamse overheid biedt ondersteuning bij het indienen van de digitale bouwaanvraag: 015/45.45.91 of helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com  
 • Op het omgevingsloket staat ook een handig stappenplan met demo.
 • Algemeen helpdesknummer van de Vlaamse Overheid: 1700

Voorafgaandelijke inlichtingen kan je bekomen via e-mail op stedenbouw@kruibeke.be of telefonisch via 03/740.36.96.

Wat gebeurt er verder met mijn aanvraag?


Afhankelijk van de omvang en de functionele eigenheid, wordt uw aanvraag behandeld en beslist door het college van burgemeester en schepenen (in de meeste gevallen), de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (soms) of de gewestelijke omgevingsambtenaar/Vlaamse Regering (uitzonderlijk). 

Aanvragen van een omgevingsvergunning doorlopen volgende stappen en termijnen: 

Stap 1: Onderzoek volledigheid/ontvankelijkheid van uw aanvraag
Maximale termijn: 30 dagen vanaf de indiening van de aanvraag. Als er geen beslissing is genomen binnen 30 dagen, wordt de aanvraag geacht volledig/ontvankelijk te zijn.

Stap 2: Doorlopen van een geëigende procedure afhankelijk van de inhoud van de aanvraag

 • Vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek met een gele affiche). Maximale termijn van 60 dagen (vanaf datum verklaring volledigheid/ontvankelijkheid). Als er geen beslissing is genomen binnen 60 dagen, wordt de aanvraag geacht stilzwijgend geweigerd te zijn. 
 • Gewone procedure (wel openbaar onderzoek met een gele affiche).
  Termijn afhankelijk: 
  - 105 dagen (vanaf datum verklaring volledigheid/ontvankelijkheid) als er geen advies nodig is van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC)
  - 120 dagen (vanaf datum verklaring volledigheid/ontvankelijkheid) als er wel advies nodig is van de POVC
 • Eénmalig worden deze termijnen verlengd met 60 dagen, als u als aanvrager de aanvraag inhoudelijk wijzigt, als er een administratieve lus gemaakt wordt (bij procedurele fout) of als een beslissing van de gemeenteraad vereist is (beslissing over de zaak der wegen als de aanvraag ook toekomstig openbaar domein omvat).

Kostprijs

Een overzicht van de retributies op omgevingsvergunningsaanvragen vind je hieronder.

Gerelateerde items

E-loket

 • Bouwvoorschriften

  eID

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be

Deel deze pagina