Uitbreiden woning

Omschrijving 

Voor het uitbreiden van een woning is in regel een stedenbouwkundige vergunning nodig. In sommige gevallen volstaat een melding.

Het uitbreiden van een woning is nooit vrijgesteld van vergunning of melding.

Voorbeelden van uitbreidingen waarvoor, onder voorwaarden, een melding volstaat: veranda, carport tegen de zijgevel, annex met bijkeuken, kleine gelijkvloerse uitbreiding, ...

 

Voorwaarden

Meldingsplicht volstaat als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • maximum 40m² aangebouwde bijgebouwen (let op: ook reeds bestaande aangebouwde bijgebouwen worden hierbij gerekend)
 • niet hoger dan 4m, gemeten vanaf de grond
 • geen wijziging van de functie van de woning of het aantal woongelegenheden
 • in de zijtuin minstens 3m van de perceelsgrens blijven
 • in de achtertuin minstens 2m van de perceelsgrens blijven
 • indien tegen een aanpalend gebouw gebouwd mogen ze tot tegen de perceelsgrens reiken, voor zover ze de bestaande scheidingsmuur niet wijzigen
 • De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend perceel niet overschrijden

Tevens moeten volgende vereisten worden nagegaan:

 • de woning mag niet zonevreemd zijn
 • het gevraagde mag niet strijdig zijn met de voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een verkavelingsvergunning
 • niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente
 • niet in een oeverzone of in de 5m brede strook langs ingedeelde waterlopen
 • niet voor de rooilijn of in een voortuinstrook
 • niet voor beschermd erfgoed
 • niet strijdig zijn met andere wetgeving of uitdrukkelijke voorwaarden van bestaande stedenbouwkundige vergunningen 

Heb je twijfels dan neem je best contact op met de dienst stedenbouw.

 

Aanvragen

Wie? 

Iedereen die zijn woning wil uitbreiden. Er zijn geen vrijstellingen.

 

Wanneer?

Stedenbouwkundige vergunning:
De gemeente moet binnen de 105 dagen een beslissing nemen over je aanvraag. 
Een beslissing is pas uitvoerbaar na de 35ste dag na aanplakking van de kennisgeving van de beslissing. 
Je dient je aanvraag dus best tijdig in.

Melding:
De gemeente moet binnen de 30 dagen akte nemen van de melding. De aangemelde handelingen mogen worden aangevat na ontvangst van de aktename.  

 

Hoe? 

Bij een melding gebruik je het meldingsformulier.
Bij een vergunningsaanvraag waarbij er geen architect vereist is gebruik je het aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling.
In de andere gevallen wordt het dossier samengesteld volgens de aanvraagformulier uitgebreide dossiersamenstelling (op te maken door je architect).

 

Wat meebrengen? 

Bij een melding en bij een vergunningsaanvraag zonder architect : gebruik de aanstiplijst eenvoudige dossiersamenstelling.
Onderteken alle documenten. Voor een melding volstaat één stel plannen en foto's
In de andere gevallen maakt je architect het dossier op volgens de aanstiplijst uitgebreide dossiersamenstelling.

 

Architect of niet? 

Er is geen architect nodig wanneer:

 • geen constructieve ingrepen aan de bestaande woning vereist zijn 
  (zoals bijvoorbeeld het maken van nieuwe gevelopeningen of openingen in dragende muren) 
 • de uitbreiding maximum 40 m² groot is
 • de kroonlijsthoogte maximum 3m bedraagt
 • de nokhoogte maximum 4,50m bedraagt.

 

Afhalen

In geval een stedenbouwkundige vergunning is vereist wordt de beslissing je per post opgestuurd.

In geval van een melding wordt de aktename je eveneens per post opgestuurd.

 

Kosten

De kostprijs voor een aanvraag is afhankelijk van het type dossier:

 • melding: 75 euro
 • eenvoudige dossiersamenstelling: 75 euro
 • uitgebreide dossiersamenstelling: 250 euro (bedrag te verhogen met 250 euro per woongelegenheid indien meergezinswoningen of handelszaak)

Bijkomend kunnen nog de volgende kosten worden aangerekend:

 • bij een eventueel openbaar onderzoek: aangetekende zendingen
 • bij een adviesvraag aan De Watergroep en de Hulpverleningszone Waasland: deze kosten worden rechtstreeks toegestuurd