Masterplan Kruibeke

Groen licht voor het masterplan Kruibeke Groene Have

Wat is een masterplan en wat is het niet?

Een masterplan is een ruimtelijke visie, een kapstok voor de (her)inrichting van de openbare ruimte. Het plan biedt algemene inrichtingsprincipes voor straten en pleinen, maar gaat ook op zoek naar een toekomstbeeld dat vernieuwend en flexibel moet zijn om de kwaliteitsambities van de gemeente waar te maken. Dit vertaalt zich in concrete principeschetsen en ontwerpvoorbeelden, zonder een hypotheek te leggen op de toekomstige ontwikkelingen.

Het is echter geen technisch plan waarin tot in detail bepaald wordt waar een bankje komt, een parkeerplaats, een oversteekplaats voor voetgangers...

 

Een doordachte ruimtelijke visie voor het centrum van Kruibeke

Het gemeentebestuur heeft zich ruim een jaar lang gebogen over welke ruimtelijke ontwikkelingen het wenst in Kruibeke met de volgende ambities:

  • Verbinden van het ‘geboerte’ met de Kruibeekse Polders

De eerste amibitie is om vanuit de twee omliggende landschapsstructuren het groen via specifieke assen te laten doorsijpelen tot in de dorpskern. Deze groene assen vormen de basis van een verkeersluw netwerk dat de Kruibekenaar zal aanzetten om zich te voet of met de fiets te verplaatsen op een aangename en veilige manier.

  • Dorpsplein als kloppend hart

Een volgende ambitie is om de opportuniteiten van de vrijgekomen sites rondom het O.L.Vrouwplein in te zetten om kwalitatieve ruimtes rondom het O.L.vrouwplein te creëren. Deze ruimtes dienen tevens geschikte gebruiksruimtes te zijn voor de wekelijkse markt, 2-jaarlijkse kermis maar ook uitzonderlijke events zoals Copa Crubeca. Een dorpsplein met een sterk ruimtelijk en architecturaal karakter kan gemeenschapsfuncties, horeca- en handelszaken aantrekken door deze een duidelijk adres te geven. De koppeling van deze functies creëert een kloppend hart dat automatisch mensen zal aantrekken: zowel de Kruibekenaars als toeristen van de Polders van Kruibeke. Naast één dominant dorpsplein zullen secundaire pleintjes en een parkje ontstaan. 

  • Verdichting van de kern met duurzaam woonprogramma binnen enkele projectzones

Gezien de ruime voorraad een kleinschalige grondgebonden woningen in het centrum en grotere grondgebonden woningen in de rand, is het de ambitie om ruimte te creëren voor nieuwe woonvormen met hogere densiteit, met het oog op een kwalitatieve verdichting van de dorpskern en een economisch ruimtegebruik. Hierbij is het van belang om in te spelen op de schaal van de landelijke gemeente Kruibeke en nieuwe schakelingen en stapelingen te voorzien die het kleinschalige karakter van het woonweefsel respecteren.

Om het groene karakter van Kruibeke te versterken, is het de ambitie om de verdichtingsprojecten in te zetten als een katalysator voor het creëren van groen. In elk van de afgebakende bebouwbare zones zal voldoende (publiek toegankelijk) groen worden voorzien en zullen typologieën worden bedacht die een maximale relatie aangaan met het groen.

  • Bedrijvige kern met ruimte voor nieuwe functies en voorzieningen

Voor het O.L.Vrouwplein en omgeving zal er gestreefd worden naar een groot aantal voorzieningen zoals horeca, kleinhandel en diensten. Er wordt een levendig, attractief en autoluw plein beoogd waar horeca en kleinschalige handel een plek kunnen vinden. Aan het binnengebied van het gemeentehuis wordt er gestreefd naar een clustering van meer administratieve functies in combinatie met een polyvalente zaal.

De gewestweg dient te worden heringericht als een aangename en veilige verbinding tussen het O.L.Vrouwplein en De Klok. Het is de ambitie om de bestaande handel en diensten op deze verbindingsas te bestendigen en versterken zodat deze terug een rol krijgt als hoofdstraat, waarbij een antwoord wordt geboden op het parkeervraagstuk.

De Polders van Kruibeke worden ingezet als belangrijke publiekstrekker voor Kruibeke. Het toekomstige onthaalgebouw aan het veer wordt via een traject van 'tijdcapsules' en een nieuw 'polderpark' verbonden met de dorpskern, waar een complementair infopunt (gekoppeld aan horeca) wordt voorzien binnen dezelfde huisstijl.

  • Autoluw centrum met duurzame parkeeralternatieven

De gewestweg functioneert als hoofdas en dient deze functie te behouden. Het verhinderen van sluipverkeer doorheen de kern is wenselijk. Hiervoor kan de introductie van een lussensysteem in combinatie met enkele eenrichtingsstraten een mogelijke oplossing bieden. Het centrumkarakter wordt versterkt door het oprichten van enkele autoluwe straten, aansluitend bij het O.L.Vrouwplein. Hieraan gekoppeld worden fietsstraten opgericht, evenwijdig aan de hoofdas, zodat een veilige doortocht door het centrum voor fietsers verzekerd is, in het bijzonder ook tussen de verschillende scholen.

Om het autoluw karakter in enkele belangrijke centrumstraten te benadrukken, worden in deze straten parkeerplaatsen geherstructureerd. Het is wenselijk om het parkeren in het centrum ondergeschikt te maken aan centrumfuncties. De dominante aanwezigheid van de auto in het straatbeeld kan worden teruggedrongen door het aanbod te clusteren op een aantal locaties. Parkeerplaatsen die verdwijnen, dienen gecompenseerd te worden in geclusterde parkeerplaatsen, gelegen op strategische locaties. Bij nieuwe ontwikkelingen kan de parkeercapaciteit uitgebreid worden, hierbij wordt gestreefd naar een geïntegreerd gebruik van semi-publieke parkings en/of ondergrondse parkings te koppelen aan een zacht verkeersnetwerk. Naast geclusterde randparkings dient gezocht te worden naar mogelijkheden om de parkeerdruk in de Langestraat op te vangen, zowel voor bezoekers als bewoners.

 

Het masterplan, met inbegrip van de voormelde ambities, werd voorgelegd op de gemeenteraad van 24 november 2015, waarbij de toekomstvisie van het centrum van Kruibeke werd bekrachtigd.

 

Doorvertaling van het masterplan

Nu het masterplan is goedgekeurd, wordt volop gewerkt aan de juridische doorvertaling van deze visie in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Een RUP is een plan waarmee de gemeente een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften kunnen, eens het RUP is goedgekeurd, stedenbouwkundige vergunningen worden afgeleverd.

Er zijn vandaag verschillende bestemmingsplannen van toepassing in het centrum van Kruibeke: het gewestplan, BPA's, RUP's en verkavelingen. Vaak zijn de geldende voorschriften verouderd. Het RUP biedt de mogelijkheid om deze te vervangen door eenduidige en flexibele voorschriften, aangepast aan de hedendaagse ruimtelijke ruimtelijke ordening.

Het RUP is intussen definitief goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 mei 2017 en van kracht sinds 8 augustus 2017.

 

Overzicht maquette

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be

Deel deze pagina