RUP CNR - in opmaak

Wat is een RUP?

Een RUP is een toekomstgericht ruimtelijk bestemmingsplan. Een RUP regelt de bestemming, inrichting en beheer van de ruimte. De overheid bepaalt hiermee de krachtlijnen van hoe en waar in de toekomst in een bepaald gebied gebouwd en verbouwd mag worden: er worden voorschriften vastgelegd zoals de toegestane bouwhoogte of functies als wonen of parkgebied. De opmaak van een RUP verloopt volgens een decretaal voorziene procedure, vooraleer het in werking treedt. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die in het RUP zijn opgenomen, kunnen –eens het RUP is goedgekeurd– stedenbouwkundige vergunningen worden afgeleverd.

Ruimtelijke afbakening

Het RUP CNR heeft als studiegebied de voormalige terreinen van de CNR ten oosten van de kern van Rupelmonde, inclusief het Mercatoreiland met Graventoren.

De site wordt omgeven door een aantal sterke natuurlijke grenzen. De Zeeschelde begrenst de site in het zuiden en oosten, de Dijkstraat en Polder van Kruibeke in het noorden en De Vliet vormt een barrière met de kern van Rupelmonde.

Algemene doelstellingen

Het RUP CNR heeft als voornaamste doel een herontwikkeling van de CNR Scheepswerf tot kwalitatieve groene verblijfsruimte te faciliteren, zowel voor recreanten als bewoners op en nabij de site. Het RUP zorgt daarnaast voor een stedenbouwkundig kader voor een bijkomende woonontwikkeling die zich binnen de natuurlijke structuren van de Zeeschelde en de Polder van Kruibeke integreert. De woningbouw zal onderdeel zijn van een groter geheel aan natuur, recreatie en wonen.

De realisatie van een grote publieke groene ruimte met veel verbindingen voor zacht verkeer en de aanwezigheid van een randparking zorgt ervoor dat de site een vertrekpunt wordt voor fietsers en voetgangers die willen recreëren in het vegetatie- en soortenrijke gecontroleerde overstromingsgebied van de Polder van Kruibeke. De aanwezigheid van enkele erfgoedelementen, zoals de Graventoren, Getijdewatermolen en Scheepshelling levert een bijdrage aan een vergroting van de recreatieve functie van de site.

De gemeente heeft voor het grondgebied van Rupelmonde reeds enkele opdrachten uitgeschreven voor de opmaak van een RUP, onder andere voor het centrum van Rupelmonde. Voorliggend RUP zal aansluiting vinden op dit bestaande en recent opgemaakte RUP.

Vooropgestelde procedure en timing

Een RUP moet een vrij lange administratieve weg doorlopen, die strikt wettelijk vastgelegd is. Het duurt gemakkelijk 1,5 jaar vooraleer een RUP-procedure afgerond is. Hieronder een overzicht van de verschillende processtappen:

  • Voorbereidende fase:

De voorbereidende fase omvat alle acties die gebeuren voorafgaand aan de opmaak van de startnota en de procesnota, de eerste formele stap van het geïntegreerde RUP-proces. 

  • Opmaak startnota en procesnota:

De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft, zowel hoe het proces wordt gepland als hoe het effectief werd uitgevoerd.

De startnota bevat o.a. de plandoelstellingen, de eerste planopties, de te onderzoeken effecten en onderbouwt en motiveert deze opties.

Deze documenten worden voorgelegd aan de gemeenteraad in de zitting van 26 maart 2018 en vormen de basis voor de eerste raadpleging van publiek en adviesvraag.

  • Organisatie raadpleging publiek en adviesvraag:

Er wordt een raadpleging van de bevolking voorzien over de startnota en procesnota gedurende 60 dagen (16 april 2018 tot 16 juni 2018). U kan deze documenten raadplegen op de gemeentelijke website (onderaan deze pagina) of op de gemeentelijke dienst omgeving (tijdens de openingsuren van het gemeentehuis). 

Burgers kunnen tijdens de periode van de publieke raadpleging hun reacties kenbaar maken per e-mail naar de dienst omgeving (stedenbouw@kruibeke.be), afgifte tegen ontvangstbewijs of via een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Er wordt eveneens een participatiemoment georganiseerd onder de vorm van een infomarkt. Deze gaat door op 19 april 2018 (17u-19u) op de CNR-site, gebouw Atlas (adres: Scheepsbouwersstraat 4 – 1B, Rupelmonde). U bent van harte welkom voor meer informatie over het RUP, inschrijven is niet noodzakelijk.

De bevoegde overheid vraagt advies over de startnota aan de adviesinstanties zoals vermeld in bijlage 1 van het Uitvoeringsbesluit.

  • Opmaak scopingsnota

 

  • Opmaak (voor)ontwerp-RUP en effectenbeoordeling

 

  • Organisatie openbaar onderzoek

 

  • Definitieve vaststelling
Situering RUP CNR

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be

Deel deze pagina