RUP Ibogem - in opmaak

Wat is een RUP

Een RUP is een toekomstgericht ruimtelijk bestemmingsplan. Een RUP regelt de bestemming, inrichting en beheer van de ruimte. De overheid bepaalt hiermee de krachtlijnen van hoe en waar in de toekomst in een bepaald gebied gebouwd en verbouwd mag worden: er worden voorschriften vastgelegd zoals de toegestane bouwhoogte of functies als wonen of parkgebied.

De opmaak van een RUP verloopt volgens een decretaal voorziene procedure, vooraleer het in werking treedt. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die in het RUP zijn opgenomen, kunnen –eens het RUP is goedgekeurd– stedenbouwkundige vergunningen worden afgeleverd.

Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied (voorkeurslocatie) bevindt zich in de deelgemeente Rupelmonde, gelegen in het zuiden van het grondgebied Kruibeke. Het onderzoekgebied bevindt zich langs de Nieuwe Baan, een gewestweg (N419) die Temse verbindt met de verschillende kernen van Kruibeke en uiteindelijk aansluit op de autosnelweg E17. Het onderzoeksgebied grenst in het westen aan het grondgebied van Temse.

Gezien de exacte afbakening van het recyclagepark en het hiervoor op te maken RUP nog niet vastligt, maar zal worden afgelijnd op basis van het te doorlopen onderzoek tijdens de start- en scopingfase, wordt binnen voorliggende nota gesproken van een onderzoeksgebied voor het nieuwe recyclagepark.

Algemene doelstellingen

Het bestaande recyclagepark, beheerd door Ibogem, is gelegen in de dorpskern van Rupelmonde te
midden van het woonweefsel, ter hoogte van de Geraard de Cremerstraat. De huidige
milieuvergunning van het bestaande recyclagepark vervalt op 3 maart 2020. Omwille van de hinder
dat het bestaande recyclagepark genereert naar de omwonenden, zal een nieuwe milieuvergunning
op deze locatie niet verkregen worden.

Om het werkingsgebied van Ibogem optimaal te kunnen bedienen, is Ibogem genoodzaakt het bestaande recyclagepark te herlokaliseren naar een meer gunstige ligging.

Op basis van een locatie-onderzoek wordt een nieuwe locatie geselecteerd langs de zuidzijde van de
Nieuwe Baan, nabij een bestaand bedrijfsterrein. Deze nieuwe locatie is bestemd als agrarisch gebied
en vereist dus eerst een herbestemming vooraleer een inrichting van recyclagepark mogelijk is.

Gezien deze percelen gelegen zijn binnen herbevestigd agrarisch gebied (hag) worden er 2 mogelijke
compensatiezones meegenomen binnen het plangebied, enerzijds het niet ontwikkelde perceel kmozone
volgens het gewestplan nabij de nieuwe locatie voor het recyclagepark, en anderzijds een niet
ontwikkelde recreatiezone te Bazel, ter hoogte van de sportcluster De Dulpop.

Afweging voorkeurslocatie

Voor het voorgenomen onderzoeksgebied kunnen volgende positieve en negatieve gebiedsgerichte
afwegingselementen worden aangehaald.

Positieve afwegingselementen:

 • Het onderzoeksgebied is goed ontsloten: Het onderzoeksgebied is gelegen langs de
  gewestweg N419.
 • Het onderzoeksgebied sluit aan bij bestaand ruimtebeslag en tevens bij een bestaand
  bedrijventerrein.
 • Het onderzoeksgebied is niet gelegen in de woonkern, maar is hier wel vlakbij gelegen.
  Hierdoor zal de hinder naar omwonenden beperkt zijn, maar is het recyclagepark nog wel op
  korte afstand gelegen en dus goed bereikbaar.
 • Vlakbij is een niet ontwikkeld stuk kmo-zone volgens het gewestplan gelegen. Deze zone is
  vandaag niet ontwikkeld, aangezien ze achterin gelegen is en niet ontsloten wordt. Een
  bestemmingsruil kan onderzocht worden

Negatieve afwegingselementen:

 • Er wordt nieuwe open ruimte aangesneden. De percelen zijn tevens in herbevestigd agrarisch
  gebied (hag) gelegen. Voor inname van hag dient compensatie te worden voorzien.
 • De percelen zelf zijn niet overstromingsgevoelig. In het onderzoeksgebied loopt de waterloop
  Vliet (2de categorie). De directe omgeving van deze waterloop is mogelijks en effectief
  overstromingsgevoelig.

Aanbevelingen voor het planproces:

Ligging aan de gewestweg en de rand van de dorpskern is ruimtelijk aanvaardbaar mits er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan:

 • Locatie moet zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande bebouwing.
 • Werken met compacte inrichting om bijkomend ruimtebeslag te beperken.
 • Eventueel verlies aan zachte bestemmingen worden bij voorkeur binnen het plangebied gecompenseerd
 • Kansen benutten voor herwaardering beekvallei

Visie - Ruimtelijke concepten

Inpassen van de site in de omgeving:

 • Behoud groen karakter: respect voor bestaande waterloop De Vliet, kleine landschapselementen
 • Potentiële hinderelementen bufferen ten aanzien van de woonomgeving
 • Landschappelijke inpassing in de open ruimte
 • Groenbuffer en bestaande perceelstructuur behouden

Kwalitatieve organisatie binnen de site:

 • Voldoende circulatie op eigen terrein
 • Zuinig ruimtegebruik
 • Beperken van verhardingen: modulair recyclagepark, flexibel aan te passen in functie van noden

Vooropgestelde procedure en timing

Een RUP moet een vrij lange administratieve weg doorlopen, die strikt wettelijk vastgelegd is. Het duurt gemakkelijk 1,5 jaar vooraleer een RUP-procedure afgerond is. Hieronder een overzicht van de verschillende processtappen:

 • Voorbereidende fase:

De voorbereidende fase omvat alle acties die gebeuren voorafgaand aan de opmaak van de startnota en de procesnota, de eerste formele stap van het geïntegreerde RUP-proces. 

 • Opmaak startnota en procesnota:

De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft, zowel hoe het proces wordt gepland als hoe het effectief werd uitgevoerd.

De startnota bevat o.a. de plandoelstellingen, de eerste planopties, de te onderzoeken effecten en onderbouwt en motiveert deze opties.

Deze documenten worden voorgelegd aan de gemeenteraad in de zitting van 25 juni 2018 en vormen de basis voor de eerste raadpleging van publiek en adviesvraag.

 • Organisatie raadpleging publiek en adviesvraag:

Er wordt een raadpleging van de bevolking voorzien over de startnota en procesnota gedurende 60 dagen (27 juni 2018 tot en met 27 augustus 2018). U kan deze documenten raadplegen op de gemeentelijke website (onderaan deze pagina) of op de gemeentelijke dienst omgeving (tijdens de openingsuren van het gemeentehuis). 

Burgers kunnen tijdens de periode van de publieke raadpleging hun reacties kenbaar maken per e-mail naar de dienst omgeving (stedenbouw@kruibeke.be), afgifte tegen ontvangstbewijs of via een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Er werd een participatiemoment georganiseerd onder de vorm van een infomarkt. Deze ging door op 28 juni 2018 (17u-19u) in de gemeentelijke infotainer die geplaatst werd langs de Nieuwe Baan - ter hoogte van de parkeerstrook voor vrachtwagens (tussen Breestraat en Temsestraat).

U bent van harte welkom voor meer informatie over het RUP, inschrijven is niet noodzakelijk.

De bevoegde overheid vraagt advies over de startnota aan de adviesinstanties zoals vermeld in bijlage 1 van het Uitvoeringsbesluit.

 • Opmaak scopingsnota

 

 • Opmaak (voor)ontwerp-RUP en effectenbeoordeling

 

 • Organisatie openbaar onderzoek

 

 • Definitieve vaststelling

Gerelateerde items

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be

Deel deze pagina