Asbest

Inhoud

Wat is Asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor een groep natuurlijke materialen (vezelachtige silicaten) die vanwege hun uitzonderlijke eigenschappen in het verleden vaak werden gebruikt. Asbest brengt talrijke gezondheidsrisico’s met zich mee, zeker wanneer deze vezels vrijkomen en worden ingeademd. Symptomen zijn pas na 30 tot 40 jaar zichtbaar. Het gevaar van asbest hangt af van de mate waarin de vezels gebonden zijn met andere materialen. Daarom mag je asbesthoudend materiaal nooit breken of beschadigen. Wees daarom steeds alert!

App AsbestCheck

“Heb ik asbest in huis?” Het is een vraag die veel mensen zich terecht stellen. De kans dat jouw woning asbest bevat, is namelijk best groot. Zeker als ze ergens tussen 1950 en 2000 werd gebouwd of grondig verbouwd. De app AsbestCheck kan je alvast helpen inschatten of ook jij met asbest te maken hebt. En vooral: wat je dan verder moet doen!

Raadpleeg meer tips over asbest herkennen en al dan niet zelf verwijderen op www.asbestinfo.be.

Wie mag wat verwijderen?

1. Asbest zelf verwijderen

Sommige asbesttoepassingen mag je als particulier of zelfstandige zelf verwijderen. Neem daarbij de nodige voorzorgsmaatregelen. Welke toepassingen je mag wegnemen, hangt af van de plaats waar het asbest zich bevindt.


Voor asbesthoudende materialen die niet voorkomen in de onderstaande opsomming moet je altijd een beroep doen op een erkende asbestverwijderaar.

 • Asbest binnen in een gebouw

In binnenruimtes mag je alleen hechtgebonden asbest verwijderen dat niet beschadigd is. Dat betekent dat het materiaal volledig intact is en er geen vrije asbestvezels zichtbaar zijn.

Opgelet: ook tijdens het verwijderen moet het asbest intact blijven.

 • Asbest buiten een gebouw

Bevindt het asbest zich buiten je woning of gebouw? Dan mag je de volgende toepassingen zelf wegnemen:

 • hechtgebonden asbest dat niet beschadigd is;
 • hechtgebonden asbest dat wel beschadigd is en waarbij er vrije asbestvezels zichtbaar zijn. Je mag enkel beschadigd of verweerd asbest verwijderen indien:
 • Een beschadigde asbesttoepassing of asbest in slechte staat kan makkelijk verder breken of vergruizen. Er komen dan schadelijke asbestvezels vrij die ingeademd kunnen worden.
 • er niemand anders in de buurt is;
 • de asbesttoepassing niet verder beschadigd raakt of vergruist.

 • Asbest binnen of buiten een gebouw

De volgende asbesthoudende materialen mag je als particulier of zelfstandige zelf verwijderen, ongeacht of ze zich binnen of buiten bevinden:

 • dichtingen of pakkingen;
 • koorden en andere geweven materialen;
 • remvoeringen of gelijkaardige toepassingen.

Neem altijd de juiste voorzorgsmaatregelen. Doe dat zowel voor, tijdens als na het verwijderen. Ook werknemers van een aannemer moeten deze maatregelen toepassen.

 • Maatregelen voor het verwijderen

Zorg dat je goed voorbereid aan de werken begint:

 • Trek beschermende kledij aan: een aansluitend stofmasker (beschermingsklasse FFP3), een wegwerpoverall en afspoelbare schoenen. Je vindt deze zaken bij de betere doe-het-zelf zaak of een gespecialiseerde bouwhandel.
 • Neem je asbest weg buiten een gebouw? Sluit dan de ramen en deuren van het aangrenzende gebouw en schakel ventilatiesystemen uit.
 • Dek de onderliggende vloer of omliggende materialen af met een folie om loskomende stukken op te vangen.

 • Maatregelen tijdens het verwijderen

Houd tijdens de werken rekening met de volgende veiligheidsvoorschriften:

 • Zorg ervoor dat er geen minderjarigen in de buurt zijn.
 • Vermijd stof door het asbest te bevochtigen of te fixeren. Dat doe je door water te vernevelen of door een aangepast fixeermiddel te gebruiken. Je vindt zo’n fixeermiddel in de gespecialiseerde bouwhandel.
 • Demonteer asbestelementen door ze een voor een met de hand los te maken of los te schroeven.
 • Alle werktuigen die stof veroorzaken, al is het maar een beetje, maken asbestvezels los. Gebruik daarom alleen handwerktuigen (schroevendraaier of handzaag voor het doorzagen van vijzen of bouten) en geen mechanische werktuigen met een grote draaisnelheid of onder hoge druk (boor- en schuurmachines, zaag- en slijpschijven). Om vastgeroeste bouten door te zagen of slijpen kan je uitzonderlijk mechanische werktuigen gebruiken als je zeker bent het asbest niet zelf te raken.
 • Probeer het asbest niet te breken.
 • Gooi het asbest nooit naar beneden, maar breng het voorzichtig naar de begane grond.

 • Maatregelen na het verwijderen

Ruim het asbestafval en je beschermende kledij na de werken correct op:

 • Verpak het asbestafval dubbel en zo intact mogelijk. Gebruik een verpakking die is aangepast aan de grootte van de stukken asbest.
 • Houd het asbestafval gescheiden van de rest van het sloopafval.
 • Vouw de verontreinigde afdekfolies op en verpak ze met het asbestafval.
 • Heb je binnenshuis asbest verwijderd? Maak dan alles schoon met water (nooit stofzuigen!). Verpak gebruikte dweilen of doeken dubbel en voer ze samen met het asbestafval af. Verlucht nadien het gebouw goed.
 • Spoel je schoenen buiten af.
 • Doe de wegwerpoverall en het stofmasker (als laatste) uit en voer die ook verpakt af met het asbestafval.
 • Voer het verpakte asbestafval correct af:

Voer het asbestafval dan af naar het recyclagepark of laat het ophalen door een geregistreerde inzamelaar.

2. Een aannemer inschakelen

Laat je het asbest liever wegnemen door een aannemer? Let er dan op dat zijn werknemers het jaarlijkse opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen’ op zak hebben. Je kan dat attest op elk moment opvragen bij de aannemer.

Aannemers mogen via “eenvoudige handelingen” naast bovenvermelde asbesttoepassingen ook volgende asbesttoepassingen verwijderen: 

 • losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, voor zover het asbest ge-fixeerd is en het eenvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende materialen te breken of te beschadigen;
 • asbestcontaminatie van een lokaal, ruimte, gebouw of technische installatie waarbij er geen zichtbare asbestresten aanwezig zijn, voorzover het lokaal, de ruimte, het gebouw of de technische installatie gereinigd wordt met stofzuigers met een absoluutfilter en door middel van vochtige doeken. Een erkende asbestverwijderaar zorgt ervoor dat het asbestafval volgens de regels wordt afgevoerd, verwerkt en gestort. 
 • Vraag ook hem om een kopie van het ondertekende identificatieformulier voor afvalstoffen.
 • Voor de aannemer het asbest begint te verwijderen, is hij bovendien wettelijk verplicht om een asbestinventaris op te (laten) maken van de werkzone. Zo voorkomt hij dat er tijdens de werken ingesloten asbest beschadigd raakt en er asbestvezels vrijkomen. Hij is ook verplicht vooraf een melding van de verwijdering te doen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO).

Hoe correct afvoeren?

1. Recyclagepark Ibogem - Ophaling asbest in zakken

Je kan bij Ibogem, in samenwerking met de OVAM, speciale asbestzakken aankopen en laten ophalen. Bij elke zak zit tevens ook een persoonlijke beschermingskit.

Grote asbestzakken voor gebonden asbest

Voor: gebonden asbest

Afmetingen: 3 x 1 m

Prijs: € 30/stuk incl. ophaling aan huis en persoonlijke beschermingskit

Aankopen bij: Ibogem, onthaal, Schaarbeekstraat 27, 9120 Melsele

De gevulde asbestzakken moeten zo dicht mogelijk bij de straatkant gelegd worden, op een plaats die vlot bereikbaar is met een vrachtwagen. Tip: Hou er rekening mee dat het gewicht van een gevulde asbestzak kan oplopen. Om te vermijden dat je een gevulde asbestzak niet meer kan verplaatsen, vul je hem best op de plaats van ophaling zelf.

Om grote gevulde asbestzakken te laten ophalen, kan je hier een aanvraag doen.

Vraag een ophaling asbest aan

Hoe aanbieden? De gevulde asbestzakken moeten zo dicht mogelijk bij de straatkant gelegd worden, op een plaats die vlot bereikbaar is met een vrachtwagen. Tip: Hou er rekening mee dat het gewicht van een gevulde asbestzak kan oplopen. Om te vermijden dat je een gevulde asbestzak niet meer kan verplaatsen, vul je hem best op de plaats van ophaling zelf.

Kleine asbestzakken

Voor: kleine hoeveelheden asbest en niet-gebonden asbest

Afmetingen: 80 x 120 cm

Prijs: € 3/stuk (excl. persoonlijke beschermingskit)

Aankopen bij: Ibogem, onthaal, Schaarbeekstraat 27, 9120 Melsele

Kleine gevulde asbestzakken, breng je zelf naar het Recyclagepark in Verrebroek.

Goed om weten: het is niet verplicht om de speciale asbestzakken te gebruiken, maar als je asbest naar het Recyclagepark brengt, moet het wel verpakt zijn (bv. in een dikke plastic zak).

Beschermingskit

Aparte beschermingskits kunnen steeds aangekocht worden bij Ibogem aan € 6/stuk. Een kit bestaat uit een wegwerpoverall, een stofmasker en handschoenen.

2. Recyclagepark Ibogem - Gebonden asbest naar het Recyclagepark brengen

Asbestafval dat je naar het recyclagepark brengt, moet je goed verpakken. Zo vermijd je stofvorming en breuken tijdens het transport. Gebruik een verpakking die is aangepast aan de grootte van de stukken asbest, zoals:

    • dubbele plastic zakken;
    • doorschijnende asbestzakken;
    • aangepaste asbestfolie.

Gebruik hiervoor best de kleine asbestzakken.

Je kan asbest enkel aanleveren op het Recyclagepark van Verrebroek. De asbestcontainer staat geïsoleerd en is uitgerust met een vernevelingsinstallatie die elk kwartier het asbest nat maakt. Het risico op opwaaiende asbestvezels wordt daarmee tot een minimum beperkt.

Per jaar kan je tot 200 kg asbest gratis aanleveren op het Recyclagepark. Ga daarbij steeds voorzichtig te werk. Asbest is immers schadelijk voor de gezondheid.

    • Zorg dat je onderweg geen lading verliest.
    • Gebruik een stofmasker en handschoenen.
    • Indien nodig, kan je het asbestmateriaal bevochtigen.
    • Gebruik geen slijpschijven of boormachines om grote stukken te breken.
    • Leg de platen voorzichtig in de daarvoor bestemde container. Gooien is absoluut verboden.
    • Asbesthoudend afval mag niet gemengd worden met ander bouw- en sloopafval.

Asbest wordt op een daarvoor vergunde stortplaats gestort.

Opgelet:

Asbestkoorden uit oude kachels worden niet aanvaard in het recyclagepark. Fixeer de koord met water of een fixeermiddel, verpak ze in dubbel plastic zakken en lever ze af bij een geregistreerde asbestinzamelaar.

3. Geregistreerde asbestinzamelaar

Heb je grotere hoeveelheden asbestafval die je liever laat ophalen? Neem dan contact op met een geregistreerde asbestinzamelaar. Zo selecteer je een inzamelaar bij jou in de buurt:

   1. Surf naar onze online tool.
   2. Selecteer het vakje ‘Afvalomschrijving of Eural code’.
   3. Typ er de volgende code in: ‘170605 – asbesthoudend bouwmateriaal’.
   4. Klik op ‘Zoek’.
   5. Selecteer een inzamelaar en maak een afspraak.

De inzamelaar komt dan langs om het asbestafval op te halen en af te voeren naar een vergunde verwerkingsinstallatie. Hij moet daarbij een container gebruiken die voorzien is van een 'bigbag': een stevige, scheurbestendige witte zak die na het laden veilig kan worden afgesloten.

Vraag aan de inzamelaar een kopie van het ondertekende identificatieformulier voor afvalstoffen. Een gelijkaardig afgiftebewijs dat de plaats van herkomst en afgifte vermeldt volstaat ook. Zo kan je achteraf bewijzen dat je het asbest correct hebt laten afvoeren.

Meer info

https://www.ovam.be/omgaan-met-asbest

https://www.ibogem.be/recyclagepark/recyclagepark-soorten-afval/hoe-ga-om-asbest/