Schadevergoeding bij een landbouwramp

Inhoud

Beschrijving

Er is een verschil tussen een algemene natuurramp en een landbouwramp. In beide gevallen moet de ramp erkend zijn door de Vlaamse Regering om van een erkende natuurramp of erkende landbouwramp te kunnen spreken.

 • Een natuurramp is een ramp waarbij er niet alleen schade is aan landbouwgewassen. Men spreekt dus over een natuurramp als landbouwers én ook andere burgers getroffen zijn. Voor erkende algemene natuurrampen die plaatsvonden na 1 juli 2014 is er schadevergoeding mogelijk (voor burgers én landbouwers) via het Vlaams Rampenfonds.
 • Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen schade is aan landbouwteelten. In dat geval, als het dus geen algemene natuurramp is, behandelt het landbouwrampenfonds de aanvragen voor schadevergoeding.

Het landbouwrampenfonds is sinds de zesde staatshervorming een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Op Vlaams niveau wordt de huidige wetgeving over het landbouwrampenfonds in de eerste fase onveranderd overgenomen. Tot zolang blijft de huidige federale en Europese regelgeving over landbouwschade en staatssteun van toepassing. Voor de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de gewesten wordt het territorialiteitsbeginsel in acht genomen. Dat betekent dat Vlaanderen verantwoordelijk is voor:

 • de erkenning van landbouwrampen die zich voordoen op het Vlaamse grondgebied,
 • de afhandeling van de schadedossiers en de uitbetaling van de eventuele schadevergoedingen voor percelen gelegen op zijn grondgebied.

Hieronder vindt u beknopt de voorwaarden en de procedure. Op de website van Landbouw & Visserij vind je alle details over de schadevergoeding voor een landbouwramp. Je kan ook terecht bij de provinciale buitendiensten van de afdeling Inkomenssteun.

Voorwaarden

en ramp kan door de Vlaamse Regering erkend worden als landbouwramp als er aanzienlijke schade is van landbouwgronden, -teelten of -oogsten als gevolg van

 • een natuurverschijnsel (regenval, droogte, wind, ...) met een uitzonderlijk karakter
 • of een massale en onvoorzienbare plaag van schadelijke organismen.

Voor de erkenning van een landbouwramp moet voldaan zijn een aantal voorwaarden, zoals een totaal schadebedrag van meer dan 1,24 miljoen euro en een frequentie van maximaal 1 keer op 20 jaar.

Hagelschade komt niet in aanmerking voor vergoedingen uit het landbouwrampenfonds omdat hagel verzekerbaar is.

Procedure

Vaststelling van de schade

 • Verzamel bewijsmateriaal van de schade.
 • Vaststellingen door een schattingscommissie om de geleden schade te beschrijven en te schatten:
  • Je kan een bezoek van de schattingscommissie aanvragen bij de gemeente (t.a.v. de burgemeester) waarin je grond gelegen is. Dat doe je het best schriftelijk. Geef in de aanvraag al zoveel mogelijk informatie mee (uit de verzamelaanvraag, welke percelen getroffen zijn en de grootte, getroffen gewassen, schadepercentage per perceel …).
  • De schattingscommissie moet de geleden schade in twee stappen vaststellen: een eerste keer zeer kort na het klimatologische evenement dat de schade veroorzaakte en een tweede keer zo kort mogelijk voor de oogst.
   Bij een nulopbrengst en totale vernietiging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig en wordt dat ook zo in de processen-verbaal (pv's) van de schattingscommissie vermeld.

Vaststelling door gemeentelijke schattingscommissie

Bijeenroepen schattingscommissie met het oog op vaststelling uitzonderlijke schade aan teelt

Omschrijving

De schattingscommissie doet de officiële vaststelling van schade bij land- en tuinbouwers die als gevolg van natuurlijke omstandigheden, zoals onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen, buitengewone schade hebben aan hun teelten.

Voorwaarden

De landbouwgronden zijn gelegen op grondgebied Kruibeke. Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden

Aanvraagprocedure

Je kan je schriftelijke aanvraag indienen via  landbouw@kruibeke.be.

Verder verloop

 • de aanvrager krijgt bericht wanneer de schattingscommissie langskomt
 • door de commissie wordt een proces-verbaal opgemaakt
 • een kopie van het proces-verbaal wordt achteraf naar de landbouwer opgestuurd

Hebt u hierover vragen of wenst u de gemeentelijke schattingscommissie bijeen te roepen, contacteer de Afdeling Landbouw op het telefoonnummer 03 740 02 44 of via landbouw@kruibeke.be.

Erkenning als landbouwramp

 • Bij een natuurramp is het de taak van de getroffen gemeente om daar zoveel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente zal die informatie dan bezorgen aan de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij, die op zijn beurt de erkenning als landbouwramp zal vragen aan de Vlaamse Regering.
 • Het Departement Landbouw en Visserij verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is en maakt een voorstel tot erkenning of niet-erkenning. De minister van Landbouw legt dat vervolgens aan de Vlaamse Regering voor. Als een natuurverschijnsel effectief als uitzonderlijk beschouwd wordt, komt het voorstel voor de Vlaamse Regering, die dan beslist over de erkenning.
 • Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de publicatie in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende landbouwramp.

Schadevergoeding aanvragen

Als de landbouwramp officieel erkend werd, dan heb je 3 maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om je tegemoetkomingsaanvraag in te dienen bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Die laatste behandelt de dossiers. Het formulier voor de tegemoetkomingsaanvraag (formulier D) vind je terug via de website Departement landbouw en visserij.

Bij het formulier voor de tegemoetkomingsaanvraag voegt u de onderstaande bijlagen:

 • een proces-verbaal van de definitieve schadevaststelling door de gemeentelijke schattingscommissie of het verslag van een expert en de ereloonnota
 • een kopie van de verzekeringspolis voor schade aan gewassen
 • bewijsstukken van structurele investeringen om teeltschade door weersomstandigheden te voorkomen
 • bewijsstukken van eventuele extra gemaakte kosten
 • eventuele bewijsstukken van de geleden schade (foto's)
 • een attest van de bank in geval van liquiditeitsproblemen.