Rooilijnplannen

Inhoud

Rooilijnplannen zijn plannen waarop je kan zien waar de rooilijn ligt ten opzichte van het perceel of dat je perceel getroffen werd door een rooilijn. Niet alle percelen van Kruibeke staan op een rooilijnplan. Maar wel alle percelen grenzend aan de openbare weg hebben een rooilijn. 

Op basis van het rooilijnplan wordt de bouwlijn vastgelegd. De bouwlijn wordt bepaald door de afstand die het gebouw moet bewaren tegenover de rooilijn.

Wanneer je perceel "getroffen" wordt door een rooilijn wil dat zeggen dat de rooilijn over je perceel loopt en niet grenst met de openbare weg. De rooilijn kan gerealiseerd worden, zo nodig, via onteigening van dat deel van je perceel dat afgesneden wordt door de rooilijn en grenst aan de openbare weg, maar het besluit dat de rooilijn vaststelt, kan ook bepalen dat de rooilijn maar zal worden uitgevoerd naarmate aanvragen voor een omgevingsvergunning worden ingediend.

Een rooilijnplan alleen kan worden opgemaakt in uitvoering van een uitvoeringsplan: de procedure voor het opmaken ervan is dezelfde als die voor het opmaken van een uitvoeringsplan, en het rooilijnplan kan er samen mee opgemaakt worden. Het rooilijnplan geeft voor een weg met een belangrijke verbindende functie aan waar de (toekomstige) grenslijn zal komen te liggen.

De rooilijn heeft tot doel de openbare weg op een bepaalde breedte te brengen of te handhaven en te beletten dat op deze weg en zijn aanhorigheden bouwwerken worden opgericht.

Je kan de bestaande rooilijnplannen raadplegen bij de dienst omgeving.

Afstand van meerwaarde

De zogenaamde “afstand van meerwaarde” is een verklaring die je als bouwheer dient te ondertekenen, en waarmee je verklaart afstand te doen van de meerwaarde die jouw onroerend goed heeft verkregen door het uitvoeren van de aangevraagde bouw- of verbouwingswerken, voor het deel dat bezwaard of getroffen is met de rooilijn.

Bijvoorbeeld de gevelsteen van een woning dient vernieuwd te worden maar de voorgevel van de woning valt met een hoek binnen een goedgekeurde rooilijn, d.w.z. binnen het openbaar domein. Dus bij een eventuele latere onteigening zal je geen vergoeding krijgen voor de waardevermeerdering die je hebt gerealiseerd door de uitgevoerde bouw- of verbouwingswerken.

Een dergelijke verklaring van afstand van meerwaarde zal in een authentieke akte die voor een notaris wordt opgemaakt bevestigd worden. Deze notariële akte zal door de notaris ter overschrijving op het bevoegde hypotheekkantoor worden aangeboden. Eens deze overschrijving gebeurd is, is deze akte tegenstelbaar of tegenwerpelijk aan derden. Bij een latere verkoop van het onroerend goed zullen kandidaat-kopers met deze overeengekomen afstand van meerwaarde dus dienen rekening te houden.