Ruimtelijk structuurplan Kruibeke

Inhoud

Een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (hierna: GRS) is een beleidsplan dat uitstippelt hoe we de grote ruimtelijke ontwikkeling en de dynamiek van de gemeente willen ordenen en sturen. Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen.

Het zijn plannen met een zeker abstractieniveau die antwoord geven op uiteenlopende cruciale maar ingewikkelde vragen. Hoeveel woningen moeten er over vijf jaar zijn? Op wat voor locaties gaan we die bouwen? Hoeveel ruimte creëren we voor bedrijven? Welk soort plekken zijn hier het best voor geschikt? Hoeveel groen, hoeveel bos, hoeveel  landbouwgrond? Op wat voor type plekken gaan we dat doen?

Het GRS bestaat zowel uit teksten als bijhorende kaarten.

Een ruimtelijk structuurplan is niet bindend. Het vormt dus geen basis voor het verlenen of weigeren van een stedenbouwkundige vergunning.  Het verandert ook niet de geldende bestemmingen van bijvoorbeeld een BPA/RUP.  Een structuurplan is een beleidsdocument en heeft geen enkele verordenende kracht tegenover burgers. De overheid gebruikt deze plannen om Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP’s) op te maken, die wel bindend zijn voor de burgers bij het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.

Er worden ruimtelijke structuurplannen opgemaakt door het Vlaams Gewest, de provincie en de gemeente. Het GRS van Kruibeke richt zich naar het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuurplan van de provincie waarbinnen de gemeente ligt (Oost-Vlaanderen).

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt vastgesteld voor een termijn van vijf jaar. Het blijft in ieder geval van kracht tot dat het door een nieuw goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is vervangen.

Het GRS van Kruibeke werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 12 december 2005 en goedgekeurd door de deputatie op 23 februari 2006. Het GRS van Kruibeke werd nadien gedeeltelijk herzien (definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 2 juli 2007 en goedgekeurd door de deputatie op 20 september 2007). 

Deze documenten kan je bij de dienst stedenbouw raadplegen tijdens de openingsuren of downloaden onderaan deze pagina.

Bijlagen