RUP CNR

Inhoud

Situering van het plangebied

Het plangebied situeert zich in Rupelmonde op de voormalige terreinen van de CNR Scheepswerf ten oosten van de kern van Rupelmonde, inclusief het Mercatoreiland met Graventoren, tussen de Schelde en het polderlandschap.

Waarom maakt het lokaal bestuur een ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit gebied?

De bepalingen van het huidige BPA zijn ingegeven door de oorspronkelijke invulling van de site (“industrie”) en maken een quasi volledige inname van de site door bebouwing mogelijk.

De ligging tussen waardevol polderlandschap en Schelde, de ontsluiting via een woonstraat en de onmiddellijke nabijheid van de woonkern maakt deze site echter ongeschikt voor een industriële invulling, evenmin is de site een geschikte locatie om een socio-culturele bestemming (theater) onder te brengen (zoals het BPA voorziet).

We beschouwen de inhoud van het BPA vandaag dan ook als achterhaald. Het RUP moet een invulling mogelijk maken, die aansluit bij de noden van de kern van Rupelmonde.

Wat zijn de krachtlijnen?

Het RUP beoogt de volledige reconversie van de oude scheepswerf CNR en de omgeving van het Mercatoreiland. Er zal een duurzaam geheel van wonen, recreatie, voorzieningen en groen gecreëerd worden.

De 5 belangrijkste doelstellingen zijn:

Het unieke erfgoedcluster beter ontsluiten en maximaal uitspelen

Het Mercatoreiland en haar omgeving vormen een bijzonder erfgoedcluster. Het behouden en versterken van de erfgoedwaarde staan bij de ontwikkeling van het RUP voorop met aandacht voor de landschappelijke integratie en de recreatieve wandel- en fietspaden die de verschillende erfgoedelementen verbinden.

De relatie met het dorp versterken

De open zichtrelatie vanuit de Scheepsbouwersstraat op de kerk wordt behouden. Naast deze visuele link zorgen ook de ‘scharniervolumes’ (A en B) aan de Dijkstraat voor een betere aansluiting tussen het dorp en het nieuwe woongebied.

De relatie met Schelde en de Polders behouden

De nabijheid van beide grote en gave openruimtestructuren creëert niet alleen een gevoel van ruimte door de vergezichten die er quasi overal zijn, maar biedt ook grote recreatieve mogelijkheden. Bij de inplanting van nieuwe volumes worden voldoende dwarse zichten ‘uitgespaard’, zodat de relatie polder-Schelde behouden blijft.

Een groene publieke ruimte op 'mensenmaat'

Het RUP geeft de mogelijkheid om een echte groene publieke verblijfsfunctie te creëren. In het plan wordt een toegangsplein met groene buurtparking voorzien, een buurtpleintje en centraal een ruime natuurlijke speel- en verblijfsruimte. Voor de oevers van de Vliet en de Schelde primeert de natuurfunctie en de ecologische waarde.

Een nieuwe gezinsvriendelijke, autoluwe woonwijk

Er is ruimte voor een kwaliteitsvolle gezinsvriendelijke woonontwikkeling van 150 nieuwe wooneenheden. De vroegere socio-culturele zone en het bedrijventerrein worden geschrapt. Autoverkeer wordt aan de rand van de site gehouden (uitgezonderd op de Dijkstraat).

In de onderstaande infovideo verneem je meer over de krachtlijnen van he RUP CNR:

Bekijk hier de infovideo

Huidige stand van zaken in het goedkeuringsproces

Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt een lange administratieve weg af om tot een definitief plan te komen. Het RUP Afrikalaan valt binnen de nieuwe procedure voor RUP’s, zoals voorzien in het decreet van de Vlaamse overheid van 1 juli 2016 dat in werking is sinds 1 mei 2017. Grote wijziging ten opzichte van de vroegere procedure is dat de opmaak van het RUP en de MER-screening geïntegreerd worden (MER staat voor milieueffectrapportage).

In 2018 startte het lokaal bestuur Kruibeke met de opmaak. Er werd een startnota opgemaakt en een publieke consultatieronde georganiseerd, waarbij bewoners van de site en omwonenden hun suggesties en opmerkingen konden inbrengen. Hierna volgden de nodige tijd en ruimte om alle elementen zorgvuldig te evalueren.

Doorheen 2020 werd verder gewerkt aan de toekomstplannen voor de site. Het lokaal bestuur ging aan de slag met de ontvangen suggesties en adviezen.

De inspraakreacties en adviezen die tijdens de raadplegingsperiode werden ontvangen, zijn samengevat in de scopingnota. Het college van burgemeester en schepenen keurde deze nota goed op 16 maart 2021, de gemeenteraad op 29 maart 2021.

De scopingnota geeft aan hoe er met de aangereikte elementen zal worden omgegaan bij de verdere uitwerking van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De nota bouwt daarbij voort op de goedgekeurde startnota (die integraal is opgenomen in de nota) en bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordeling die moeten worden uitgevoerd, alsook de methode ervan.

het lokaal bestuur heeft deze scopingnota ook toegelicht aan de betrokken bewoners van de site in een digitale Q&A sessie op 15 april 2021. Op basis van vragen die werden ontvangen, werd een FAQ opgemaakt, die hieronder te raadplegen is.

In de onderaan deze infopagina toegevoegde procesnota zijn alle details opgenomen m.b.t. de aankondiging van de raadpleging en het participatiemoment. De procesnota beschrijft ook de wijzigingen in de samenstelling van de overlegorganen en geeft een overzicht van de processtappen die volgen. Het laatste hoofdstuk bevat een niet - limitatief overzicht van de processen die parallel lopen aan de opmaak van dit RUP en van invloed zijn op de realisatie van het planvoornemen.

Verder verloop van de goedkeuringsprocedure

Het planteam maakt daarna het voorontwerp van het RUP, dat moet goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen. Daarna wordt aan een aantal administratieve diensten een tweede maal advies gevraagd over het plan, o.a. aan de GECORO, aan de Vlaamse en provinciale overheden en andere adviesinstanties.

Het planteam maak het ontwerp van het RUP, dat voorlopig vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Dan volgt een openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt. Wie dat wenst, kan dan bezwaren en opmerkingen indienen over het ontwerp van RUP. De GECORO bekijkt alle opmerkingen en bezwaren en brengt hierbij een advies uit bij de gemeenteraad.

Het planteam maak het eindontwerp, dat definitief vastgesteld wordt door de gemeenteraad.

Ten slotte wordt de goedkeuring van het RUP gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

We verwachten middels een zeer voorzichtige prognose, dat het RUP finaal wordt goedgekeurd in de loop van 2022. Deze informatiepagina wordt stelselmatig bijgewerkt zodra er nieuwe elementen of procedurestappen zijn.

Bijlagen

Gerelateerde items