RUP CNR

Inhoud

Situering van het plangebied

Het plangebied situeert zich in Rupelmonde op de voormalige terreinen van de CNR Scheepswerf ten oosten van de kern van Rupelmonde, inclusief het Mercatoreiland met Graventoren, tussen de Schelde en het polderlandschap.

Waarom maakt het lokaal bestuur een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor dit gebied?

De bepalingen van het huidige BPA zijn ingegeven door de oorspronkelijke invulling van de site (“industrie”) en maken een quasi volledige inname van de site door bebouwing mogelijk.

De ligging tussen waardevol polderlandschap en Schelde, de ontsluiting via een woonstraat en de onmiddellijke nabijheid van de woonkern maakt deze site echter ongeschikt voor een industriële invulling, evenmin is de site een geschikte locatie om een socio-culturele bestemming (theater) onder te brengen (zoals het BPA voorziet).

We beschouwen de inhoud van het BPA vandaag dan ook als achterhaald. Het RUP moet een invulling mogelijk maken, die aansluit bij de noden van de kern van Rupelmonde.

Wat zijn de ambities?

Het RUP beoogt de volledige reconversie van de oude scheepswerf CNR en de omgeving van het Mercatoreiland. Er zal een duurzaam geheel van wonen, recreatie, voorzieningen en groen gecreëerd worden.

De 5 belangrijkste ambities zijn:

Het unieke erfgoedcluster beter ontsluiten en maximaal uitspelen

Op en rond de site tref je een grote verscheidenheid aan erfgoed aan.

Zo is de Graventoren een overblijfsel van de 12e-eeuwse waterburcht die werd gebouwd door de graven van Vlaanderen ter verdediging van de Schelde en de Rupel. De 16e-eeuwse getijdenmolen, molenaarswoning en kapel maken samen met de toren deel uit van een beschermd landschap. Naast de Dijkstraat ligt het tracé van de historische dijk van de polder van Kruibeke-Bazel- Rupelmonde. Deze verwijst naar de lange cultuurhistorie van de polder, teruggaand tot de eerste inpoldering van dit gebied langs de Schelde in de 12de-13de eeuw. In de polder ligt ook de Rupelmondse kreek, een landschappelijke getuige van de dijkbreuk uit 1715. De CNR-site zelf heeft een korte maar boeiende geschiedenis als scheepswerf. De scheepshelling en directeurswoning de laatste getuigen van deze activiteit.

Het behouden en versterken van de aanwezige erfgoedwaarden staan bij de ontwikkeling van de site voorop, met aandacht voor de landschappelijke integratie en voor de recreatieve wandel- en fietspaden die de verschillende erfgoedelementen verbinden.

De relatie met het dorp versterken

Vandaag profileert de CNR-site zich als een aparte entiteit, die op geen enkele wijze aansluiting vindt met het dorp. De gemeente wenst de relatie tussen de CNR-site en het dorp te versterken.

Hiertoe wordt in het RUP de bestaande visuele link tussen beide open gehouden en worden functies voorzien die voor de bewoners van Rupelmonde een meerwaarde zijn. Het gaat hierbij om een nieuwe grote, groene en publieke ruimte, met speel- en verblijfszones en nieuwe routes voor zacht verkeer. Daarnaast wordt in het RUP ruimte voorzien voor buurtgerichte gemeenschapsfuncties.

De relatie tussen Schelde en polders behouden

Dé troef van de site is haar ligging tussen de Schelde en polders. De nabijheid van beide grote openruimtestructuren
creëert niet alleen een gevoel van ruimte door de vergezichten die er quasi overal zijn, maar biedt ook grote recreatieve mogelijkheden. Bij de inplanting van nieuwe volumes worden voldoende dwarse zichten “uitgespaard”, zodat de relatie polder-Schelde behouden blijft.

Daarnaast is het ook van belang om de ecologische verbindingen tussen Schelde en polder te vrijwaren. Deze verbindingen laten migraties van planten en dieren toe tussen natuurlijk waardevolle zones. Het gaat om de zone langsheen de Vliet (over het Mercatoreiland), die de link vormt tussen de oevers van de Schelde en de achterliggende polder, maar ook om groenzones tussen de nieuwe gebouwen.

Een groene publieke ruimte op mensenmaat creëren

De open ruimte die vandaag op de site aanwezig is, leent zich weinig tot recreatief gebruik. Het is een grote open ruimte waardoor je kan wandelen of fietsen, maar zonder veel verblijfskwaliteit.

Dat willen we in de toekomst anders. Door te werken met een aantal pleinen en verschillende groenzones met een eigen rol en aangepaste inrichting, wil de gemeente hier ruimte maken voor verblijf, ontmoeting, sport en spel.

Bij de toegang van de site wordt een inkomplein voorzien dat aansluit op een buurtparking. Centraal tussen nieuwe en bestaande gebouwen komt een buurtpleintje met een luifel, waar bewoners kunnen samenkomen of waar lokale verenigingen gebruik van kunnen maken. Het Schelpenplein biedt vandaag al mooie zichten over de Schelde en zal in de toekomst een groenere inrichting krijgen.

Langs de oevers van de Vliet en de Schelde wordt een robuuste, natuurlijke groenzone voorzien. Hier kan gewandeld worden , maar de natuurfunctie primeert. Centraal op de site komt een nieuwe groene publieke ruimte, met speel- en zitplekken. Tussen de nieuwe gebouwen komen collectieve tuinen, bestemd voor de bewoners.

Een nieuwe gezinsvriendelijke, autoluwe woonwijk

Het bestuur van Kruibeke wenst dat een behoorlijk deel van de nieuwe woningen bestaat uit kwalitatieve, budgetvriendelijke woningen voor gezinnen. Voor deze doelgroep wil de gemeente een extra inspanning leveren, aangezien deze maar moeilijk hun gading vinden in Rupelmonde. Hiertoe sloot de gemeente een overeenkomst af met de ontwikkelaar.

Om de wijk voor gezinnen aantrekkelijk te maken zullen er niet alleen gezinsvriendelijke woningen moeten komen, maar ook een woonomgeving die aangepast is aan de noden en wensen van gezinnen. Speel- en sportgroen, aangename ontmoetingsplekken en een hoge verkeersveiligheid zijn hierbij evidente elementen die in het masterplan vorm moeten krijgen.

Het autoverkeer wordt aan de rand van de site gehouden: alleen in de Dijkstraat is gemotoriseerd verkeer toegelaten. De buurtparking wordt aan het begin van de Dijkstraat ingeplant en de Scheepsbouwersstraat wordt volledig autovrij (uiteraard met uitzondering voor de inritten naar de (half)ondergrondse parkeergarages). Zo ontstaat ten zuiden van de Dijkstraat een veilig en aangenaam publiek domein, waar voetgangers en fietsers vrij kunnen bewegen.

Huidige fase in het goedkeuringsproces: definitieve vatstelling

Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening bepaalt de stappen die nodig zijn om een RUP op te maken en legt vast uit welke delen een RUP bestaat. Het is een lange procedure, die meerdere jaren in beslag neemt en waarin twee periodes voorzien worden waarin bewoners hun ideeën over het plan kunnen bezorgen aan het lokaal bestuur.

Volgende stappen werden reeds gezet:

  • De goedkeuring van de startnota: februari 2018
  • De eerste publieke consultatie- en adviesronde: april-juni 2018
  • De opmaak en goedkeuring van de scopingnota: maart en november 2021
  • De opmaak van het voorontwerp-RUP: november 2021
  • De voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP door de gemeenteraad: april 2022
  • Het openbaar onderzoek liep van 16 mei tot en met 16 juli 2022. Er werd op 7 juni 2022 een infomarkt georganiseerd in ’t Stadhuys in Rupelmonde. Kon je niet aanwezig zijn? Je vindt alle infopanelen onderaan deze pagina. Tijdens het openbaar onderzoek kon je jouw bezwaren en opmerkingen schriftelijk of digitaal richten aan de gemeentelijke commissie voorruimtelijke ordening (GECORO).
  • De GECORO heeft alle bezwaren en opmerkingen behandeld in de zitting van 30 augustus 2022.
  • Op basis van dit advies heeft de gemeenteraad het RUP definitief vastgesteld in de zitting van 24 oktober 2022.
  • De definitieve vaststelling werd op 4 april 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De bijhorende documenten zijn onderaan deze pagina terug te vinden.

Bijlagen

Gerelateerde items