Spreekrecht in de gemeenteraad

Inhoud

Dit betekent dat elke inwoner kan verzoeken om vragen en voorstellen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Deze agendapunten kunnen worden toegelicht tijdens het spreekmoment in de gemeenteraad. Dit spreekmoment wordt systematisch voorzien bij aanvang van elke gemeenteraadszitting en kan gaan over zowel gemeente- als OCMW-materie.

Er wordt geen spreekmoment georganiseerd in de 6 maanden voorafgaand aan de lokale gemeenteraadsverkiezingen omwille van het behoud van de sereniteit en de neutraliteit. 

Voorwaarden

  • De aanvraag dient steeds duidelijk en helder geformuleerd te zijn.
  • Het betreft geen onderwerpen die deel uitmaken van de reguliere agenda van de gemeenteraad.
  • Het moet betrekking hebben op de bevoegdheden van de gemeente/OCMW.
  • Het gaat niet om een standpunt van de inwoner.
  • Het gaat niet over persoonsgebonden materies (geen persoonlijke problemen of situaties) en de zaken worden respectvol en zonder verwijten geformuleerd.
  • Het gebeurt niet anoniem.
  • Het is niet toegelaten om binnen het jaar dezelfde onderwerp aan te brengen, mits ongewijzigde omstandigheden. 

De gemeenteraadsvoorzitter oordeelt over de ontvankelijkheid van de aanvraag. Indien de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, koppelt hij dit terug naar de indiener. Indien een aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard, motiveert hij naar de indiener waarom. 

Procedure

Procedure aanvraag:

Personen die een aanvraag doen, dienen dit 5 dagen vóór de zitting van de gemeenteraad schriftelijk aan te vragen aan het college van burgemeester en schepenen via het digitaal formulier op deze pagina of via papieren formulier te verkrijgen in het gemeentehuis, O.L.Vrouwplein 18 – 20, 9150 Kruibeke. 
In de aanvraag vermeldt de aanvrager zijn naam en adres samen met het onderwerp vergezeld  van alle bijhorende info. 

Procedure tijdens de zitting:

De totale tijd per onderwerp bedraagt maximaal 10 minuten. 

Om de kwaliteit van het spreekrecht te garanderen voorziet de voorzitter een plaats voor de aanvrager aan de vergadertafel zodat deze gebruik kan maken van de voorziene geluidsinstallatie. 

Tijdens het spreekmoment worden maximaal 3 onderwerpen toegestaan per zitting. Aanvragen worden steeds in volgorde van indiening behandeld. 

Aanvragen die niet behandeld kunnen worden tijdens de zitting wegens tijdgebrek, worden automatisch doorgeschoven naar de volgende zitting.

De aanvrager dient persoonlijk aanwezig te zijn tijdens het spreekmoment. Dit moment wordt mee opgenomen in de audio-opname.

Het is geenszins de bedoeling om een debat te starten tijdens dit spreekmoment. Er wordt geen stemming georganiseerd.