Stedenbouwkundige verordeningen

Inhoud

Stedenbouwkundige verordeningen leggen voor het grondgebied een aantal stedenbouwkundige regels vast. Deze regels kunnen heel divers zijn: kwaliteit van gebouwen, vergunningsplichtig stellen van bepaalde werken, lasten bij het uitvoeren van vergunningen, enzovoort.

Elke overheid kan stedenbouwkundige verordeningen laten vaststellen (het Vlaams Gewest, de provincie, de gemeente). Een verordening van een lagere overheid mag niet strijdig zijn met een verordening van een hogere overheid.

Een stedenbouwkundige verordening blijft geldig zolang het niet gewijzigd wordt.

Gewestelijke verordeningen

Deze algemene bouwverordening bevat voorschriften inzake wegen voor voetgangersverkeer, aan te leggen of aan te passen in de bebouwde kom.

Wateroverlast wordt vaak veroorzaakt doordat de riolering de plotse en massale toevloed van regenwater na een felle regenbui niet kan verwerken. Deze stedenbouwkundige verordening legt elke verbouwer een aantal maatregelen op om te voorkomen dat regenwater onmiddellijk afgevoerd wordt.

Sinds 29 september 2016 moet elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter van 40m² aan de normen van de verordening voldoen, ook als deze vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunningsplicht. De plaatsing van een infiltratievoorziening is dan verplicht als het perceel groter is dan 250m².

Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid water met een vertraging wordt afgevoerd. De plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden.

Deze verordening geldt sinds 1 maart 2010. De verordening geldt bij nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen van gebouwen die publiek toegankelijk zijn (denken we aan winkels, banken, overheidsgebouwen). De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat iedereen het gebouw kan betreden, ook rolstoelgebruikers, mensen met een kinderwagen, slechtzienden, grotere personen, mensen met een ledemaat in het gips enz.

Deze verordening bevat nadere voorschriften inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven.

De verordening voorziet bij nieuwbouw en grondige renovaties dat men moet zorgen dat het gebouw breedbandklaar is. Dat betekent meestal dat er een telecommunicatiekabel moet voorzien worden van in de (kruip)kelder tot in de woonruimten. Bij appartementsgebouwen moet men een toegangspunt voorzien waar de internetleveranciers eenvoudig hun aansluitingen naar de verschillende appartementen kunnen beheren.

De verordening zal van toepassing zijn, ook al legt de gemeente de voorwaarde niet uitdrukkelijk op in de afgegeven vergunning. Het is dus strikt genomen niet nodig dat de voorwaarde in de vergunning wordt ingeschreven. De verordening houdt geen verplichting in om een internet-abonnement te nemen. 

Provinciale verordeningen

  • Verordening weekendverblijven en openluchtrecreatieve verblijven:

De provinciale verordening weekendverblijven en openluchtrecreatieve verbijven gaat de permanente bewoning van weekendverblijven tegen. Zo blijft de impact van nieuwe weekendverblijven op de Oost-Vlaamse ruimte beperkt.

  • De verordening regelt de oppervlakte- en volumebeperkingen van de weekendhuizen.
  • Ze verplicht het gebruik van natuurlijke materialen.
  • Ze regelt dat weekendverblijven zo weinig mogelijk bos mogen aantasten en zo weinig mogelijk terrein mogen innemen.
  • Ze bevat voorschriften voor vergunde openluchtrecreatieve terreinen, zoals campings en vakantieparken.

De verordening is van toepassing in alle zones voor verblijfsrecreatie op het gewestplan in de hele provincie. Als er Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s) of verkavelingen van toepassing zijn, hebben die voorrang. Er zijn al verschillende PRUP's opgemaakt voor de reconversie van verblijfsrecreatie.

Gemeentelijke verordeningen

  • Baangrachten
  • Beplantingen
  • Financiële lasten

Je kan de gemeentelijke verordeningen hieronder raadplegen.

Bijlagen