Subsidie geveltuin

Inhoud

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van je woning. In een geveltuin kan je klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Je kan een premie aanvragen voor het aanleggen van een geveltuin.

Een subsidie kan worden toegekend, binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten, voor een geveltuin op de eigendom van de gemeente, op voorwaarde dat hiervoor een machtiging werd uitgereikt door het college van burgemeester en schepenen. Bij onvoldoende kredieten bestaat de mogelijkheid om de uitbetaling over te hevelen naar het volgende jaar.

Hoe aanvragen

De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen en dient vergezeld te zijn van de nodige informatie en bewijzen die nodig zijn voor het toekennen van de subsidie. Het lokaal bestuur stelt de nodige aanvraagformulieren ter beschikking.

Eén jaar na de voorlopige toezegging kan de betaling van de premie worden aangevraagd, op basis van de factuur van de aangekochte bloemen en planten en van een foto van de aanplantingen. Een door het college van burgemeester en schepenen aangeduide ambtenaar kan zich van de toestand ter plaatse gaan vergewissen.

Het bedrag van de subsidie stemt overeen met 70% van het totaal der uitgaven besteed voor de aankoop van de aangelegde planten en bloemen, met een maximum van € 200 per woning. Het bewijs moet geleverd worden aan de hand van facturen.

Indien bij controle frauduleuze praktijken worden vastgesteld, vervalt de toelage en kan de ten onrechte toegekende subsidie worden teruggevorderd. Er kan tevens een boete worden opgelegd die maximum het dubbele bedraagt van de toegekende premie.

Bijlagen

Reglementen en bekendmakingen

Gerelateerde items