Subsidie jeugdsportclubs

Inhoud

Binnen de perken van het budget verleent het lokaal subsidies aan erkende Kruibeekse sportverenigingen die maatregelen en acties ondernemen die rechtstreeks gericht zijn op:

  1. De verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders zelf, de begeleiding op het sporttechnische, tactische of sociaal-pedagogische vlak;
  2. De verhoging van de kwaliteit van de jeugdcoördinatoren zelf, inzake de coördinatie van het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische en organisatorische vlak;
  3. De verhoging van het aantal en van de sportkwalificatie van jeugdsportbegeleiders en/of de jeugdsportcoördinatoren;
  4. De verhoging van het aantal erkende sportverenigingen die werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en die beschikken over een jeugdsportcoördinator.
  5. Aangaan van structurele samenwerkingsverbanden of fusies tussen sportverenigingen met het oog op de uitbouw van een bredere en kwaliteitsvolle werking;

Procedure

De subsidiedossiers worden jaarlijks uiterlijk op 15/10 op het secretariaat van de sportdienst verwacht, voor inzage en beoordeling door het bestuur van de sportraad. Uiterlijk op 15/11 maakt deze adviesraad zijn adviezen over aan het college van burgemeester en schepenen.

Bijlagen

Reglementen en bekendmakingen