Subsidie voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen

Inhoud

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen.

Je kan de subsidie aanvragen als je hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hakhoutstoven in rijverband, bomenrijen, knotbomen aanlegt of beheert.

Ook voor natuurtechnische graafwerkzaamheden (o.a. het aanleggen en onderhouden van poelen en veedrinkputten) kan je een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Je bent eigenaar of grondgebruiker in het landelijk gebied nl.: in agrarisch gebied, in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, in natuurgebied, in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of in een natuurreservaat, in parkgebied, in bosgebied, in buffergebied of in groengebied.

Je houdt voor de aanleg, de heraanleg of het beheer van de kleine landschapselementen rekening met de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement. 

Procedure

Kleine landschapselementen premie aanvragen bij de dienst Omgeving via het e-loket.

Kostprijs

Het subsidiebedrag hangt af van welk klein landschapselement je aanlegt of beheert:

AANPLANT HOUTIGE LANDSCHAPSELEMENTEN:

 • Haag, heg, houtkant of houtwal: 0,25 euro per plant
 • Solitaire boom, bomenrij of boomgroep: 7,5 euro per boom
 • Knotbomen: 2,5 euro per stuk
 • Bebossing: 15 euro per are

ONDERHOUD HOUTIGE LANDSCHAPSELEMENTEN:

 • Onderhoudssnoei van een haag: 0,50m per lopende meter
 • Onderhoudssnoei van een heg, houtkant, houtwal: 1 euro per lopende meter
 • Knotten van knotbomen: 6,25 euro per boom
 • Onderhoudskapping in een hakhoutbos: 8 euro per are

AANLEG/HERUITDIEPEN/HERSTELLEN POEL:

 • Aanleg van een nieuwe poel, heruitdiepen of herstellen: 2,5 euro per m²

ONDERHOUD/HERSTEL BESTAANDE SLOOT OF GREPPEL:

 • Onderhoud/herstel van een bestaande sloot of greppel: 1,25 euro per lopende meter

ONDERHOUD TRAGE WEG:

 • Onderhoud trage weg: 0,16 euro per m² per jaar

De specifieke voorwaarden vind je, per categorie, terug in het onderstaande reglement.

Volgende werken komen niet in aanmerking voor betoelaging:

 • Werken die deel uitmaken van de voorwaarden van een vergunning
 • Werken waarvoor een toelage werd ontvangen vanuit een andere overheid
 • Aanplantingen met commerciële doeleinden
 • Aanvragen waarvan de totale toelage 25 euro niet overschrijdt

Bijlagen