Subsidie voor lokale milieu- en natuurverenigingen

Inhoud

Het bestaan en een degelijke werking van plaatselijke milieu- en natuurverenigingen zijn
voor Kruibeke bijzonder waardevol.

Dergelijke verenigingen, met vaak een publieke werking en openstelling, hebben niet alleen
op het milieuaspect een niet te onderschatten waarde, maar ook op sociaal en educatief
aspect. De middelen van deze verenigingen zijn veelal vaak beperkt en brengen daardoor de
werking en het organiseren van (publieke of educatieve) activiteiten mogelijks in het
gedrang.

Het lokaal bestuur Kruibeke wenst dan ook deze verenigingen te ondersteunen op basis van een
subsidiereglement. Dit subsidiereglement werd door de gemeenteraad in de zitting van 7 september 2020 goedgekeurd (zie hieronder).

Voorwaarden

 • Een werkingssubsidie wordt toegekend aan milieu- of natuurverenigingen die een bestaande werking hebben.
 • Om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie moet de vereniging een aanvraag indienen via het voorziene aanvraagformulier (zie hieronder).
 • De aanvraag slaat op de werking en activiteiten uitgevoerd tijdens het voorgaand kalenderjaar. De activiteiten van nieuwe milieu- en natuurverenigingen komen in aanmerking voor een toelage na hun eerste werkingsjaar.
 • De aanvraag tot subsidie wordt door milieu- en natuurverenigingen ingediend bij de milieudienst via milieu@kruibeke.be.
 • De aanvraag dient te worden ingediend vóór 1 maart van het kalenderjaar dat volgt op het werkingsjaar waarvoor subsidies worden aangevraagd en slaat op de werking en activiteiten uitgevoerd tijdens het voorgaande kalenderjaar
 • Elke aanvrager mag per kalenderjaar maximaal 1 subsidieaanvraag indienen.
 • Een werkingssubsidie wordt toegekend aan een milieu- of natuurvereniging als ondersteuning van activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Kruibeke en te maken hebben met:
  - Rationeel energiegebruik;
  - Het tegengaan van de klimaatverandering;
  - Integraal waterbeheer;
  - Duurzaam gebruik van grondstoffen en producten;
  - De reductie van bestrijdingsmiddelen;
  - Afvalpreventie- en inzameling;
  - De bestrijding van luchtverontreiniging;
  - De bestrijding van milieuhinder;
  - De bestrijding van bodemverontreiniging;
  - Het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur;
  - Het natuur- en bosbeheer;
  - De bevordering van de biodiversiteit;
  - Communicatie, sensibilisatie en educatie over bovenstaande thema’s

Procedure

De aanvraag wordt digitaal ingediend bij de gemeentelijke milieudienst met het voorziene aanvraagformulier via mail. De aanvraag dient te worden ingediend vóór 1 maart van het kalenderjaar dat volgt op het werkingsjaar waarvoor subsidies worden aangevraagd en slaat op de werking en activiteiten uitgevoerd tijdens het voorgaande kalenderjaar.

Om ontvankelijk te zijn, omvat het aanvraagdossier:

 • Het volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Als bijlage bij de aanvraag de vereiste documenten zoals vermeld op het aanvraagformulier
 • Een kopie van de statuten of het werkingsreglement van de vereniging bij een eerste
  aanvraag of bij een wijziging ten opzichte van een vorige aanvraag
 • Het financieel verslag met vermelding van de kosten en opbrengsten
 • Een actuele ledenlijst

Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van dit aanvraagdossier.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidie op basis van het aanvraagdossier.

Het college van burgemeester en schepenen wint alvorens een beslissing te nemen over de toekenning van de subsidies, het advies in van de gemeentelijke Minaraad. Het lokaal bestuur stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de beslissing over de toekenning of weigering van de subsidie.

Het lokaal bestuur betaalt de subsidies uit op het bankrekeningnummer dat de aanvrager heeft meegedeeld.

Een gemeentepersoneelslid mag ten allen tijde controle uitoefenen, zowel op de boekhouding van de vereniging als op de activiteiten op het terrein.

Onregelmatig verkregen subsidies worden teruggevorderd en de betrokken vereniging kan verder geen aanspraak meer maken op nieuwe subsidies in het kader van dit reglement.

Kostprijs

De werkingssubsidie bestaat uit een basisbedrag en een bonus.

 • De grootte van het basisbedrag is 500 euro per jaar.
 • De grootte van het bonusbedrag is 100 euro per punt.
 • Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 1.000 euro per jaar

Een activiteit kan slechts één keer, door één vereniging ingediend worden voor betoelaging binnen dit subsidiereglement. Een activiteit met een meervoudig karakter kan slechts onder 1 rubriek worden vermeld.

De bonus wordt berekend aan de hand van onderstaand puntensysteem:

 • De vereniging die een eigen ledenblad, tijdschrift of (digitale) nieuwsbrief uitgeeft op minimum 20 exemplaren en met een frequentie van minimaal 3x per jaar verdient 1 punt.
 • De vereniging die een eigen regelmatig geactualiseerde website over het leefmilieu en/of de natuur op het grondgebied van Kruibeke onderhoudt, verdient 1 punt.
 • De vereniging die op het grondgebied van de gemeente Kruibeke activiteiten rond de bescherming van het leefmilieu of de natuur organiseert voor het brede publiek of een specifieke doelgroep verdient 2 punten per activiteit. Er kunnen maximaal 6 punten per jaar verdiend worden.
 • Bijkomende voorwaarden voor deze activiteiten:
  • Er moeten minstens 7 personen deelnemen aan de activiteit. Dit moet blijken uit de deelnemerslijst.
  • Voor de organisatie van fiets- en/of wandeltochten kunnen maximaal 4 punten verdiend worden.
  • Voor de organisatie van voordrachten, infoavonden of films kunnen maximaal 2 punten verdiend worden.
  • De activiteit(en) moet(en) aangetoond worden met behulp van een aankondiging via het ledenblad, persberichten, flyers of ander communicatiemateriaal of via een overeenkomst met de specifieke doelgroep.
  • Bij een activiteit georganiseerd door meer dan één vereniging, worden de punten verdeeld onder de indienende verenigingen.
 • De vereniging die activiteiten organiseert voor de monitoring en/of inventarisatie van het milieu en/of de natuur op het grondgebied van de gemeente Kruibeke, en die bedoeld zijn voor een beperkt aantal specialisten of de eigen leden, verdient 1 punt per activiteit met een maximum van 2 punten per jaar, op voorwaarde dat de gegevens van de monitoring en/of inventarisatie aan de gemeente Kruibeke worden bezorgd.
 • De vereniging die vormingsactiviteiten organiseert op het grondgebied van de gemeente Kruibeke voor de eigen vrijwilligers of medewerkers, verdient 1 punt per activiteit, op voorwaarde dat minstens 3 van de deelnemende vrijwilligers of medewerkers inwoners zijn van de gemeente Kruibeke. Er kunnen maximaal 2 punten per jaar verdiend worden. De vormingsactiviteiten moeten aangetoond worden aan de hand van deelnemerslijsten en de inhoud van het programma.

Voor wie

De volgende verenigingen komen in aanmerking voor het verkrijgen van een werkingssubsidie:

 • Milieuvereniging: een vereniging die zich op het grondgebied van de gemeente Kruibeke bezighoudt met kennis- en informatiebeheer, educatie, onderzoek of advies met betrekking tot één of meerdere milieuthema’s.
 • Natuurvereniging: een vereniging die zich op het grondgebied van de gemeente Kruibeke bezighoudt met kennis- en informatiebeheer, educatie, onderzoek, advies of beheer met betrekking tot één of meerdere natuur-, bos- of groenthema’s.

De volgende verenigingen worden uitgesloten van het toepassingsgebied en komen niet in aanmerking voor het verkrijgen van een werkingssubsidie:

 • Overheidsinstellingen;
 • Verenigingen die voor dezelfde werking reeds een subsidie ontvangen via een ander
  gemeentelijk kanaal;
 • Verenigingen waarvoor op het budget van de gemeente Kruibeke een afzonderlijk krediet is voorzien voor de ondersteuning van hun werking;
 • Partijpolitieke of partijgebonden verenigingen;
 • Commerciële, discriminerende activiteiten, evenals activiteiten die indruisen tegen de
  openbare orde en goede zeden;
 • Verenigingen die in het kader van hun werking of activiteiten gebruik maken van chemische bestrijdingsmiddelen.

Bijlagen

 • Reglement subsidie 141,6 Kb pdf
 • Goedkeuring reglement subsidie 221,8 Kb pdf
 • Aanvraagformulier milieuvereniging 41,3 Kb docx