Gemeentebelasting op aanvraag en inname openbaar domein voor terrassen bij horeca

Inhoud

Voor het plaatsen van een  tijdelijk terras op het openbaar domein bij een horecazaak, restaurant of café, is een toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Terrassen nemen een bijzondere plaats in en zorgen voor een gemeentelijke ambiance. De aanwezigheid van terrassen beïnvloedt onmiskenbaar de beleving van de publieke ruimte hetgeen het lokaal bestuur alleen maar kan toejuichen.

Het lokaal bestuur wil de komende jaren verder inzetten op meer kwalitatieve publieke ruimte waarbij (ook) terrassen worden ingericht in harmonie met hun omgeving. Om die reden werd in 2014 een reglement door het lokaal bestuur goedgekeurd op inname van het openbaar domein voor tijdelijke terrassen tot het vaststellen van het toelaatbaar kader. Het politiereglement (goedgekeurd op de gemeenteraad van 6 oktober 2014) terzake vind je onderaan deze pagina.

Wens je een permanent terras te plaatsen? Dan heb je hiervoor doorgaans een stedenbouwkundige vergunning nodig. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de dienst stedenbouw.

Voorwaarden

De voorwaarden en modaliteiten zijn vastgelegd in een terrasreglement (zie onderaan 'reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen').

Procedure

Om een toelating bij het gemeentebestuur voor inname van het openbaar domein aan te vragen, vul je een aanvraagformulier in. Dit kan je verkrijgen op de dienst omgeving, of downloaden onderaan deze pagina. Voeg bij het zeker aanvraagformulier de volgende documenten:
  • minstens 3 kleurenfoto's van de zone die zal worden ingenomen als tijdelijk terras
  • een inplantingsplan (grondplan) van de gevraagde inname, voorzien van de nodige afmetingen en totaal gevraagde oppervlakte aan inname openbaar domein

Je brengt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen de bijhorende documenten binnen bij de dienst omgeving. In ruil krijg je een ontvangstbewijs mee.

Je volledige en ondertekende aanvraag wordt behandeld en afgetoetst aan de voorwaarden zoals opgenomen in het politiereglement. Het college van burgemeester en schepenen neemt vervolgens een beslissing over je aanvraag, eventueel worden er voorwaarden aan je toelating verbonden. De toelating wordt je naderhand per post opgestuurd.

Een toelating geldt in de regel voor de periode 1 januari t.e.m. 31 oktober van ieder kalenderjaar. Enkel bij enige wijziging aan de toegelaten inname van het openbaar domein (bv. in omvang, inplanting, ...) ben je verplicht een nieuwe aanvraag in te dienen. Zo niet, dien je niet elk jaar opnieuw een nieuwe toelating aan te vragen voor de volgende jaren.

Kostprijs

Voor het aanvragen van een toelating inname openbaar domein als terras betaal je 50 euro (zie onderaan 'tarief belasting aanvragen'). Enkel na ontvangst van deze dossierkost kan je aanvraag tot inname worden behandeld door het college van burgemeester en schepenen.

De inname van openbaar domein als terras is voorts onderhevig aan een belasting:

  • open terras: 3 euro/m²
  • gesloten terras: 6 euro/m²
Deze belasting wordt geheven op basis van de gegevens uit de goedgekeurde toelating, in combinatie met gegevens uit vaststellingen ter plaatse (zie onderaan 'tarief belasting inname terras'). Indien openbaar domein wordt ingenomen als terras zonder toelating, zal de belasting geheven worden uitsluitend op basis van de vaststellingen ter plaatse, verhoogd met 100% van de oorspronkelijke belasting. In dat geval ziet het lokaal bestuur zich genoodzaakt op te treden zoals voorzien in het politiereglement:

"Terrassen of delen ervan die op de openbare weg zijn geplaatst zonder vergunning zullen ambtshalve, op kosten en risico van de uitbater/zaakvoerder door de overheid verwijderd worden."

Bijlagen

  • Aanvraag terras ifv belastingreglement 17,8 Kb docx