Tijdlijn fusie

Gepubliceerd op donderdag 6 jul 2023 om 11:57
Sinds de intentieverklaring in 2022 is een intensieve fusievoorbereiding gestart in Kruibeke, Beveren en Zwijndrecht. Je vindt hier het overzicht van de belangrijkste mijlpalen.
 • 4 april 2022 

De gemeenten Beveren en Kruibeke verklaren de intentie te hebben om vanaf 1 januari 2025 samen een nieuwe gemeente te vormen.  

https://www.beveren.be/sites/default/files/2022-04/20220329_perstekst%20fusie.pdf 

 • 5 april 2022 

Alle inwoners van Beveren en Kruibeke ontvangen een infobrochure over de fusieplannen in de brievenbus.  Publicaties over de fusie - Lokaal Bestuur Kruibeke

 • 6 mei 2022 

Alternatieve meerderheid in Kruibeke om het fusietraject nietig te verklaren en eerst een onderzoek te laten doen naar de eigen bestuurskracht.  

 • eind oktober 2022  

De gemeenteraden van de 3 buurgemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht namen de principiële beslissing om een gemeentefusie te onderzoeken. In Beveren werd deze beslissing op 25 oktober met een grote meerderheid goedgekeurd. In Kruibeke gebeurde dit op 24 oktober 2022. 
Een ambtelijke projectgroep met leden van de drie gemeenten gaat samen met een externe transitiemanager (Mondea) aan de slag om gelijkenissen en verschillen tussen de 3 lokale besturen op te lijsten. 

 • 23 maart 2023 

De resultaten van de bevolkingsbevraging in Beveren worden voorgesteld: 52% van de inwoners van Beveren akkoord gaat met een fusie met Kruibeke en Zwijndrecht. 26 % is eerder niet akkoord, 22% heeft hierover geen mening. 

https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/bestuur-en-participatie/participeren/dialoog-met-uw-gemeente/resultaten 

 • 13 juni 2023 

Het inventarisatierapport wordt voorgesteld tijdens een gemeenschappelijke commissie.  

https://www.beveren.be/sites/default/files/2023-06/verslag_inventarisatiefase_bkz_v2.pdf 

 • 20 juni 2023 

De resultaten van het burgerparticipatietraject in Kruibeke worden voorgesteld aan de gemeenteraadscommissie. Uit de online bevraging bij een kleine 800 inwoners uit 75% zich positief ten opzichte van een fusie. 

 Hoe worden inwoners betrokken bij de fusie? - Lokaal Bestuur Kruibeke

 • Eind juni – begin juli 2023 

In Kruibeke vindt op 27 juni een infoavond plaats over het inventarisatierapport en het participatietraject. Gemeente Beveren organiseert 2 Infoavonden op 4 en 5 juli om burgers te informeren over het inventarisatierapport. 

 • Tweede helft augustus 2023 

Inwoners van Kruibeke en Beveren ontvangen een infobrochure over de fusie in de bus. 

 • 6 september 2023 

Debat in Zwijndrecht waarbij de politieke partijen hun standpunten uitspreken.

 • 17 september 2023

In Zwijndrecht wordt een volksraadpleging gehouden over de fusie met één vraag: “Wens je dat de gemeente Zwijndrecht fuseert met de gemeenten Beveren en Kruibeke op 1 januari 2025?” Op die vraag kan elke inwoner vanaf 16 jaar met “ja” of “nee” antwoorden. De uitslag van een referendum is wel niet bindend.

6.602 inwoners hebben aan de gemeentelijke volksraadpleging deelgenomen. De resultaten waren als volgt: Wenst u dat de gemeente Zwijndrecht fuseert met de gemeenten Beveren en Kruibeke op 1 januari 2025? JA: 1.230 / NEE: 5.262 / Blanco of ongeldig: 110

 • 26 oktober 2023

De gemeenteraad van Zwijndrecht beslist definitief om te fusioneren met Beveren en Kruibeke.

 • 6 november 2023

De gemeenteraad van Kruibeke beslist definitief om te fusioneren met Beveren en Zwijndrecht.

 • 14 november 2023

De gemeenteraad van Beveren neemt een definitieve beslissing over de fusie met Kruibeke en Zwijndrecht.

 • ten laatste begin 2024

De gemeenteraden leggen na een participatietraject de naam voor de fusiegemeente vast. 

 • 31 december 2023

Uiterlijk op 31 december 2023 dienen de gemeenteraden een definitieve beslissing te nemen. Op dat moment is de intentie tot fusioneren definitief en ligt de finale beslissing bij de Vlaamse Overheid.

 • 13 oktober 2024 

Voor de start van de nieuwe fusiegemeente houden de fuserende gemeenten een gemeenschappelijke verkiezing op 13-10-2024. De uitslag van deze verkiezingen zal bepalen wie de nieuwe burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden worden. 

 • 1 januari 2025

Bij een positieve uitkomst zal een definitief fusiedecreet in het Vlaamse Parlement ter stemming worden gebracht. Onze nieuwe gemeente zou dan op 1 januari 2025 een feit zijn.