Vermindering op de huisvuilbelasting

Inhoud

De belastingsplichtige kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vermindering op de huisvuilbelasting.

Voorwaarden

Volgende bevolkingscategorieën komen in aanmerking voor een vermindering:

  • alleenstaande personen (ongehuwden, weduwen, weduwenaars, uit de echt gescheiden personen, personen die van tafel en bed zijn gescheiden, die niet met andere personen ingeschreven zijn op een bediend adres);
  • gezinnen bestaande uit hoogstens twee personen waarvan minstens één persoon de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt op 1 januari van het belastingjaar en voor eenoudergezinnen waarvan het oudste kind niet ouder is dan 18 jaar en dus nog schoolplichtig is;
  • personen die niet vallen onder één van de twee voorgaande categorieën en genieten van het VT-statuut (verhoogde tegemoetkoming).

Via het OCMW wordt ook een vermindering van de huisvuilbelasting toegekend aan personen die een leefloon of equivalent leefloon ontvangen.