Voorschotten op sociale uitkeringen

Inhoud

Indien de uitbetaling van je sociale zekerheidsuitkering of je loon te lang op zich laten wachten, kan je via de Dienst Welzijn een voorschot vragen. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker zal nagaan of je recht hebt op deze voorschotten.

Procedure

Je doet een aanvraag bij de Dienst Welzijn. Zij zullen een sociaal onderzoek doen en nakijken of het dossier in orde is en de uitbetaling te verwachten is.

Het toekennen van voorschotten wordt beslist op het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst.

Meestal worden de voorschotten rechtstreeks teruggevorderd van de schuldenaar (werk, vakbond, mutualiteit, enz).